En bromskloss när det gäller att bygga bostäder anses de så kallade riksintressen vara. Länsstyrelsen kan stoppa ett bygge genom att hänvisa till det. Men nu har en statlig utredning lagt ett förslag som kan underlätta byggandet.

Utredningen, som nu är ute på remiss, föreslår att kommunerna ska kunna begära bindande besked av länsstyrelserna om hur statliga intressen ska hanteras vid detaljplanering. Länsstyrelsens besked om riksintressen kan gälla om friluftsliv, naturvård eller kulturmiljövård störs av att det byggs.

Förslaget välkomnas av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Planeringen av bostäder fördröjs när en kommun inte får tydliga besked om hur statliga intressen ska hanteras. I värsta fall ändrar länsstyrelsen sitt besked sent i processen och det kan stoppa planarbetet helt, säger SKL:s 1:e vice ordförande Anders Henriksson.

Enligt utredningsförslaget ska kommuner även kunna begära besked av länsstyrelsen redan innan detaljplanearbetet startar, och detta besked ska alltså inte kunna ändras vid ett senare skede.