Inte bara för att skydda museerna från stölder, det handlar också om bra klimatförhållanden och skydd mot skadegörelse när Riksrevisionen granskar säkerheten i de 13 centralmuseernas samlingar.

Det har under en längre tid funnits indikationer på brister i säkerheten i de statliga museernas samlingar. Riksrevisionen genomför därför en granskning av hur centralmuseerna jobbar med säkerhetsfrågorna, och vilket stöd som Riksantikvarieämbetet lämnar.

Museernas samlingar är viktiga för att bevara, använda och utveckla ett levande kulturarv. Ett antal rapporter har på senare år pekat på behovet av att museerna stärker säkerheten i sina samlingar.

– Det handlar inte bara om att förhindra stölder. God registerhållning, bra klimatförhållanden och skydd mot skadegörelse är andra aspekter som kommer att belysas i granskningen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

I Sverige finns en mångfald av museer, med en rad olika verksamhetsinriktningar. Tretton av dessa museer har en särställning genom att de är en del av ett statligt åtagande som successivt vuxit fram sedan slutet av 1700-talet. Dessa museer kallas centralmuseer. Nio av dem är statliga myndigheter, fyra är stiftelser. Deras och Riksantikvarieämbetets sammantagna anslag uppgår 2018 till 1,8 miljarder kronor.

En central del i centralmuseernas kulturarvsarbete är att hantera samlingar och enskilda föremål. Tidigare rapporter har pekat på ett antal säkerhetsrelaterade problem kopplade till museernas samlingsförvaltning.

Till exempel har Riksrevisionens årliga revision under 2013 och 2016 visat att det finns centralmuseer som inte till fullo lever upp till kraven på intern styrning och kontroll när det gäller förvaltning av samlingar. Stickprovskontroller har visat att det finns museer som inte vet hur många föremål de förfogar över, att registrerade föremål inte återfinns och att föremål inte är registrerade.

De brister som konstaterats stämmer också väl överens med tidigare iakttagelser gjorda av Riksdagens revisorer. Även Riksantikvarieämbetet noterar i programmet God samlingsförvaltning 2017–2019 att det finns flera utmaningar för museerna när det gäller samlingsarbetet, däribland bristen på ändamålsenliga magasinslokaler.

Syftet med granskningen är att undersöka om arbetet med säkerhet på centralmuseerna bidrar till en betryggande säkerhet för samlingarna. Frågor som ska besvaras handlar bland annat om centralmuseerna har en rimlig kontroll över vilka föremål de innehar, var de finns och om föremålen är ordentligt registrerade. Granskningen kommer också att titta på vilket stöd som Riksantikvarieämbetet lämnar till museerna när det gäller samlingsförvaltningen.

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad preliminär publicering i mars 2019.