Riksrevisionen kommer de närmaste åren i sin effektivitetsgranskning av statliga myndigheter att fokusera på sju områden, bland annat socialförsäkringar och pensioner och försvar och säkerhet. Det framgår av den granskningsplan som Riksrevisionen presenterade på måndagen.

Riksrevisionen ska i enlighet med lag varje år upprätta en granskningsplan, som beskriver granskningsverksamhetens utgångspunkter och inriktning. De tre av riksdagen utsedda riksrevisorerna och deras 300 medarbetare har två huvudområden att jobba med: årlig revision av myndigheters årsredovisningar och effektivitetsgranskning för att kolla hur myndigheterna hushållar och använder sina resurser, hur de uppfyller uppställda mål och hur de bidrar till samhällsnyttan.

I effektivitetsgranskningen tänker Riksrevisionen de närmaste åren inrikta sig på sju områden:

•    Effektiv statsförvaltning
•    Offentliga finanser, finansmarknad och skatter
•    Försvar och säkerhet
•    Socialförsäkringar och pensioner
•    Socialt utsatta områden, integration och arbetsmarknad
•    Kultur, medier och det civila samhället
•    Bostadspolitik och samhällsplanering

I den årliga revisionen granskar och bedömer Riksrevisionen om de statliga myndigheternas årsredovisningar är tillförlitliga och korrekta, om räkenskaperna är rättvisande och om myndigheterna följer aktuella regler och beslut. Varje år granskar Riksrevisionen omkring 240 årsredovisningar. Den årliga revisionen granskar även myndigheternas delårsrapporter i de fall de är skyldiga att lämna sådana.

I morgon, tisdag, presenterar Riksrevisionen en granskning av hur Skatteverket arbetar med kvalitet i folkbokföringen.

Under november månad ska sju rapporter läggas fram:

•    Myndighetskapitalet vid universitet och högskolor
•    Statliga bolags särskilt beslutade samhällsuppdrag
•    Betydelsen av egen bostad för utbildning, arbete och hälsa
•    Det samlade stödet till solenergi
•    EU-perspektivet i den nationella infrastrukturplaneringen
•    Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut
•    Matchningsförsämringen på den svenska arbetsmarknaden

I december planerar Riksrevisionen att publicera tolv rapporter:

•    Läkares förutsättningar för att bedöma arbetsförmåga
•    Svenskt förvaltningsbistånd
•    Föräldraförsäkringen för egenföretagare
•    Avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag
•    Regeringens förberedelser av nya arbetsmarknadspolitiska insatser
•    Rättssäkerheten i systemet med gode män och förvaltare
•    Riktade statsbidrag till skolan
•    Affärsverkens organisationsform
•    Säkerheten i viktiga samhällsfunktioner
•    Rapporteringen av risker i finansieringssystemet för kärnavfallshantering
•    LKAB:s gruvdrift och samhällsomvandlingen i Kiruna och Malmberget
•    Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket