Operatörernas utbyggnad av 4G och PTS täckningskrav i stora frekvensband kan förbättra mobiltäckningen på samma sätt som samhällsmaster. Det skriver Post- och telestyrelsen (PTS) i en rapport som myndigheten nu överlämnar till regeringen.

PTS har haft i uppdrag av regeringen att utreda vilka förutsättningar det finns att bygga samhällsmaster i Sverige. Det är master i mobilnäten som är helt eller delvis offentligt finansierade, i områden där det saknas mobiltäckning.

- Operatörerna bygger nu ut 4G-näten, även i glest befolkade områden. Vi har dessutom ställt täckningskrav i 800 MHz-bandet och kommer att göra det i 700 MHz-bandet. Vår bedömning är att operatörernas utbyggnad och våra täckningskrav kommer att skapa mobiltäckning på många platser som skulle vara aktuella för samhällsmaster, säger Sara Andersson, chef för avdelningen för samhällsfrågor på PTS.
I regeringens uppdrag till PTS ingick även att myndigheten skulle utreda hur samhällsmaster skulle kunna finansieras. PTS har därför gått igenom de nationella stödformer som finns, men kan konstatera att ingen av dessa går att använda för finansiering av samhällsmaster.

Först om operatörernas nuvarande utbyggnad och PTS täckningskrav inte uppfyller behovet av bättre täckning, anser myndigheten att det kan det bli aktuellt att utreda nya nationella insatser för etablering av samhällsmaster.

Det kommer visa sig inom den närmaste treårsperioden. Det skulle i sådana fall kunna vara ett nytt stödprogram för samhällsmaster eller att centralt upphandla utbyggnad och täckning.

Om samhällsmaster ska byggas ut i större omfattning anser PTS att det krävs central samordning och finansiering.

Kommuner, som ser behov och har resurser, kan redan i dag komplettera den centralt drivna utbyggnaden med lokala projekt för att förbättra mobiltäckningen. Men PTS ser flera fördelar med centralt drivna insatser jämfört med lokala åtgärder.