För att fler nyanlända ska lära sig svenska fortare måste sfi-utbildningen bedrivas med hög kvalitet, anser regeringen och tillsätter nu en utredning som ska se över hur sfi (kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare) behöver förändras för att förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergång till och kombination med annan vuxenutbildning.

Förra året tog sfi emot drygt 163 000 elever. Alla huvudmän har inte samma resurser och erfarenheter, därför kan sfi-utbildningen skilja sig åt i de olika kommunerna. Det kan exempelvis handla om tillgången till olika former av stöd och individanpassning som kan hjälpa eleverna att nå målet med utbildningen.

Karin Sandwall blir utredare, hon föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

Utredaren ska bland annat:

Utreda och föreslå hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder individanpassad utbildning för nyanlända som omfattas av bestämmelserna om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, inklusive de som omfattas av utbildningsplikt.

Utreda om en utökning av den garanterade undervisningstiden inom sfi skulle kunna påskynda genomströmningen och övergången till andra utbildningar. I dag ska undervisningstiden i genomsnitt omfatta minst 15 timmars undervisning i veckan under en fyra­veckors­period.
Undersöka hur olika stödåtgärder kan användas för att elever ska nå målen med utbildningen och i högre grad kunna kombinera sfi med annan vuxenutbildning.

Föreslå hur kompetensen hos obehöriga sfi-lärare kan förbättras.

Senast den 28 februari 2019 ska utredaren redovisa den del som handlar om förslag om att säkerställa att kommunen erbjuder individanpassad utbildning för nyanlända som deltar i etableringsinsatser. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Kommittédirektiv: En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet

I samband med det nya etableringsprogrammet har regeringen infört en utbildningsplikt. Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del av insatser inom etableringsprogrammet, och som bedöms vara i behov av utbildning för att komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av utbildning, annars kan ersättningen dras in.

En nyanländ som har kort utbildning, och som därför inte bedöms kunna komma i arbete under tiden i etableringsprogrammet, ska i huvudsak ägna sig åt utbildning. Syftet med utbildningsplikten är att stärka nyanländas etablering, men också att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.