Förslaget om regeringens ensamkommande är otydligt, anser Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och det saknas konsekvensanalys för kommuner, regioner och landsting.

SKL menar att det är positivt att möjligheten att få uppehållstillstånd för studier blir mer flexibel. Men alltför många frågor är obesvarade.
- För SKL:s medlemmar är det en fråga om att kunna utföra sina välfärdsuppdrag på ett bra sätt. Om lagstiftaren inte tar hänsyn till den lokala nivåns villkor får inte kommunerna rätt förutsättningar, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Förslaget innebär att möjligheten att få uppehållstillstånd kopplas till vissa yrkesinriktade studieformer. Regeringen måste därför, innan lagförslaget börjar gälla, kartlägga omfattningen av dessa studieformer och analysera om det finns kapacitet att möta en eventuell ökad efterfrågan. De lokala förhållandena kan variera stort,menar SKL.

Förutsättningarna för mottagandet av ensamkommande barn och unga har genom olika författningsändringar förändrats under de senaste åren. Kommunerna har reducerat sina verksamheter och varslat personal.

– Regeringen måste garantera kommunerna ersättning för insatser som är nödvändiga för att med kort varsel möta de nya behov som kommer att uppstå till följd av lagförslaget. Det gäller såväl initiala som fortlöpande kostnader för boende, utbildningsinsatser och särskilt stöd till en utsatt grupp, säger Lena Micko.

Förslaget riskerar också att medföra ett ökat ansvar på personal inom gymnasieskolan och komvux. Dessutom kommer socialtjänsten att ställas inför svåra avvägningar när det gäller bland annat delar av målgruppen som vistas i landet utan tillstånd. Regeringen måste analysera lagförslagets konsekvenser för dessa yrkesgrupper, anser man.

– SKL hade önskat en mer sammanhängande kedja av beslut när det gäller denna grupp. Alla glapp i systemen är olyckliga för individer, och för personalen i verksamheterna. Vi ser att förslaget behöver kompletteras när det gäller stöd till flera yrkesgrupper, säger Lena Micko.