Var fjärde förtroendevald uppger att de har utsatts för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt politiska förtroendeuppdrag. Undersökningar visar både att hoten med åren tenderar att bli både fler och grövre.

– Hot, hat och våld mot förtroendevalda utgör i förlängningen ett allvarligt hot mot vårt demokratiska system. SKL har länge efterfrågat straffrättsliga sanktioner och det är angeläget att det nu genomförs skyndsamt, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Justitiedepartementet föreslår nu en lagändring som SKL:s styrelse ställer sig bakom. Förslaget innebär en särskild straffskärpningsgrund för brott som har begåtts mot förtroendevald i stat, kommun eller landsting eller mot dennes närstående på grund av förtroendeuppdraget.

– Det är grundläggande för demokratin att var och en känner att de både har rätt och möjlighet att uttrycka sina åsikter utan rädsla att utsättas för hot och hat, säger Lena Micko.

SKL begär i sitt yttrande till förslaget samtidigt att lagtexten för brotten våld eller hot mot tjänsteman respektive förgripelse mot tjänsteman formuleras om så att förtroendevalda som utövar myndighet åter omfattas av bestämmelserna på samma sätt som före lagändringen 2016.

Lagändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2019.