Skolplikt från sex års ålder. Det är nu regeringens linje i och med att ett förslag om detta skickas till lagrådet.  Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen som då blir en obligatorisk skolform inom skolväsendet. Reformen föreslås börja gälla från höstterminen 2018.

– Alla barn ska få en bra start in i skolan. Förskoleklassen ger en jämlik start i barns upptäckande av språk, matematik och andra kunskaper. Mötet mellan förskolans och grundskolans pedagogik ger en möjlighet att möta alla barn där de är, och det här stärker förskoleklassens roll och ansvar i ett sammanhållet skolsystem, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Regeringen har sedan tidigare stärkt förskoleklassens pedagogiska uppdrag genom nya avsnitt i läroplanen. Denna reform stärker ytterligare ansvaret att förbereda för årskurs 1 och vara en bro mellan förskola och grundskola.

Ungefär två procent av alla sexåringar deltar i dag inte i någon verksamhet. De går inte i förskola, förskoleklass eller årskurs 1 i skolan. Det motsvarar ca 2.000 barn årligen.

Skolsystemet är tänkt att även fortsättningsvis fungera med viss flexibilitet så att ett barn exempelvis kan tas emot tidigare i förskoleklassen liksom i årskurs 1 i grundskolan och motsvarande skolformer. Ett barn ska också kunna få skolplikten uppskjuten ett år om det finns särskilda skäl.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas från och med höstterminen 2018.