I december beslöt världshandelsorganisationen WTO:s ministerkonferens i Nairobi att avskaffa exportbidrag på jordbruksområdet. Beslutet är tänkt att leda till en mer rättvis världshandel och på sikt gynna utvecklingsländerna.

I-länderna ska avskaffa exportbidragen omedelbart, medan utvecklingsländerna ska avskaffa sina exportbidrag senast i slutet av 2018, men för dem finns möjlighet att under vissa förutsättningar behålla stöden fram till slutet av 2023.

För de minst utvecklade länderna och de u-länder som är nettoimportörer av livsmedel, kan vissa former av exportbidrag fortsätta att användas fram till slutet av 2030.

WTO vill genom uppgörelsen motverka att stater subventionerar export och därigenom sätter den vanliga konkurrensen ur spel.

– Det är svårt att få till en fungerande och rättvis marknad med exportbidrag eftersom företagen exporterar till priser som är lägre än på den egna marknaden. Konkurrensen blir snedvriden för inhemska producenter i mottagarlandet som inte kan sälja sina produkter till samma pris, säger Kristina Mattsson på Jordbruksverket.

EU var länge en stor användare av exportbidrag för jordbruksprodukter. Men sedan juli 2013 har EU inte använt några exportbidrag.

Även andra länder som använder exportbidrag, som Kanada, Norge, Schweiz och Indien, ska på sikt tvingas upphöra med exportbidrag. Det kan gynna produkter från EU och Sverige i den internationella konkurrensen.