Sommarens höga temperaturer har påverkat livet under ytan. Det visar de provfisken som institutionen för akvatiska resurser vid SLU årligen genomför längs Sveriges kuster. I år har arter som gynnas av värme varit talrika, och värmen har gett en skjuts åt abborrens föryngring i många områden.

Det är framförallt under den varmare tiden på året som de flesta fiskarter växer och förökar sig. Temperaturen under sommarhalvåret är därför en viktig faktor för arternas utveckling.

Institutionen för akvatiska resurser (Sveriges lantbruksuniversitet Aqua) utför varje år en mängd provfisken längs Sveriges kuster för att ge råd till myndigheter och allmänheten om hur fisken i våra vatten mår.

- Längs västkusten har vi fått väldigt lite torskfiskar i våra provfisken. Torskfiskarna går inte in närmare kusten där vi provfiskar när vattentemperaturen är för hög. Fångsterna av den varmvattengynnade ålen har däremot varit relativt goda i flera områden och vi har även fångat en del abborre, säger Frida Sundqvist miljöanalytiker vid SLU Aqua.

Längs Östersjöns kuster ses ett liknande mönster. Sötvattensarter som gynnas av varmare vatten som abborre, gös och mörtfiskar har varit talrika i de flesta provfiskena, medan marina arter som föredrar kallare vatten som torsk och strömming sannolikt undvikit grundare kustområden med höga vattentemperaturer.

- Att fångsterna av olika arter beror på vattentemperaturen är inget nytt och fångsterna under ett enstaka år speglar inte heller den långsiktiga utvecklingen för fiskarterna. Men våra provfiskefångster under den här varma sommaren pekar däremot på hur fisksamhällena längs kusten kommer att se ut i ett framtida varmare klimat, säger Jens Olsson, forskare vid SLU Aqua

De höga vattentemperaturen har också påverkat vissa fiskarters föryngring. Fångsterna av årsyngel av abborre har varit rekordhöga i många områden. Även fångsterna av unga mörtar och andra karpfiskar har varit höga.

- Årsynglen av abborre har varit både ovanligt många och stora (mellan sju och åtta centimeter) under årets provfisken, vilket tyder på att det har varit ett ovanligt gott år för abborren. Det kommer sannolikt innebära en positiv skjuts för arten och leda till goda fångster i fisket om tre till fyra år när fisken har vuxit till sig, säger Fredrik Franzén miljöanalytiker vid SLU Aqua.