Priset på svensk jordbruksmark har stigit med i snitt tre procent, men minskat i Skåne och Halland, enligt Sveriges officiella statistik förmedlad av Jordbruksverket.

Det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige har ökat med drygt tre procent till 75.000 kronor mellan 2015 och 2016. Mellan samma år ökade även det genomsnittliga priset på betesmark med drygt tre procent till 28.000 kronor.

På tio år ökade priset på åkermark med drygt 90 procent och priset på betesmark med knappt 60 procent.

Sverige delas in i åtta produktionsområden. I två av dem minskade priset på åkermark mellan 2015 och 2016 och i tre produktionsområden minskade priset på betesmark. För resterande områden ökade priset.

De högsta priserna 2016 fanns liksom tidigare år i Götalands södra slättbygder där en hektar åkermark i genomsnitt kostade 182.100 kronor och en hektar betesmark kostade 82.000 kronor. Priserna har dock minskat med tio procent för åkermark och sexprocent för betesmark jämfört med 2015. Götalands södra slättbygder kan beskrivas som södra och västra Skåne, ett område runt Kristianstad samt kustområden i Halland.

I övre Norrland som består av Norrbotten, Västerbotten, västra och södra delarna av Jämtland samt nordvästra Dalarna, var priserna lägst 2016. Där kostade i
genomsnitt en hektar åkermark 15.100 kronor och en hektar betesmark 4.500 kronor.

År 2016 ingick drygt 2.700 försäljningar och totalt 17.600 hektar i beräkningarna. Marken som ingick i försäljningarna bestod av 72 procent åkermark och resten betesmark. Antalet försäljningar minskade med knappt 30 jämfört med 2015 medan totalt antal hektar ökade med knappt 800.