Drygt 100 300 personer deltog i olika kommunala arbetsmarknadsinsatser under 2017. Det är ökning med runt 5 400 personer jämfört med 2016.

Mer än hälften av deltagarna i olika arbetsmarknadsinsatser, 61 procent, saknar gymnasieutbildning varav 22 procent har en icke fullgjord grundskoleutbildning.

– Kommunerna gör viktiga arbetsmarknadspolitiska insatser på lokal nivå. Vi ser också att det finns en rad gemensamma utmaningar för kommunerna och Arbetsförmedlingen. Till exempel insatser för ungdomar som saknar gymnasieutbildning eller för nyanlända med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Leif Klingensjö, sektionschef på avdelning för utbildning och arbetsmarknad SKL.

Av de personer som avslutat en arbetsmarknadsinsats under förra året, drygt 56 000 personer, har i genomsnitt 24 procent av kvinnorna och 28 procent av männen börjat arbeta, och 12 procent av kvinnorna och 8 procent av männen börjat studera.

Ungefär en tredjedel har gått tillbaka till insatser från uppdragsgivaren, till exempel Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Arbetslösheten i samhället minskar, men – som statistiken visar – har gruppen som står längst ifrån arbetsmarknaden fortfarande svårt att komma i arbete. SKL menar att en av grundorsakerna är att befintliga insatser inte är tillräckligt samordnade mellan olika aktörer.

– Det är ingen enhetlig grupp vi talar om, utan om individer med olika bakgrund, som ofta har behov av flera olika insatser samtidigt. Det kan till exempel vara utbildningsinsatser och insatser från sjukvården. För att kunna möta varje person behöver samordningen mellan myndigheter, kommuner och regioner bli mycket bättre, säger Leif Klingensjö.

För att få till mer samordnade insatser för individer långt utanför arbetsmarknaden har SKL föreslagit ett nytt arbetsmarknadsprogram med staten som huvudansvarig.