Jämfört med 2015 förstärktes den offentliga förvaltningens finanser med nästan 28 miljarder kronor under fjolåret. Det gav ett samlat överskott för staten och kommunerna på 39 miljarder kronor, vilket gör att Sverige fortsatt klarar EU:s konvergenskriterier.  

Den offentliga förvaltningens konsoliderade bruttoskuld minskade med 17 miljarder kronor 2016 samtidigt som BNP i löpande priser ökade med 197 miljarder kronor. I relation till BNP har skulden minskat från 43,9 procent av BNP 2015 till 41,6 procent av BNP 2016. Detta framgår av beräkningar, som Statistiska centralbyrån, SCB, vidarebefordrar till EU:s statistikmyndighet Eurostat i enlighet med Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt.

Statens konsoliderade bruttoskuld minskade med nästan 28 miljarder kronor, vilket till stor del var en följd av ett kraftigt positivt finansiellt sparande. Det var framförallt upplåningen i korta räntebärande värdepapper som minskade. Den kommunala skulden ökade måttligt, med ungefär 16 miljarder kronor.

Sverige klarar liksom tidigare år EU:s konvergenskriterier med marginal. Kriterierna anger att medlemsländernas offentliga sparande inte får vara lägre än minus 3 procent och att bruttoskulden inte får vara högre än 60 procent av BNP. Sverige ligger på plus 0,9 procent respektive 41,6 procent.