Sverige är duktigt på att ge bistånd som andel av BNI inom unionen, enligt ny statistik från OECD:s biståndskommitté DAC.

Sverige är ett av endast sex DAC-länder som uppfyller löftet om att ge minst 0,7 procent av BNI i bistånd.

Endast Luxemburg ger en högre andel av BNI i bistånd än Sverige. Även om man räknar bort kostnader för asylmottagande uppfyller Sverige FN:s 0,7 procentmål, med 0,78 procent av BNI till biståndsverksamhet.

Sverige är även den sjunde största givaren i absoluta tal. Endast Frankrike, Japan, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och USA ger mer bistånd.

Budgeterad biståndsram för år 2016 uppgick till 43,4 mdkr, vilket motsvarade 0,98 procent av BNI.

Sverige hamnar på en lägre siffra för 2016, 0,94 procent av BNI. Förklaringen är att Sverige i december 2015 gjorde förskottsbetalningar på 2,5 miljarder till humanitära organisationer såsom UNHCR och CERF.

Dessa utbetalningar bidrog till det höga utfallet 2015 på 1,4 procent av BNI, men innebar en lika stor minskning 2016.

Sverige lade också 2015 en skuldsedel för utbetalningar till Gröna Klimatfonden på 4 miljarder kronor för perioden 2015-2023. Enligt OECD-DAC:s regelverk rapporteras hela skuldsedelbeloppet som bistånd det år skuldsedeln läggs, och inte under de år som pengarna faktiskt betalas in.