Ett inkluderande Norden, Ett innovativt och hållbart Norden och Ett tryggt och öppet Norden. Dessa tre teman är grunden för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet under 2018. Digitalisering löper som en röd tråd genom programmet framhåller statsminister Stefan Löfven och Sveriges nordiska samarbetsminister Margot Wallström.

Programmet är till stor del en sammanfattning av pågående nordiskt samarbete sett ur ett svenskt perspektiv men med några nya accenter.

• Ett inkluderande Norden, det första temat, fokuserar på vår nordiska samhällsmodell med tillit, jämlikhet, jämställdhet och öppenhet som utmärkande drag. Utgångspunkten är en rad utmaningar som de nordiska länderna delar och som riskerar att öka klyftorna inom och mellan våra länder. Under ordförandeskapet vill Sverige även uppmuntra till en dialog om vilka nordiska institutioner och projekt som våra baltiska grannländer kan vara intresserade att bli delaktiga i.

• Ett innovativt och hållbart Norden, det andra temat, fokuserar på nordisk innovation som drivkraft för hållbar samhällsomställning. Engagemanget för miljöfrågor är – och har historiskt sett varit – starkt i Norden, men omfattande insatser behövs om vi ska nå målen i Parisavtalet och Agenda 2030, i Norden såväl som globalt.

Ett tryggt och öppet Norden, det tredje temat, där fokus ligger på samarbete kring de breda säkerhetsfrågorna med trygghet och öppenhet som ledord. Mot bakgrund av att flera nordiska länder tar fram, eller har färdigställt, nationella säkerhetsstrategier vill det svenska ordförandeskapet stärka koordinering och erfarenhetsutbyte kring dessa strategier.

I ansvaret som ordförande har Sverige också lagt in fyra ordförandeprojekt för att profilera och konkretisera innehållet i programmet:

• Utvecklade lösningar för vård på distans och e-recept över landgränser. Ett delmål för projektet är att inom en treårsperiod ha tekniska förutsättningar på plats för utbyte av e-recept i Norden.

• Erfarenhetsutbyte kring ungas sociala inkludering och demokratiska deltagande i utsatta områden. Här ska lyftas fram goda exempel på hur länderna arbetar med dessa frågor till en nordisk nivå.

• Klimatsmart mobilitet i städer. Syftet med projektet är att bidra till en hållbar stadsutveckling genom att stödja omställningen till fossilfria och hållbara transporter i nordiska städer och stadsregioner.

• Främja nordiska hållbarhetslösningar inom träbyggande och design. Detta är ett område där de nordiska länderna ligger i framkant, men där det fortfarande finns hinder för vidare utveckling. Det kan dels vara gränshinder som påverkar den nordiska inre marknaden, men även svårigheter relaterade till kunskapsbrist, export och internationellt genomslag.

Nordiska ministerrådet bildades 1971 och är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar som ger synliga positiva effekter i Norden.

I praktiken är statsministerns övergripande ansvar delegerat till de nordiska samarbetsministrarna – för Sveriges del utrikesminister Margot Wallström – och till Nordiska samarbetskommittén som svarar för den löpande koordineringen av det officiella politiska nordiska samarbetet.

Ministerrådet består av de fem nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget och den 1 januari 2018 tar Sverige över ordförandeskapsklubban.