Myndigheten för radio och  tv har fått i uppdrag att se över systemet med förhandsprövning av nya   tjänster hos SR, SVT och UR. Myndigheten ska bland annat undersöka om det   finns behov av att skärpa kravet på anmälan av nya tjänster, särskilt med   tanke på att ingen ny tjänst ännu anmälts till prövning.

Sedan 2010 finns bestämmelsen att nya programtjänster eller andra viktigare tjänster som public service-bolagen vill lansera måste anmälas till regeringen och Myndigheten för radio och tv (MRTV) för prövning och godkännande.

Det som prövas är tjänstens marknadspåverkan och hur den bidrar till att uppfylla uppdraget i allmänhetens tjänst. Uppdraget till MRTV innebär att se över systemet medförhandsprövning och bland annat undersöka om det finns behov av att skärpa kravet på anmälan av nya tjänster.

Uppdraget ska utföras med beaktande av yttrandefrihetsgrundlagen. Om myndigheten bedömer att det är motiverat ska den föreslå förändringar.

MRTV ska även låta Konkurrensverket lämnasynpunkter under uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2015

 http://www.regeringen.se/sb/d/18233/a/240433

http://www.radioochtv.se/