Regeringen kraftsamlar för att Sveriges miljömål ska uppnås. Det nedlagda miljömålsrådet återinförs, nu med Miljöpartiets förra språkrör Maria Wetterstrand som ordförande, och miljömålsberedningen får ett breddat uppdrag med Anders Wijkman som ny ordförande. Det meddelade klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) på torsdagen.

– Miljömålsarbetet syftar till att lämna över en bättre värld till våra barn, då kan vi inte ha det så att 14 av 16 miljömål inte nås. Nu stärker regeringen arbetet och ger bland annat partierna i Miljömålsberedningen i uppgift att utforma ett klimatpolitiskt ramverk för att driva på ett offensivt klimatarbete, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Ny ordförande för Miljömålsberedningen är Anders Wijkman, tidigare EU-parlamentariker och nu ordförande för bland annat Återvinningsindustrierna. Han ersätter Rolf Annerberg, som samtidigt har fått ett annat uppdrag av regeringen, som ordförande i Transportstyrelsen.

– En kraftfull och långsiktig styrning av klimatarbetet i samhällets alla sektorer är nödvändigt om Sverige ska klara att nå klimatmålet, säger Anders Wijkman.

Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet och Åsa Romsons företrädare på den posten, blir ordförande för det återuppståndna Miljömålsrådet. Uppgiften blir att stärka samarbetet mellan myndigheterna och öka takten för genomförandet av miljöarbetet.

– Jag var med när miljömålen en gång togs fram. Ett mycket stort ansvar för samhällets miljöarbete ligger hos myndigheterna, säger Maria Wetterstrand.

Annika Helker Lundström, tidigare vd för Svensk Vindenergi, har utsetts till nationell miljömålssamordnare för näringslivet.

– Näringslivets viktiga miljöarbete ska synliggöras, stimuleras och drivas på. De goda exemplen ska spridas, säger Annika Helker Lundström.

FAKTA:

Riksdagen beslutade år 2010 om målstrukturen för det svenska miljöarbetet, med ett generationsmål, etappmål och miljökvalitetsmål.
• Generationsmålet är det övergripande målet för miljöpolitiken och innebär att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella sammanhang.
• Etappmålen ska tydliggöra de samhällsförändringar som är nödvändiga för att vi ska nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet.
• Miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Till miljökvalitetsmålen finns ett antal preciseringar som tydligare definierar vilket miljötillstånd som ska uppnås.