De tre diagnosgrupperna förstämningssyndrom, reaktion på svår stress och ångestsyndrom står sammantaget för omkring 90 procent av alla långa sjukfall med psykisk diagnos. I gruppen unga är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro.

– Vi kan se att andelen psykiska diagnoser bland unga har ökat över tid, men en intressant sak är att den trenden och utvecklingen nu tycks vara bruten, säger Andreas Ek på AFA Försäkring.

Unga i åldersgruppen 16–29 år har en lägre risk att bli långvarigt sjukskriven jämfört med åldersgruppen 30–64 år. När det gäller psykiska diagnoser har unga en högre andel ångestsyndrom och en lägre andel reaktion på svår stress jämfört med åldersgruppen 30–64 år. Andelen reaktion på svår stress har däremot ökat över tid för båda åldersgrupperna.

Några yrkesgrupper som utmärker sig är bygg och industri bland unga män och försäljning inom handel och restaurang och storkök bland unga kvinnor.

– Deras skaderisk är högre eller likvärdig med dem i den äldre gruppen. Generellt annars är att de yngre har en lägre risk för allvarliga skador än de som är i åldersgruppen 30–64 år, säger Mats Åhlgren på AFA Försäkring.