Regeringen föreslår en ny straffskärpningsgrund för brott som begås mot förtroendevalda i stat, kommun eller landsting.

– Ingen ska behöva känna rädsla för att engagera sig politiskt. Vi föreslår därför en ny straffskärpningsgrund som gör att brott som begås mot förtroendevalda ska ses som särskilt allvarliga, säger justitieminister Morgan Johansson.

Under senare år har det genomförts flera reformer på straffrättens område som även har stärkt det straffrättsliga skyddet för förtroendevalda. Åtgärderna har dock inte varit tillräckliga för att motverka utvecklingen. Förekomsten av brott mot förtroendevalda är ett problem i samhället och utsattheten bland förtroendevalda ökar.

Regeringens förslag innebär att vid bedömningen av en gärnings straffvärde ska det särskilt beaktas om brottet begåtts mot en person på grund av att han eller hon utövat ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun eller landsting. Om brottet har begåtts på grund av förtroendeuppdraget ska det ses som en försvårande omständighet. Motsvarande ska gälla om ett brott har begåtts mot en närstående till en förtroendevald.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.