Bostadsminister Peter Eriksson har tagit emot utredningen om en utvecklad översiktsplanering. En kontinuerlig översiktsplanering ska ge bättre förutsättningar för detaljplaner och bygglov. Ökad tydlighet från kommunerna ska mötas av tydliga besked från staten.

Utredningen föreslår nya bestämmelser i plan- och bygglagen för att lagen ska ge stöd för en bättre tillämpning och för att översiktsplanen ska hållas aktuell. Utredningen föreslår även tydligare krav på vad översiktsplanen ska innehålla. Dessutom anser utredningen att länsstyrelsen behöver bli bättre på att ge tydliga besked.

- Översiktsplanen behöver stärkas och utvecklas för att underlätta för planeringen i kommunerna och därigenom få fram fler bostäder snabbare än idag, säger bostads-och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Utredningens förslag:

Kommunen ska i början av varje mandatperiod anta en planeringsstrategi, enligt utredningens förslag. I strategin ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell och till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, vilket ansluter till hur det fungerar i Norge och Danmark. Att kommunen tar fram en planeringsstrategi ska vara en förutsättning för att översiktsplanen ska anses vara aktuell. Är planen inte aktuell ska det påverka kommunens arbete med detaljplaner.

Utredningens förslag innebär nya tydligare krav på vad översiktsplanen måste innehålla, i syfte att underlätta dialogen mellan staten och kommunen om hur bebyggelsen ska utvecklas. Samtidigt tas flera krav bort, vilket ska göra det enklare att ta fram en översiktsplan. En flexibel standard underlättar både för kommunen och för andra aktörer. Boverket föreslås dessutom få besluta om en standard för hur digitala översiktsplaner ska utformas.

Enligt utredningens förslag ska översiktsplanen även i framtiden vara vägledande. I utredningens uppdrag ingick att se över om översiktsplanen helt eller delvis borde göras bindande.

Utredningen föreslår även en ny lag som innebär att kommunen ska kunna bestämma att bostäder på mark som kommunen eller ett kommunalt aktiebolag äger bara ska få upplåtas med hyresrätt. Ett sådant beslut ska även gälla mot en ny ägare av marken. Det gör det lättare för kommunen att säkerställa att marken kommer att bebyggas med hyresrätter, om kommunen har satt upp detta som ett villkor i samband med försäljningen av marken.