Professor Kåre Bremer har utrett ledarskap och ledningsstrukturer i universitet och högskolor. Den nationella regleringen av universitet och högskolor minskades 2011, men utredaren vill inte införa någon nationell återreglering.

Det finns bestämmelser om styrelse och rektor, men i övrigt får lärosätena själva besluta om ledning och organisation av verksamheten sedan 2011. Han har hittade goda exempel på lösningar, men även oklarheter i ansvars- och mandatfördelning. Kåre Bremer anser att de kollegiala beslutsorganen verkar konserverande och har svårigheter att fatta strategiska beslut om nyorientering och resursomfördelning.

De akademiska ledarna och kollegiala organen bör få ett utvecklat och förtydligat uppdrag, föreslår han.

Utredningen lämnar ett 50-tal utvecklingsförslag där ingår författningsförändringar som handlar omstyrelse och rektor, men Kåre Bremer föreslår ingen nationell återreglering.