Utredaren av en kvalitetsplan för vård av äldre föreslår legitimation för undersköterskor för att yrkets status stärks.

Kvalitetsplanen ska genomföras under åren 2019-2034 och spänner över fyra mandatperioder. Insatserna som föreslås är på nationell, regional och lokal nivå.

− Äldreomsorgen står inför stora utmaningar när befolkningen i Sverige blir allt äldre. För att säkra en jämlik och jämställd vård och omsorg där människor är trygga och känner delaktighet behöver vi förändra arbetssätt och organisation. Den nationella kvalitetsplanen är ett gediget utredningsarbete med förslag på hur vi långsiktigt och strategiskt ska arbeta, säger äldreminister Åsa Regnér.

− Den som genomför kvalitetsplanen i sin helhet under fyra mandatperioder kommer att göra något unikt för vården och omsorgen om äldre personer. Det som kan ge verklig effekt för den äldre personen och utvecklingen av området är uthållighet, säger regeringens utredare Susanne Rolfner Suvanto.

Utredarens förslag :

• Utred legitimation för undersköterskor.
• Bestämmelser för att enhetschefer i särskilda boenden, hemtjänst och dagverksamheter ska ha lämplig utbildning.
• Nationellt inriktningsmål för antal anställda per chef
• Underlätta för äldre att kunna välja ett multiprofessionellt team
• Nationellt kunskapscentrum om äldre och psykisk hälsa.
• Nationell strategi för nya former av välfärdsteknik och stimulansbidrag till kommunerna för innovationer.