En parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda ett antal frågor på tryck- och yttrandefrihetens område, bland annat om public service oberoende är tillräckligt garanterat i förhållande till staten.

Översynen genomförs med anledning av det lagförslag som regeringen sedan tidigare har presenterat och som innebär att radio- och tv-avgiften ersätts av en individuell public service-avgift. Förslaget om en individuell public service-avgift grundar sig på förslag från en enig parlamentarisk kommitté med representanter från samtliga riksdagspartier.

Den nu tillsatta kommittén, som leds av justitierådet Henrik Jermsten, ska även se över följande frågor:

•    Om det finns skäl att ändra i yttrandefrihetsgrundlagen så att samma villkor kan ställas på public service program på internet som på dem som sänds genom det så kallade marknätet. Det rör till exempel krav på opartiskhet och saklighet.
•    Om Sverige uppfyller Europakonventionens krav på rätten till domstolsprövning när till exempel förtalsbrott begås i svenska program som sänds via satellit från utlandet.
•    Om det finns behov av förändringar i grundlag eller vanlig lag för att skyddslagens regler om bland annat ingripanden mot överträdelser av fotograferingsförbud för skyddsobjekt ska kunna tillämpas på avsett sätt.
•    Om det finns behov av och är lämpligt att undanta förpackningar från tryckfrihetsförordningens tillämpningsområde.
•    Om det finns förutsättningar för en ordning med författaren som primärt ansvarig för innehållet i till exempel e-böcker och ljudböcker som inte har någon tryckt förlaga.
•    Kommittén ska också göra en översyn av den så kallade webbsändningsregelns tillämpningsområde i förhållande till dagens tekniska utbud och plattformar för webbsändningar.

Utredningen ska lämna sin slutredovisning till regeringen senast den 26 augusti 2020.