Främst tack vare växande export var BNP-tillväxten 3,3 procent under fjolårets sista kvartal jämfört med motsvarande period 2016. Under helåret 2017 steg bruttonationalprodukten med 2,4 procent. Det visar statistik från SCB.

BNP ökade med 0,9 procent fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Produktionen inom näringslivet ökade med 0,9 procent jämfört med tredje kvartalet. I de varuproducerande branscherna steg produktionen med 1,3 procent. Främst var det tillverkningsindustrin som bidrog till uppgången. De tjänsteproducerande branscherna ökade med 0,6 procent.

Produktionen inom de offentliga myndigheterna steg med 0,6 procent jämfört med det tredje kvartalet.

Hushållens konsumtion ökade med 0,6 procent fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2017. Störst uppgång var det för konsumtion av hotell- och restaurangtjänster. Totalt bidrog hushållens konsumtion med 0,3 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Offentlig konsumtion steg med 0,2 procent jämfört med tredje kvartalet. Statens konsumtion minskade med 0,3 procent och de kommunala myndigheternas konsumtion ökade med 0,4 procent. Den offentliga konsumtionen bidrog med 0,1 procentenheter till BNP-tillväxten.

Exporten ökade med 2,4 procent jämfört med tredje kvartalet. Det gav ett bidrag till BNP-tillväxten med 1,1 procentenheter. Exporten av varor steg med 3,2 procent. Det var i första hand investeringsvaror som bidrog till uppgången. Exporten av tjänster ökade med 0,7 procent.

Importen ökade med 1,2 procent. Det höll tillbaka BNP-tillväxten med 0,5 procentenheter. Importen av varor ökade med 2,0 procent. Det var i huvudsak investeringsvaror som bidrog till ökningen. Importen av tjänster minskade med 0,6 procent, främst till följd av svensk konsumtion i utlandet. Sammantaget bidrog exportnettot till BNP-tillväxten med 0,6 procentenheter.

Hushållssektorns disponibla inkomster ökade med 5,0 procent i löpande priser fjärde kvartalet 2017 jämfört med fjärde kvartalet 2016. Rensat för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 3,5 procent. Hushållssektorns finansiella sparande minskade med 4,2 miljarder kronor och uppgick till 18 miljarder kronor i löpande priser.