Gabriel Wikström

har utsetts att leda socialdemokratiska partiets valanalysgrupp, som ska utvärdera resultatet i riksdagsvalet. Gabriel Wikström har varit förbundsordförande i SSU och satt som folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister i Stefan Löfvens regering i början av mandatperioden. Övriga ledamöter i valanalysgruppen: Marika Lindgren Åsbrink, utredare, LO, Luciano Astudillo, stabschef på kommunalrådsavdelningen, Malmö stad, Maria Lindberg, försteombudsman, Socialdemokraterna i Västernorrland, Fredrik Olovsson, riksdagsledamot, Södermanlands län och Helén Eliasson, regionråd, Västra Götalandsregionen. (2018-10-04)

Anna Johansson (S), har valts till ordförande för riksdagens arbetsmarknadsutskott och Gulan Avci (L), till vice ordförande
Civilutskottet: Emma Hult (MP), ordförande och Larry Söder (KD), vice ordförande
Finansutskottet: Elisabeth Svantesson (M), ordförande och Fredrik Olovsson (S), vice ordförande
Försvarsutskottet: Niklas Karlsson (S), ordförande och Beatrice Ask (M), vice ordförande
Justitieutskottet: Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande och Andreas Carlson (KD), vice ordförande
Kulturutskottet: Christer Nylander (L), ordförande och Vasiliki Tsouplaki (V), vice ordförande
Konstitutionsutskottet: Hans Ekström (S), ordförande och Marta Obminska (M), vice ordförande
Näringsutskottet: Lars Hjälmered (M), ordförande och Jennie Nilsson (S), vice ordförande
Miljö- och jordbruksutskottet: Kristina Yngwe (C), ordförande och Maria Gardfjell (MP), vice ordförande
Skatteutskottet: Jörgen Hellman (S), ordförande och Per Åsling (C), vice ordförande
Socialförsäkringsutskottet: Johan Forssell (M), ordförande och Rikard Larsson (S), vice ordförande
Socialutskottet kommer att välja ordförande vid ett senare tillfälle. Till vice ordförande valdes Kristina Nilsson (S)
Trafikutskottet: Jens Holm (V), ordförande och Anders Åkesson (C), vice ordförande
Utbildningsutskottet: Matilda Ernkrans (S), ordförande och Roger Haddad (L), vice ordförande
Utrikesutskottet: Hans Wallmark (M), ordförande och Kenneth G Forslund (S), vice ordförande (2018-10-02)

Hampus Knutsson, som anslöt sig till Moderaterna i april 2017, slutar som partiets kommunikationschef. (2018-10-02)

Åsa Westlund  har nominerats som ny ordförande i riksdagens EU-nämnd. Westlund, som i riksdagen representerar Socialdemokraterna, har tidigare under tio år, 2004-2014, varit ledamot i Europaparlamentet. (2018-10-01)

Andreas Norlén, moderat riksdagsledamot,  blir ny talman i riksdagen. Åsa Lindestam (S) blir förste vice talman. Lotta Johnsson Fornarve (V) blir andre vice talman. Tredje vice talman blir Kerstin Lundgren (C).  (2018-09-24)

Ingvar Mattson valdes på måndagen till ny riksdagsdirektör. Ingvar Mattson har varit riksrevisor sedan 2017 och var innan dess generaldirektör för Statskontoret. Han var i riksdagen mångårig chef för finansutskottets kansli och har haft chefsposter vid konstitutionsutskottet. (2018-09-24)

Anders Ygeman och Tobias Billström fortsätter som gruppledare i riksdagen för Socialdemokraterna respektive Moderaterna. Det tillkännagavs i samband med att riksdagen startade sitt arbete på måndagen. Övriga partiers gruppledare: Sverigedemokraterna: Mattias Karlsson i Norrhult. Centerpartiet: Anders W Jonsson. Vänsterpartiet: Mia Sydow Mölleby. Kristdemokraterna: Andreas Carlson. Liberalerna: Christer Nylander. Miljöpartiet: Jonas Eriksson. (2018-09-24)

Jonas Haggren har av regeringen utnämnts till ny chef för ledningsstaben vid Försvarsmaktens högkvarter. Jonas Haggren efterträder generallöjtnant Dennis Gyllensporre, som nyligen utsågs av FN:s generalsekreterare till chef för den militära insatsen i Mali, Minusma. Jonas Haggren, som i samband med denna utnämning befordras till viceamarial, har till nu varit tjänsteförrättande chef för Ledningsstaben och var fram till nyligen chef för inriktningsavdelningen vid Försvarsmaktens högkvarter. Han har en gedigen bakgrund från Försvarsmakten, däribland meriterande internationella tjänster. Han har bland annat varit chef för 1. Ubåtsflottiljen, militärsakkunnig vid Försvarsdepartementet, avdelningschef i Högkvarteret samt styrkechef för den internationella insatsen EUNAVFOR i Somalia. (2018-09-20)

Ulrica Messing (tidigare riksdagsledamot och statsråd) har valts till ny vice ordförande i Rädda Barnens styrelse. Övriga nyvalda ledamöter är Monica Burman (professor i rättsvetenskap), Anders Ferbe (tidigare ordförande för IF Metall), Per Hedman (barnläkare), Raymond Mankowitz (fd kommunikationsdirektör på McDonalds) och Monica Selin (fd regionråd i Västra Götalandsregionen). (2018-09-17)

Christer Ahlström, har av styrelsen för Utrikespolitiska institutet rekryterats som ny direktör och chef för institutet. Ahlström är juris doktor och docent i internationell rätt vid Uppsala Universitet. Han är sedan år 2013 generaldirektör och myndighetschef vid Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Han har tidigare varit verksam inom utrikesförvaltningen, närmast som departementsråd och enhetschef för UD:s enhet för nedrustning och icke-spridning. (2018-09-11)

Regeringen har utsett Jessica Olausson till generalkonsul i Jerusalem.
Jessica Olausson är för närvarande ministerråd vid ambassaden i Kairo. Hon har tidigare bland annat varit chef för UD:s ministerkansli och tjänstgjort vid ambassaden i Pretoria. (2018-09-14)

Regeringen har utsett Krister Bringéus till ambassadör i Oslo.
Krister Bringéus är för närvarande ambassadör med ansvar för nordiskt samarbete vid enheten för Europeiska unionen. Han har tidigare bland annat varit ambassadör i Belgrad, chef för Sveriges delegation vid OSSE i Wien och chef för UD:s dåvarande enhet för europeisk säkerhetspolitik.  (2018-09-14)

Charlotte Petri Gornitzka blir biträdande chef på Unicef till assisterande generalsekreterare och biträdande exekutivdirektör för Unicef. Hon kommer att ingå i Unicefs ledningsgrupp och leda organisationens strategiska arbete med extern kommunikation, resursmobilisering och partnerskap.Charlotte Petri Gornitzka är i dag ansvarig för OECD:s biståndskommitté (DAC). Hon valdes 2016 till ordförande och har visat prov på nytänkande och utveckling av biståndet utan att kompromissa med biståndets grundvalar. Hon var tidigare Sida-chef. (2018-09-11)

Christer Larsson har av Boverket anställts som Sveriges första riksarkitekt. Han kommer närmast från befattningen som stadsbyggnadsdirektör i Malmö, en position han behåller i och med att arbetet som tillförordnad riksarkitekt utförs på halvtid och en ordinarie riksarkitekt ska utses efter årsskiftet. (2018-09-07)

Elisabeth Nilsson, tidigare landshövdingen i Östergötlands län, har av försvarsminister Peter Hultqvist utsetts till utredare för utredningen näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel.  (2018-09-05)

Christina Forsberg generaldirektör för CSN, och Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket, har av regeringen, utsetts till nya ledamöter i Tillitsdelegationen. Uppdraget är att tillsammans med Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman ta nästa steg i arbetet med tillitsreformen genom att utveckla den tillitsbaserade styrningen i statsförvaltningen. (2018-09-05)

Jon Simonsson har utsetts till ordförande för regeringens kommitté för samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier. Kommittén ska driva arbetet med att göra Sverige ledande på ansvarsfull utveckling och användning av framtidens teknologier. Jon Simonsson är enhetschef för innovation, forskning och kapitalförsörjning på näringsdepartementet och ansvarar även för regeringens utlandsbaserade innovations- och forskningsråd. (2018-09-03)

Åsa Domeij  har utsetts till ordförande i en delegation för cirkulär ekonomi som ska ge råd till regeringen, utarbeta en strategi samt identifiera hinder, behov av utbildning och information inom cirkulär ekonomi. Den ska också vara ett kunskapscentrum och en samordnande kraft för omställningen, både på regional och nationell nivå. Åsa Domeij är hållbarhetschef på Axfood och har tidigare arbetat som politiker, agronom och riksdagsledamot. Hon var ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott 1988–1990 samt var dess vice ordförande 2002–2006. Övriga ledamöter är Caroline Ankarcrona (IVA), Catrin Gustavsson (Södra), Anna Felländer (KTH), Klas Gustafsson (Tekniska Verken, Linköping), Lina Bergström (Återvinningsindustrierna), Monica Bellgran (KTH), Weine Wiqvist (Avfall Sverige) och Jonas Carlehed (IKEA).(2018-08-30)

Brigadgeneral Lena Hallin, har av regeringen, utsetts till ny chef för den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Hon tillträder tjänsten den 1 maj 2019 då nuvarande chefen Must generalmajor Gunnar Karlsons förordnande går ut. (2018-08-30)

Ett nationellt expertrådet för klimatanpassning har utsetts av regeringen. Ordförande är Gunnar Holmgren, som fram tills nyligen var landshövding i Västernorrlands län. Ledamöterna i rådet är: Vattenvårdsdirektör Irene Bohman, Södra Östersjöns vattenmyndighet, Enhetschef Robert Johannesson, Boverket, Professor Carina Keskitalo, Umeå Universitet samt SLU, Professor Erik Kjellström, Rossby centre, SMHI, Docent Elisabet Lindgren, Stockholm Resilience Centre samt KI,Enhetschef Patrik Perbeck, MSB, Lektor Sofie Storbjörk, Linköpings universitet. (2018-08-30)

Maria Rydbeck har av regeringen utsetts till överdirektör och ställföreträdande generaldirektör för Försäkringskassan. Hon kommer närmast från Pensionsmyndigheten där hon varit tillförordnad generaldirektör. Dessförinnan var hon enhetschef på Skatteverket, avdelningschef på Ekonomistyrningsverket och budgetsamordnare på näringsdepartementet. (2018-08-30)

Åsa Kullgren ska utreda hälso- och sjukvårdens krisberedskap för att möta allvarliga händelser som stora bränder, smittsamma sjukdomar, terrorattacker och i värsta fall krig. Åsa Kullgren har tidigare varit särskild utredare i Nya apotekmarknadsutredningen, varit landstingsstyrelsen ordförande i Sörmland och haft uppdrag inom SKL. Hon har även suttit med i Första AP-fondens styrelse. (2018-08-29)

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke har presenterat de tre demokratiambassadörer, som tillsammans med Peter Örn kommer att arbeta i regeringens kommitté Demokratin 100 år. De tre ambassadörerna är Lena Posner Körösi, Rosaline Marbinah och Emma Frans. (2018-08-29)

Mats Viberg, har av regeringen anställts som rektor vid Blekinge tekniska högskola.Mats Viberg är professor i signalbehandling vid Chalmers tekniska högskola där han för närvarande är prefekt för institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Anställningen som rektor vid Blekinge tekniska högskola gäller från och med den 1 september 2018 till och med den 31 augusti 2024.  (2018-08-23)

 Axel Wernhoff, har av regeringen utsetts till chef för Sveriges ständiga delegation vid NATO. Axel Wernhoff är för närvarande ambassadör i Oslo. Han var tidigare generalkonsul i Jerusalem och har även tjänstgjort vid ambassaderna i Wien och Kuala Lumpur. I UD:s hemmaorganisation har han bland annat varit biträdande chef för enheten för Europeiska unionen.  (2018-08-23)

Anders Sjöberg har av regeringen utsetts till ambassadör i Dar es Salaam. Anders Sjöberg är för närvarande samordnare av exportfrågor vid enheten för främjande och hållbart företagande. Han har tidigare varit ambassadör i Kabul samt tjänstgjort vid ambassaden i New Delhi och vid olika enheter i UD.  (2018-08-23)

Lars Wahlund har av regeringen utsetts till ambassadör i Dublin, med stationering i Stockholm.
Lars Wahlund är för närvarande ambassadör i Ankara. Han var tidigare ambassadör i Skopje och har även tjänstgjort vid ambassaderna i Maputo och Bonn. I UD:s hemmaorganisation har han bland annat varit biträdande chef för enheten för Europeiska unionen.  (2018-08-23)

Regeringen har utsett Charlotte Svensson till ny generaltulldirektör och chef för Tullverket. Hon tillträder sin tjänst den 15 oktober 2018. Charlotte Svensson har bland annat varit förvaltningschef i Stockholms stad. I Regeringskansliet har hon varit statssekreterare på tre olika departement och har sedan 2016 ansvar för bland annat samhällets krisberedskap, polisväsendet, allmän ordning och säkerhet samt Regeringskansliets krishantering. (2018-08-20)

Tommy Waidelich  har av regeringen utsetts till ny utredare om hur vi kan öka utländska investeringar i Sverige. Han tar över efter Jan Larsson som lämnar utredningsuppdraget på grund av för hög arbetsbelastning i sitt arbete som vd för Yrkesakademien. Tommy Waidelich har tidigare varit Europaparlamentariker och socialdemokratisk riksdagsledamot. Han var ekonomisk-politisk talesperson för sitt parti i riksdagen under den tid Håkan Juholt var partiordförande. (2018-08-20)

Erland Olauson har av regeringen fått i uppdrag att utreda järnvägsunderhållets organisering. Erland Olauson ska kartlägga förutsättningarna för att flytta ansvaret för basunderhåll från det statliga bolaget Infranord AB till Trafikverket. Basunderhåll är den verksamhet som bedrivs för att säkerställa den dagliga driften, och är viktig för järnvägens punktlighet och robusthet. Erland Olauson har tidigare arbetat som chefsjurist och avtalssekreterare vid LO. I samband med tillsättandet av Erland Olauson som särskild utredare förlängs uppdraget. Utredningen ska redovisas 30 augusti 2019. (2018-08-16)

Katarina Johansson har av regeringen tilldelats medaljen Illis quorum meruere labores i guld av åttonde storleken för sitt betydelsefulla arbete för cancervården i Sverige. Katarina Johansson har under 27 års tid arbetat ideellt för cancerberörda och för cancervården, inte minst som långvarig ordförande för Nätverket mot cancer. Den 17 mars 2018 lämnade hon ordförandeposten. Som en uppskattad patientföreträdare har Katarina Johansson även haft en rad engagemang och uppdrag inom ramen för regeringens strävan att förbättra cancervården. Bland annat har hon deltagit i arbetet med den nationella cancerstrategin, suttit med i regeringens expertgrupp för kortare väntetider, samt ingått i utredningen av kirurgen Paolo Macchiarinis luftstrupsoperationer på Karolinska universitetssjukhuset. (2018-08-11)

Alexandra Charles von Hofsten  har av regeringen tilldelats medaljen Illis quorum meruere labores i guld av åttonde graden för sitt arbete med kvinnors hälsa. Hon är bland annat ordförande i 1,6 miljonerklubben och 2,6 miljonerklubben. (2018-08-10)

Jan Salestrand har av regeringen förordnats att vara förste adjutant och chef för H.M. Konungens stab. Generallöjtnant Salestrand, som efterträder generalmajor Håkan Pettersson,  kommer närmast från posten som statssekreterare i försvarsdepartementet. Han har tidigare varit chef för Försvarsmaktens ledningsstab och chef för Högkvarteret. H.M. Konungens stab är en del av Försvarsmakten men lyder direkt under Kungen. Stabschefen deltar i Hovstaternas arbete och är allmän rådgivare till Kungafamiljen. Staben utgörs av stabschefen, överadjutanter och adjutanter. (2018-08-09)

Daniel Barr har av regeringen utsetts till ny generaldirektör för Pensionsmyndigheten. Barr är i dag produktdirektör och chef för produktenheten på Folksam. Han kommer att tillträda tjänsten som generaldirektör den 15 oktober.  (2018-08-09)

Eva Sjögren har av regeringen utsetts till chef för EU-kansliet vid statsrådsberedningen. Hon kommer närmast från posten som direktör och myndighetschef för Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps). (2018-08-06)

Pär Dalhielm har utsetts till ny verkställande direktör i branschorganisationen Svenskt Vatten. Han efterträder Anna Linusson. Pär Dalhielm kommer närmast från tjänsten som direktör för förvaltningen Stöd, fritid och entreprenad i Västerås stad. (2018-07-30)

Fredrik Lennartsson har utsetts till ny chef för avdelningen vård och omsorg på på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Fredrik Lennartsson är i dag hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne. Han var tidigare generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och dessförinnan departementsråd på Socialdepartementet. (2018-07-18)

Jonas Trolle har utsetts till chef för Center mot våldsbejakande extremism, som har inrättats vid Brottsförebyggande rådet, Brå. Centret ska stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Bland uppgifterna ingår att verka för samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet, bland annat mellan myndigheter, och ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism. Jonas Trolle är i dag poliskommissarie och biträdande lokalpolisområdeschef på Södermalm i Stockholm. (2018-07-13)

Mari Heidenborg har av regeringen utsetts till justitiekansler, JK. Hon kommer närmast från en anställning som justitieråd i Högsta domstolen. Mari Heidenborg har en gedigen erfarenhet som domare och har även haft ett flertal utredningsuppdrag, bland annat som ordförande i 2014 års sexualbrottskommitté. (2018-07-12)

Petra Lundh har av  regeringen utsetts till ny riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten. Petra Lundh är sedan 2012 lagman i Södertörns tingsrätt. Hon har även flera års erfarenhet som chefsrådman i Stockholms tingsrätt och som hovrättsråd tillika ordförande på avdelning i Svea hovrätt. Vidare har hon varit särskild utredare i ett flertal statliga utredningar, bland annat Utredningen om hemlig dataavläsning och Narkotikastraffutredningen samt den nu pågående Ungdomsreduktionsutredningen. (2018-07-12)

Kristina Alexanderson, professor vid Karolinska Institutet, har av regeringen utsetts till en av åtta ledamöter i insynsrådet för den nyinrättade Myndigheten för arbetsmiljökunskap, som startade 1 juni 2018. De övriga ledamöterna är Ann Ponton Klevestedt, enhetschef vid Arbetsmiljöverket, Raimo Pärssinen, riksdagsledamot (S), Jessika Roswall, riksdagsledamot (M), Maria Schönefeld, verkställande direktör vid Prevent, Michael Tåhlin, professor vid Stockholms universitet, Mikael Westberg, rättschef vid Försäkringskassan samt myndighetens generaldirektör Nader Ahmadi, som är insynsrådets ordförande. Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska vara ett nationellt kunskapscentrum och arbeta för att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet. Myndigheten har till uppgift att ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning samt utvärdering och analys i syfte att bidra till att kunskap om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken. (2018-07-12)

Robert Andrén har av regeringen utsetts till ny generaldirektör och chef för Statens energimyndighet, som är regeringens förvaltningsmyndighet för energifrågor om tillförsel och användning av energi i samhället. Energimyndigheten ska verka för försörjningstrygghet och ett energisystem som är hållbart och kostnadseffektivt med en låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat. Robert Andrén är i dag departementsråd och chef för energienheten vid miljö- och energidepartementet och har tidigare varit länsråd vid länsstyrelsen i Värmland och haft chefspositioner vid Naturvårdsverket samt Jordbruksdepartementet, senare Landsbygdsdepartementet. (2018-07-06)

Anna Eriksson har av regeringen utsetts till generaldirektör för den nyinrättade Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Myndigheten, som lokaliseras till Sundsvall och startar sin verksamhet 1 september, ska samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen, ansvara för den förvaltningsgemensamma digital infrastrukturen, bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Anna Eriksson har de senaste fem åren varit utvecklingsdirektör på Lantmäteriet. (2018-07-06)

Maria Humla har av regeringen utsetts till ny generaldirektör och chef för Statens tjänstepensionsverk, SPV. Maria Humla vikarierar för närvarande som generaldirektör på myndigheten och har sedan 2009 haft olika chefsbefattningar på SPV. Hon har tidigare haft ledande befattningar på Försäkringskassan och Riksförsäkringsverket. (2018-07-05)

Camilo von Greiff har av regeringen utsetts till ny myndighetschef och direktör för Skolforskningsinstitutet, vars uppdrag är att bidra till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Camilo von Greiff är i dag chef för en enhet inom Riksrevisionen som granskar utbildnings- och forskningsområdet. Han har tidigare arbetat med utbildningsfrågor på ekonomiska avdelningen på finansdepartementet samt som forskningsledare på studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS. (2018-07-05)

Dag Mattsson har av regeringen utsetts att vara ordförande i granskningsnämnden för radio och tv. Mattsson är justitieråd, liksom Malin Bonthron, som utsetts till att vara vice ordförande. Till ledamöter har utsetts bankjuristen Ulrika Hansson, journalisten Clas Barkman samt tidigare rektorn Bo-Erik Gyberg. (2018-07-03)

Regeringen har utsett nya ledamöter till insynsrådet vid Myndigheten för delaktighet. Myndighetens uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället. Bengt Eliasson, riksdagsledamot Liberalerna. Håkan Thomsson, förbundsordförande Synskadades Riksförbund. Lisa Lindström, vd för Doberman AB. Maria Price, kanslichef vid Rådet för främjandet av kommunala analyser. Mikael Dahlkvist, riksdagsledamot Socialdemokraterna. Vidare ingår Malin Ekman Aldén, myndighetschef för Myndigheten för delaktighet, som ordförande i insynsrådet. (2018-07-03)

Måns Lagerlöf för närvarande teaterchef för Riksteatern, blir Naturskyddsföreningens nya kanslichef. Han har verkat som ledare inom scenkonsten i 16 år . Tjänsten innebär ledning av det interna, operativa arbetet inom Naturskyddsföreningens rikskansli samt ett strategiskt ansvar för den organisation som krävs för att verkställa föreningens mål.  (2018-07-02)

Alarik Sandrup på Lantmännen är vald till Vice President för ePURE – Europas etanolproducenter.  (2018-07-02)

Anna Karin Hildingson Boqvist har utsetts till ny generalsekreterare för barnrättsorganisationen Ecpat. Anna Karin Hildingson Boqvist är jurist och har arbetat på Barnombudsmannen i 16 år, senast som vikarierande chef. Hon tillträder den 1 oktober. Ecpat arbetar för en värld fri från barnsexhandel. (2018-06-29)

Anette Novak har av regeringen utsetts till ny direktör och chef för Statens medieråd, vars uppdrag är att skydda barn och unga från skadlig mediepåverkan och stärka dem som medvetna medieanvändare. Statens medieråd ska också besluta om åldersgränser för film som är avsedd att visas offentligt för barn under 15 år. Anette Novak är i grunden journalist med bland annat bakgrund som chefredaktör på Norran. Sedan 2013 är hon vd för det statligt ägda företaget RISE Interactive, och var 2015-2016 regeringens särskilda utredare i utredningen En mediepolitik för framtiden. Anette Novak har även vissa styrelse- och förtroendeuppdrag och är för närvarande aktiv ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. (2018-06-28)

Hans Blix har av regeringen tilldelats medaljen Illis quorum meruere labores. Hans Blix är jurist och diplomat och var 1978–1979 Sveriges utrikesminister. Han kom att under 16 år (från 1981 till 1997) leda FN:s atomenergiorgan IAEA, som är världens främsta forum för tekniskt-vetenskapligt samarbete i fråga om den fredliga användningen av kärnenergi, och även avgörande i det globala arbetet för icke-spridning av kärnvapen. Illis quorum-medaljen instiftades år 1785 och är den äldsta regeringsmedaljen. Inskriften betyder ”Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det”. Medaljen används för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål. Medaljen finns i guld och av artonde, tolfte, åttonde och femte storleken. Den delas ut till i genomsnitt åtta personer per år. (2018-06-28)

Lars Werkström har av regeringen utsetts till generaldirektör och chef för Rättsmedicinalverket, som bland anat arbetar med brottsutredningar på uppdrag av polis, åklagare, domstolar och kriminalvård. Verksamheten är indelad i rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri och finns på sex orter runt om i landet. Lars Werkström arbetar sedan 2012 som rättschef vid Åklagarmyndigheten. Under perioden 2003–2012 tjänstgjorde han som internationell chefsförhandlare och sedermera ambassadör i Justitiedepartementet. (2018-06-28)

Christian W Jansson har gemensamt av danska och svenska staten nominerats som ny ordförande i PostNord AB. Christian Frigast har nominerats till att väljas som vice ordförande i det svensk-danska postföretaget. Christian W Jansson har varit koncernchef för Ellos och KappAhl, samt varit styrelseordförande i bl.a. Apoteket och Svensk Handel. Christian Frigast har grundat och är ordförande för den nordiska investeringsfonden Axcel. (2018-06-26)

Peter Örn har av regeringen fått i uppdrag att leda en demokratikommitté, som ska engagera hela det svenska samhället i arbetet för att högtidlighålla att det år 2021 gått 100 år sedan kvinnor för första gången fick rösta i val till riksdagen i Sverige. Arbetet ska resultera i förslag på hur demokratin ska stärkas ytterligare. Peter Örn är författare, föreläsare och rådgivare. Han har tidigare bland annat varit partisekreterare för Folkpartiet Liberalerna, generalsekreterare för Svenska Röda Korset, verkställande direktör för Riksteatern samt verkställande direktör för Sveriges Radio. Örn har tidigare lett flera offentliga kommittéer, bland annat Analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen. (2018-06-23)

Jean-Luc af Geijerstam har utsetts till generaldirektör och chef för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Han har tidigare varit chef vid eHälsomyndigheten och har en bakgrund som läkare. Jean-Luc af Geijerstam tillträder sin befattning den 1 september 2018. (2018-06-22)

Jennie Nilsson har av regeringen fått i uppdrag att utreda socialförsäkringssystemet för företagare. Utredningen ska stödja framväxten av nya företag och en utveckling där allt fler rör sig mellan anställning och företagande eller är kombinationer. Regeringens ambition är att främja företagandet genom tydligare och mer ändamålsenliga regler och att kvinnliga och manliga företagare ska kunna verka på likvärdiga och jämställda villkor. Jennie Nilsson är socialdemokratisk riksdagsledamot och ordförande i riksdagens näringsutskott. (2018-06-22)

Marcus Isgren blir ny ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden. Marcus Isgren är i dag rådman och administrativ direktör vid Södertörns tingsrätt. Isgren är även extern avdelningsordförande vid Allmänna reklamationsnämnden. (2018-06-22)

Anna Brandt blir ny chef för Sveriges delegation vid OECD och Unesco i Paris. Anna Brandt är för närvarande Stockholmsbaserat sändebud i Dublin och har tidigare bland annat varit ambassadör i Nairobi och chef för UD:s Afrikaenhet. Utanför UD har hon i flera omgångar tjänstgjort i Världsbankens styrelse och har även varit direktör i styrelsen för Europeiska utvecklingsbanken. (2018-06-21)

Anna Skarhed har av riksdagen valts till ordförande i den nya nämnd som ska pröva statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner i samband med att de avser att börja ett nytt uppdrag eller en ny anställning i annan än statlig verksamhet eller etablera näringsverksamhet. Nämnden väljs av riksdagen och består av en ordförande samt fyra ledamöter. Ordföranden Anna Skarhed är justitiekansler. Övriga ledamöter i nämnden: Thomas Rohlén, vice ordförande, kammarrättspresident, Sven-Erik Österberg, landshövding, Tanja Rasmusson, kommerseråd, och Elisabet Fura, f.d. chefsjustitieombudsman. (2018-06-18)

Negra Efendić, journalist på Svenska Dagbladet, tilldelas Advokatsamfundets journalistpris 2018.Negra Efendić får priset för sina reportage i migrations- och integrationsfrågor. Journalistpriskommitténs motivering lyder: ”Hon vill i sina reportage förklara det oförklarliga och göra det oförståeliga förståeligt så att det blir en hel och rättvisande sanning men ingen överslätande förlåtelse.” Prissumman är, från och med i år, 50 000 kronor. (2018-06-18)

Eric M. Runesson har av regeringen utnämnts till justitieråd i Högsta domstolen. Runesson är sedan 1995 advokat och delägare i Sandart & Partners Advokatbyrå. Vid sidan av denna verksamhet har han varit styrelseledamot i Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut och är sedan 2014 ledamot i Sveriges advokatsamfunds styrelse. Han har även avlagt juris doktorsexamen vid Handelshögskolan i Stockholm och är sedan 2000 docent vid samma högskola. Sedan 2016 är han adjungerad professor vid Stockholm Centre for Commercial Law. (2018-06-14)

Göran Enander har av regeringen utsetts till ny ordförande i Miljömålsrådet, som verkar för att kostnadseffektivt öka takten i arbetet med miljömålen och stärka myndigheternas arbete och samordning när miljöpolitiken genomförs. Miljömålsrådet får en ny deltagande myndighet, Upphandlingsmyndigheten. Göran Enander är landshövding i Uppsala och var tidigare statssekreterare i Miljö- och energidepartementet. (2018-06-14)

Per Nilsson har av regeringen anställts som rektor för Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Per Nilsson är professor i pedagogik och barn- och ungdomsvetenskap. Sedan 2013 är han rektor för Ersta Sköndal Bräcke högskola AB. Han har tidigare varit generaldirektör för Ungdomsstyrelsen, och under åren 2002-2004 var han rektor för Idrottshögskolan i Stockholm, nuvarande GIH. (2018-06-14)

Jan-Olof Jacke har utsetts till ny verkställande direktör i Svenskt Näringsliv. Han tar över chefskapet i arbetsgivarorganisationen efter Carola Lemne. Jan-Olof Jacke är sedan 2013 vd för den svenska delen av läkemedelskoncernen Astra Zeneca och ordförande för Ung Företagsamhet och ledamot i styrelsen för Svenskt Näringsliv. Han är även ledamot  i styrelserna för Svenska Mässan, ICC Sverige och Mentor Sverige. (2018-06-13)

Therese Svanström blir ny kanslichef hos Unionen. Hon arbetar för närvarande som statssekreterare på socialdepartementet och har dessförinnan en lång karriär bakom sig inom TCO-förbundet Vision. (2018-06-11)

Emil Broberg har utsetts till ny ordförande i den europeiska samarbetsorgansationen CEMR:s Standing Committee for Equality. Han blir också talesperson i jämställdhetsfrågor i CEMR. Emil Broberg kommer att representera CEMR:s Standing Committee on Equality of Women and Men in Local Life i dialogen med europeiska och internationella institutioner, civilsamhällets organisationer och på olika högnivåmöten. Kommitténs uppgifter består bland annat i att följa upp hur den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå, den så kallade CEMR-deklarationen, genomförs. Uppdraget som talesperson och kommittéordförande gäller under perioden juni 2018-december 2020. Emil Broberg är, förutom 3:e vice ordförande för Sveriges kommuner och landsting, SKL, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Östergötland. (2018-06-11)

Samuel Engblom har av regeringen utsetts till att leda en utredning om ska definiera vad som utgör en idéburen aktör i välfärden. Med en tydligare definition ska det bland annat bli lättare för organisationerna att söka bidrag och ingå samverkansavtal med det offentliga. Syftet är att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden. Samuel Engblom är samhällspolitisk chef och tidigare chefsjurist på TCO som disputerat i komparativ rätt. Han har även varit biträdande analyschef på Arbetsmarknadsstyrelsen. Samuel Engblom blev 2018 utnämnd till hedersdoktor vid juridiska fakulteten, Lunds universitet. (2018-06-07)

Ulrika Modéer, statssekreterare, har av FN:s generalsekreterare António Guterres utsetts till assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete. Hon kommer att ingå i UNDP:s ledningsgrupp och leda UNDP:s strategiska arbete med finansieringsfrågor och extern kommunikation. (2018-06-06)

Gunilla Asker har av Kungliga Dramatens styrelse utsetts till vice verkställande direktör. Hon kommer närmast från posten som vd för Svenska Dagbladet och har tidigare arbetat för Kantar-SIFO, SJ och Unilever. (2018-06-06)

Emma Nohrén har av regeringen utsetts till ordförande i Miljömålsberedningen, som är parlamentariskt sammansatt av ledamöter från sju av riksdagens partier och vars uppgift är att lämna förslag till regeringen om hur Sveriges miljökvalitetsmål och generationsmål kan nås. Emma Nohrén från Lysekil är riksdagsledamot för Miljöpartiet (2018-06-04).

Annika Rembe, generaldirektör för Svenska institutet, blir ny generalkonsul i New York efter Leif Pagrotsky tidigare minister.  (2018-05-31)

Mikael Eriksson har utsetts till ambassadör i Tallinn. Mikael Eriksson är i dag verksam som samordnare av internationella energifrågor vid enheten global agenda.  (2018-05-31)

Emma Nohrén blir ny ordförande i Miljömålsberedningen. Nohrén är riksdagsledamot för Miljöpartiet sedan 2014. Hon är utbildad marinbiolog vid Göteborgs universitet där hon också forskat och undervisat.  (2018-05-31)

Regeringen förordnar följande sex ledamöter för Delegationen för sjöfartsstöd. Delegationens ledamöter avgör vilka rederier som får sjöfartsstöd:

Ordförande Charlotta Lindmark (chefsjurist Trafikverket)
Anders Ljungberg (verksjurist Trafikverket)
Lisa Lewander (chefsjurist Sjöfartsverket)
Johan Schelin (professor Stockholms universitet)
Solveig Jansson (enhetschef Skatteverket)
Tomas Abrahamsson (ombudsman, bakgrund på bl.a. Seko sjöfolk).  (2018-05-31)

Darja Isaksson blir ny generaldirektör för innovationsmyndigheten Vinnova. Darja Isaksson är grundare och tidigare vd för byråerna inUse och Ziggy Creative Colony. Hon är medlem i statsministerns Nationella innovationsråd.  (2018-05-31)

Ingvar Mattson föreslås bli ny riksdagsdirektör. Talman Urban Ahlin och gruppledarna i riksdagen föreslår att Ingvar Mattson väljs till ny riksdagsdirektör i början av riksmötet 2018/19. Ingvar Mattson är riksrevisor sedan 2017 och var innan dess generaldirektör för Statskontoret. Han var i riksdagen mångårig chef för finansutskottets kansli och har haft chefsposter vid konstitutionsutskottet.  (2018-05-30)

Oscar Stenström har av regeringens utsetts till ambassadör i Chile. Oscar Stenström är i dag statssekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde. Han var tidigare statssekreterare i näringsdepartementet och har dessförinnan arbetat som internationell sekreterare i det socialdemokratiska partiet. (2018-05-24)

Niclas Kvarnström har av regeringen utsetts till ambassadör i Singapore. Niclas Kvarnström är idag departementsråd och biträdande chef vid enheten för Östeuropa och Centralasien. Han har tidigare bland annat tjänstgjort vid FN-representationen i New York, ambassaden i Peking och varit verksam inom det privata näringslivet. (2018-05-24)

Diana Madunic har av regeringen utsetts till ambassadör i Kroatien. Diana Madunic är i dag verksam som ambassadör för hållbart företagande (CSR) vid utrikesdepartementets enhet för främjande och hållbart företagande. Hon har tidigare bland annat tjänstgjort i statsrådsberedningen, vid EU-representationen i Bryssel och flera enheter i UD. (2018-05-24)

Jan Roxendal har av regeringens utsetts till ordförande i i Andra AP-fondens styrelse. Han har bred erfarenhet från ledande positioner i en internationell miljö liksom mångårig styrelseerfarenhet i både statlig och privat regi. Jan var tidigare vice ordförande och ersätter Marie S Arvidsson som lämnar styrelsen efter åtta år. Jeanette Hauff är ny vice ordförande i Andra AP-fonden. Hon var tidigare ledamot i styrelsen och efterträder Jan Roxendal när denne blir ordförande. (2018-05-24)

Rose Marie Westman har av regeringen utsetts  som ny ordförande i Sjunde AP-fondens styrelse. Hon har lång erfarenhet av global makroanalys och av att förvalta pensionskapital. Ros Marie Westman har varit ledamot i Sjunde AP-fondens styrelse sedan 2012 och ersätter Bo Källstrand som lämnar styrelsen efter åtta år. (2018-05-24)

Urban Lindskog har av regeringen utsetts till vice ordförande i Sjätte AP-fonden. Han  efterträder Per Strömberg som lämnar styrelsen efter sju år. (2018-05-24)

Anders Henriksson, ordförande i landstingsstyrelsen i Kalmar län, har av regeringen utsetts till ledamot av Första AP-fonden. Ytterligare åtta nya ledamöter i AP-fonderna är utsedda: Martina Björkman Nyqvist, docent Handelshögskolan i Stockholm (Andra AP-fonden), Hanse Ringström, oberoende rådgivare (Andra AP-fonden), Torbjörn Hållö, LO-ekonom (Tredje AP-fonden), Mikael Sandström, chefsekonom TCO (Tredje AP-fonden), Alexander Ljungqvist, Familjen Stefan Persson Professor Entrepreneurial Finance (Sjätte AP-fonden), Karin Reuterskiöld, hållbarhetsstrateg Danske Bank (Sjätte AP-fonden), Per Frennberg, fd kapitalförvaltningschef Alecta (Sjunde AP-fonden) och Emma Ihre, hållbarhetschef Mannheimer Swartling Advokatbyrå (Sjunde AP-fonden) (2018-05-24)

Anna Kinberg Batra tidigare partiledare för Moderaterna har valts in i styrelsen för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension. (2018-05-23)

Samir Abu Eid utrikeskorrespondent på TV4 Nyheterna, får Sankta Ragnhildsmedaljen av Södertälje och kommunens medborgare. Sankta Ragnhildsmedaljen belönar personer som har gjort och gör stora insatser för Södertälje och kommunens medborgare. Samir Abu Eid har varit programledare för ”Korrespondenterna” och ”Samirs Sverige”, och gjort nyhetsdokumentärerna ”Maleks dröm” och ”En förlorad generation?”. Samir Abu Eid är född 1973 och uppvuxen i Södertälje.  (2018-05-22)

Aida Hadzialic har utsetts att tillsammans med Kurt Eriksson vara medlare i förhandlingarna mellan SKL och Pacta och Lärarnas Samverkansråd om ett nytt avtal. Aida Hadzialic är konsult och före detta gymnasie- och kunskapslyftsminister samt tidigare kommunalråd i Halmstad. Kurt Eriksson är tidigare chefsjurist vid Medlingsinstitutet och ledamot i Arbetsdomstolen. (2018-05-18)

Elisabeth Dahlin har av regeringens utnämnts till ny barnombudsman, BO. Elisabeth Dahlin är sedan 2008 generalsekreterare för Rädda Barnen. Hon är även ordförande för Världens Barn, ledamot i bland annat Radiohjälpen och Pressens Opinionsnämnd. Innan Rädda Barnen var Dahlin ambassadör vid utrikesdepartementet, de sista tre åren chef för Globalt Ansvar, med fokus på företagande och mänskliga rättigheter.  (2018-05-17)

Therese Mattsson har av regeringen anställts som ny generaldirektör och chef för Kustbevakningen. Therese Mattsson har haft flera höga chefspositioner inom statsförvaltningen. Sedan 2011 har hon varit generaltulldirektör och chef för Tullverket. Dessförinnan har hon varit rikskriminalchef vid dåvarande Rikspolisstyrelsen och chefstjänsteman vid Kansliet för krishantering inom Regeringskansliet. (218-05-17)

Åsa Bergman, vd och koncernchef på Sweco, har utsetts till hedersdoktor vid Mittuniversitetet. Hon tilldelas utnämningen för sitt ledarskap och sitt framstående arbete inom jämställdhet och hållbarhet. Åsa Bergman blir ny hedersdoktor på Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet.  (2018-05-17)

Sandra Ehne har valts till ny förbundsordförande för Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL Sandra Ehne är 32 år och statsvetare och konstvetare. Hon har tidigare varit ordförande för Stockholm Pride och chef för Scouternas mångfaldsarbete. (2018-05-13)

Nihad Bunar har av regeringen utsetts till att som särskild utredare se över modersmålsundervisningen och studiehandledningen på modersmål i skolan. Elever som får möjlighet att utveckla sitt modersmål har som regel lättare att lära sig svenska och får bättre resultat i skolan. Det är därför viktigt att elever med annat modersmål än svenska får bra förutsättningar att utveckla sitt modersmål parallellt med svenskan. Nihad Bunar är professor i barn- och ungdomsvetenskap. (2018-05-09)

Fredrik Holmberg har av regeringen utsetts till ny överdirektör vid Tullverket. Fredrik Holmberg arbetar i dag vid Ekobrottsmyndigheten där han sedan 2008 är planeringsdirektör med ansvar för myndighetens styrning och uppföljning. Han har även varit ställföreträdande generaldirektör vid Ekobrottsmyndigheten. (2018-05-09)

Ann-Christine Ahlberg, riksdagsledamot (S) har av regeringen utsetts tillsammans med Alán Ali, ordförande för organisationen Män, Maria Arnholm, riksdagsledamot (L), Clara Berglund, generalsekreterare för organisationen Sveriges Kvinnolobby, Peter Grönberg, chef för kultur och ledarskap inom Volvokoncernen, Vesna Jovic, vd för Sveriges kommuner och landsting (SKL), Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket och Erik Wennerström, generaldirektör Brottsförebyggande rådet, Brå, att vara ledamöter i insynsrådet vid nyinrättade Jämställdhetsmyndigheten. Insynsrådets ordförande är myndighetens generaldirektör Lena Ag. (2018-05-09)

Anna Lyberg har av regeringen utsetts till ambassadör i Chisinau i Moldavien. Anna Lyberg är för närvarande kansliråd vid enheten för Östeuropa och Centralasien. Hon har tidigare tjänstgjort vid representationen i Bryssel och ambassaden i Moskva (2018-05-09)

Karin Hernmarck Ahliny har utsetts till ambassadör i Pristina i Kosovo. Karin Hernmarck Ahliny är i dag ministerråd vid ambassaden i Pretoria. Hon har tidigare bland annat varit chef för Sveriges dåvarande sektionskontor i Pristina, tjänstgjort vid ambassaden i Zagreb och OSSE-delegationen i Wien. (2018-05-09)

Jakob Hallgren har av regeringen utsetts till ambassadör i Seoul i Sydkorea. Jakob Hallgren återvänder till UD från tjänstledighet för uppdraget som biträdande direktör för SIPRI. Han har tidigare tjänstgjort vid representationen i Genève och ambassaden i Sarajevo samt vid flera av UD:s enheter i Stockholm. (2018-05-09)

Amanda Jackson valdes enhälligt till ny ordförande på Amnestys årsmöte som hölls 4-6 maj i Göteborg. Amanda Jackson har varit engagerad i Amnesty i många år och har bland annat suttit i styrelsen de senaste fyra åren.  (2018-05-07)

Johan Modin ska inrätta nya Etikprövningsmyndigheten i Uppsala. De sex regionala etikprövningsnämnderna ska avvecklas och ersättas med en ny sammanhållen myndighet.
Johan Modin är rådman vid Uppsala tingsrätt och är också verksam inom Regionala etikprövningsnämnden som ordförande för nämndledningen och som ordförande i en av de medicinska avdelningarna i Uppsala. (2018-05-08)

Naod Habtemichael har av Centerstudenters förbundsstämma valts till ny förbundsordförande. Han har tidigare arbetat som politisk sekreterare i Västra Götalandsregionen efter ekonomistudier vid Göteborgs universitet. (2018-05-03)

Heike Erkers omvald som ordförande för Akademikerförbundet SSR. (2018-05-05)

Mikael Anzén har, av regeringen, utsetts som WTO-ambassadör och biträdande chef för Representationen i Genève. Mikael Anzén är chef över policygruppen på UD:s enhet för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad och har ansvarat för svenskt arbete med WTO och förberedelserna inför WTO:s ministerkonferenser. Han har tidigare arbetat som handläggare i Genève och Bryssel. Som biträdande myndighetschef kommer Anzén även att ingå i representationens ledningsgrupp. Mikael Anzén tillträder sin nya befattning i september 2018. (2018-05-03)

Maria Hemström-Hemmingsson har av regeringen utnämnts till tillförordnad generaldirektör och chef för Försäkringskassan. Hon ersätter Anne-Marie Begler, som varit chef sedan 2015. Maria Hemström-Hemmingsson kommer närmast från posten som generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen. (2018-04-27)

Marita Ulvskog har valts till ny styrelseordförande i Olof Palmes Internationella Center där hon efterträder Wanja Lundby-Wedin. Marita Ulvskog är socialdemokratisk Europaparlamentariker. Hon har tidigare varit kultur- och civilminister och partisekreterare. Marita Ulvskog valdes under Palmecentrets årsmöte onsdagen 25 april till ny ordförande. Palmecentret bildades 1992 av KF, LO och Socialdemokraterna för att hedra Olof Palmes minne. Samtidigt införlivades Arbetarrörelsens Internationella Centrum, Arbetarrörelsens Fredsforum och I-fonden i Palmecentret, som är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning. Palmecentret har 27 medlemsorganisationer och bedriver drygt 200 utvecklingsprojekt i fler än 20 länder, bland annat i Filippinerna, Palestina, Serbien och Sydafrika. (2018-04-26)

Jörgen Tholin har av regeringen utsetts till att leda en betygsutredning, som ska föreslå hur ämnesbetyg kan utformas för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredningen ska också se över hur betygen skulle kunna ge en mer rättvisande bild av elevernas faktiska kunskaper i ett ämne, även när kunskaperna är ojämna. Utredningen ska också undersöka hur elevernas kunskapsutveckling kan synliggöras och dokumenteras när de inte når ett godkänt betyg. Jörgen Tholin är prorektor vid Högskolan i Borås  och tidigare utredare för Tillträdesutredningen. (2018-04-26)

Mikael Westberg har utsetts till ny chef för rättsavdelningen på Försäkringskassan. Han kommer närmast från motsvarande befattning på Pensionsmyndigheten. Mikael Westberg kommer att ingå i Försäkringskassans ledningsgrupp och blir chef för rättsavdelningens 120 medarbetare. (2018-04-26)

Hans Karlsson lämnar i höst posten som chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting, SKL. Hans Karlsson tillträder i stället som verksamhetschef för slutenvård Arvika. (2018-04-26)

Stefan Gunnarsson, lektor på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) har fått Djurskyddet Sveriges djurskyddspris på 10.000 kronor. Motiveringen till priset: Stefan Gunnarsson har i debatten kring nya grisföreskrifter visat att han står upp för vetenskap och beprövad erfarenhet, med integritet och mod som bara en äkta djurskyddare har.  (2018-04-23)

Ambassadör Mathias Mossberg, har av regeringen, utsetts till utredare för att säkerställa att all relevant information i svenska arkiv har nått FN-utredningen om Dag Hammarskjölds död. Mossberg kommer att rapportera sitt uppdrag under hösten 2018. (2018-04-23)

Andreas Hatzigeorgiou, har utsetts till ny verkställande direktör i Stockholms handelskammare. Han efterträdare Maria Rankka, som innehaft vd-jobbet i åtta år. Andreas Hatzigeorgiou har arbetat på Stockholms Handelskammare sedan januari 2015 och arbetade dessförinnan på utrikesdepartementet. Andreas Hatzigeorgiou är doktor i nationalekonomi med examina från bland annat University of Michigan i USA och Lunds universitet. (2018-04-19)

Björn O. Nilsson har av regeringen utsetts till ny landshövding i Norrbottens län med tillträde 1 juni. Han efterträder Sven-Erik Österberg, som numera är landshövding i Stockholm. Björn O. Nilsson disputerade i biokemi vid Kungliga Tekniska Högskolan och var mellan 2008 och 2017 VD för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Under hans tid som VD för IVA startades den regionala noden IVA Nord med säte i Luleå. Björn O. Nilsson är sedan 2016 ordförande i Svenska Friidrottsförbundet och sedan 2017 ordförande i Stiftelsen för Strategisk Forskning. (2018-04-19)

Nader Ahmadi har av regeringen utsetts till generaldirektör för den nyinrättade Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Han kommer närmast från en befattning som prorektor vid Högskolan i Gävle. (2018-04-19)

Lena Hadad har av Arbetsförmedlingen rekryterats till tjänsten som myndighetens HR-direktör. Lena Hadad är sedan 2015 HR-direktör på Akademiska sjukhuset i Uppsala och före det HR-chef i Botkyrka kommun. (2018-04-19)

Anna Rathsman har av regeringen utsetts till ny generaldirektör för Rymdstyrelsen. Anna Rathsman är i dag teknisk direktör på Svenska rymdaktiebolaget, SSC, och har arbetat med rymdfrågor sedan slutet av 1980-talet. Anna Rathsman har också varit utvecklingschef på Ericsson Radio Access och är en erfaren chef. Hon har också varit med om att utveckla de svenska satelliterna Freja och Astrid. (2018-04-19)

Tommy Ohlström har valts till ny ordförande i Kooperativa förbundet, vars vd han varit sedan 2013. På ordförandeposten efterträder han Anders Sundström. Tommy Ohlström har en bakgrund i LO och Socialdemokraterna, vars partikassör han tidigare har varit. Han har också tjänstgjort som statssekreterare i regeringskansliet. (2018-04-18)

Lisa Sennerby Forsse, före detta rektor på Sveriges lantbruksuniversitet, har, av regeringen, utsetts till ordförande för det nya Rådet för evidensbaserad miljöanalys på Formas.  (2018-04-12)

Gunilla Herlitz blir ny vd och en av delägarna i det digitala kommunikationsföretaget Miltton Labs. Gunilla Herlitz var tidigare vd på mediehuset Bonnier. Det jobbet lämnade hon 2016.  (2018-04-12)

 Lise Alm börjar som ny affärsutvecklingschef på Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Hon kommer närmast från 3D-scanningsföretaget Volumental. Mellan år 2009 och 2015 jobbade Lise Alm på Spotify med att bygga upp corporate avdelningen och dessförinnan jobbade hon två år på Vinge med M&A.  (2018-04-12)

David Orlic är Socialdemokraternas senaste rekrytering inför valrörelsen 2018. Han tar tjänstledigt från rollen som vice vd och innovationschef för kommunikationsbyrån Prime Weber Shandwick för att jobba som särskild rådgivare till valledningen från den 1 juni fram till valet. David Orlic är en av Sveriges mest meriterade kommunikationsexperter och har vunnit ett hundratal svenska och internationella priser under sin karriär, däribland ett Grand Prix vid Cannes Lions. Han har varit drivande bakom uppmärksammade samhällsprojekt som Järvaveckan och utnämndes nyligen till en av Sveriges 101 supertalanger av Veckans Affärer. (2018-04-11)

Martin Norsell har av regeringen anställts som ny rektor vid Högskolan Dalarna. Martin Norsell är professor i militärteknik och för närvarande prorektor och forskningschef vid Försvarshögskolan. Norsell har tidigare varit ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden vid samma lärosäte. Han är civilingenjör inom farkostteknik och har disputerat i aeronautik på Kungl. Tekniska högskolan. (2018-04-05)

Aleksander Gabelic är ny socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet. Han efterträder framlidne Jens Nilsson. Gabelic är född och uppvuxen i Skåne men bor i dag i Linköping. Under mandatperioden 2006 – 2010 tjänstgjorde han som riksdagsledamot för Socialdemokraterna från Östergötlands läns valkrets. Han är sedan 2000 även ordförande för Svenska FN-förbundet. (2018-04-04)

Lena Olving har av regeringen nominerats som ny styrelseordförande i Kungliga Operan AB och Örjan Wikforss till vice ordförande. Chrisoula Faniadis, kulturstrateg, tf verksamhetsledare för Riksteatern Skåne, och Maria Naidu, dansare och koreograf, föreslås bli nya styrelseledamöter. Till omval i Operans styrelse föreslås Olov Carlsson, chefredaktör vd och ansvarig utgivare för Dagens Samhälle, Eva Halvarsson, vd för Andra AP-fonden, och Morten Hesseldahl, förlagschef Gyldendal, tidigare chef för Det Kongelige Teater i Köpenhamn. Lena Olving är vd och koncernchef för börsnoterade Mycronic AB. Hon har under 25 års tid haft ledande befattningar på Volvo Personvagnar varav sju år i koncernledningen. Utöver det har hon varit ställföreträdande vd på Saab AB. Olving har även suttit i statliga bolagsstyrelser såsom SJ AB och Green Cargo AB. Örjan Wikforss är arkitekt och sedan 2007 professor i projektkommunikation vid KTH. Han är ledamot i Operans styrelse sedan 2015. (2018-04-04)

Jesús Azpeitia Seron och Amanda Lundeteg, föreslås av regeringen inväljas som nya styrelseledamöter i Kungliga Dramatiska teatern AB. Jesús Azpeitia Seron är arkitekt SAR/MSA och kreativ ledare på Tengbom. Amanda Lundeteg är vd för stiftelsen AllBright. För omval i Dramatens styrelse föreslås Ulrika Årehed Kågström, ordförande, generalsekreterare Cancerfonden, Sara Danius, Svenska Akademiens ständiga sekreterare, Raoul Grünthal, vd Schibsted Sverige, Eva Hamilton, tidigare SVT-chef, Biljana Pehrsson, vd Kungsleden och Tasso Stafilidis, skådespelare, verksamhetsansvarig för Göteborgs kulturkalas.(2018-04-04)

Johan Hassel har utnämnts till ny internationell sekreterare för Socialdemokraterna. Han kommer närmast från posten som vd i tankesmedjan Global Utmaning. Hassel efterträder Andrine Winther, som övergått till statsrådsberedningen där hon är politisk sakkunnig. (2018-04-03)

Carl Fredrik Graf har av regeringen utnämnts till ny landshövding i Östergötlands län. Carl Fredrik Graf är född 1959. Sedan 2006 är han kommunstyrelsens ordförande (M) i Halmstads kommun. Mellan 1991 och 2002 var han moderat riksdagsledamot för Hallands län. Han var bland annat vice ordförande i skatteutskottet och engagerad i försvarsutskottet. Graf har därutöver varit verksam som småföretagare. Carl Fredrik Graf har en officersexamen inom armén och en filosofie magisterexamen i samhällsvetenskapliga ämnen. (2018-03-29)

Siv Svensson föreslås av regeringen bli vald till ny styrelseordförande i SJ AB. Hon ska efterträda Jan Sundling, som kommer att utses till ny styrelseordförande i Green Cargo AB. Vidare  föreslås att Lennart Käll, Per Matses och Ulrika Nordström väljs som nya styrelseledamöter i SJ. Siv Svensson är styrelseledamot i Swedbank, Karolinska Sjukhuset och Allba AB och har tidigt varit vice vd och regionbankschef I Nordea. Lennart Käll är vd och koncernchef i Svenska Spel. Per Matses är vice vd och CFO för Sveaskog. Ulrika Nordström är kansliråd i näringsdepartementet. (2018-03-27)

Maja Fjaestad blir ny statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren. Maja Fjaestad kommer närmast från en tjänst som samhällspolitisk chef på fackförbundet Kommunal. Tidigare har hon bland annat varit statssekreterare vid statsrådsberedningen och varit verksam som forskare på KTH samt forskningsinstitutioner som MIT i Boston och Max Planck-institutet i Berlin. Maja Fjaestad är docent i teknikhistoria vid KTH.  (2018-03-22)

Helen Ågren har av regeringen utsetts till ny havsambassadör. Helen Ågren samordnade och ledde regeringens arbete med FN:s havskonferens under sommaren 2017. Hon har också en lång bakgrund inom regeringskansliet som departementsråd på bland annat Miljö- och energidepartementet och Utrikesdepartementet. elen Ågren började sitt uppdrag med att representera Sverige i början av mars då hon deltog vid The Economists World Ocean Summit i Mexiko bland annat för att byta erfarenheter om nationell havspolitik. (2018-03-22)

Susanna Pettersson har utsetts, av regeringen, till ny överintendent och chef för Nationalmuseum. Susanna Pettersson är sedan 2014 chef för konstmuseet Ateneum i Helsingfors. Hon har tidigare bland annat varit chef för Finlandsinstitutet i London, chef för Alvar Aaltomuseet i Jyväskylä och Helsingfors samt utvecklingschef vid Finlands Nationalgalleri. (2018-03-22)

EU-parlamentariker Bodil Valero (MP) prisas för sin rapport om miljöhoten mot Ebro- och Tajofloderna i Spanien. Priset delas ut av den spanska regionen Kastillien-La Mancha. Bodil Valero var en av sex EU-parlamentariker som på plats i Spanien undersökte spanska myndigheters förvaltning av dessa flodområden. Delegationens slutsats var att Spanien inte uppfyllde sina åtaganden enligt EU:s vattendirektiv. Ledamöterna kom med rekommendationer om hur situationen kan förbättras och bad EU-kommissionen att se till att Spanien följer EU-lagstiftningen. (2018-03-22)

Lise Bergh ska på regeringens uppdrag utreda hur en institution för mänskliga rättigheter ska inrättas i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2018. Lise Bergh är ordförande i Rädda Barnen. (2018-03-19)

Erik Brandsma lämnar sitt uppdrag som Energimyndighetens generaldirektör för ett nytt jobb som vd för Jämtkraft. Zofia Lublin går in som tillförordnad generaldirektör för Energimyndigheten. (2018-03-19)

 Berit Högman har av regeringen utsetts till landshövding i Västernorrlands län. Berit Högman är värmländsk riksdagsledamot (S) sedan 2002 och för närvarande partiets vice gruppledare i riksdagen. Hon har arbetat med såväl arbetsmarknad som näringspolitik och kultur- och mediefrågor. Berit Högman har också suttit i länsstyrelses insynsråd och haft uppdrag i statliga styrelser och myndigheter. Regeringen har även beslutat att entlediga Gunnar Holmgren från anställningen som landshövding och chef för länsstyrelsen i Västernorrlands län. Gunnar Holmgren lämnar tjänsten av familjeskäl efter tre år som landshövding i Västernorrlands län. (2018-03-15)

Karin Apelman har utsetts till generalsekreterare för FAR, branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. Hon efterträder Dan Brännström. Karin Apelman, utbildad på Handelshögskolan, haft haft sin karriär inom både privat och offentlig sektor. I dag är hon styrelseproffs. (2018-03-15)

Lars Stjernkvist har av regeringen utsetts att leda en ny statlig utredning om styrningen av gymnasieskolan. Utredaren ska föreslå en modell för hur gymnasieskolan kan planeras och dimensioneras regionalt. Lars Stjernkvist är ordförande i kommunstyrelsen i Norrköping och har tidigare varit partisekreterare för Socialdemokraterna. (2018-03-12)

Veronica Palm får regeringens uppdrag att leda utredningen om Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa. Utredningen ska titta på hur man kan minska skillnaderna i tandhälsa hos befolkningen. Veronica Palm har tidigare varit riksdagsledamot för Socialdemokraterna. (2018-03-12)

Lena Hallengren har utsetts till barn-, äldre- och jämställdhetsminister efter att Åsa Regnér gått till topptjänst hos FN. Lena Hallengren har tidigare varit skolminister och efter det riksdagsledamot. (2018-03-08)

Christina Nordin har av regeringen utsetts till ny generaldirektör för Jordbruksverket. Christina Nordin kommer närmast från näringsdepartementet. Hon har en bred bakgrund från bland annat internationell handel, beredskapsfrågor och näringslivsutveckling. Christina Nordin har också flera års erfarenhet av ledarskap inom staten, både från regeringskansliet och från Jordbruksverket. (2018-03-08)

Åsa Regnér utses till assisterande generalsekreterare för FN och vice chef för UN Women med ansvar för mellanstatliga relationer och strategiska partnerskap, tillika assisterande generalsekreterare för FN. Barn-, äldre- och jämställdhetsministern lämnar därmed regeringen. (2018-03-08)

Malin Cederfeldt Östberg har av regeringen utsetts till statssekreterare hos ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson (S). Malin Cederfeldt Östberg kommer närmast från en tjänst som biträdande enhetschef på samordningskansliet i statsrådsberedningen.  (2018-03-08)

Lena K Samuelsson tillträder som publisher (chefredaktör/vd) och ansvarig utgivare för kvällstidningen Aftonbladet. Hon efterträder Sofia Olsson Olsén, som lämnar tidningen efter en tids sjukskrivning, en period under vilken Lena K Samuelsson varit tillförordnad chefredaktör. Samuelsson har tidigare varit chefredaktör för Svenska Dagbladet och dessförinnan bland annat biträdande redaktionschef för Aftonbladet. (2018-03-07)

Nooshi Dadgostar har av partistyrelsen valts till ny vice ordförande i Vänsterpartiet. Hon är riksdagsledamot från Göteborg och Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson. (2018-03-03)

Klas Friberg har av regeringen utsetts till ny säkerhetspolischef. Han efterträder Anders Thornberg, som utnämnts till rikspolischef. Klas Friberg  kommer närmast från sitt arbete som regionpolischef för polisregion Väst och har tidigare varit rikskriminalchef. (2018-02-28)

Lena Sommestad är, av regeringen, utnämnd till ny ordförande i Svenska Unescorådet. Lena Sommestad är landshövding i Hallands län, tidigare statsråd och professor i ekonomisk historia. Svenska Unescorådet är Sveriges länk till FN-organet Unesco som ansvarar för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. (2018-02-26)

Maria Wetterstrand har av regeringen utsetts att utreda hållbara biobränslen inom flyget. Sverige ska vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer och ska vara ett föregångsland för minskade klimatutsläpp. Som ett led i detta tillsätter regeringen en utredning som ska analysera hur flygets användning av hållbara biobränslen kan främjas och utser Maria Wetterstrand som särskild utredare. Wetterstrand har tidigare varit språkrör för Miljöpartiet. (2018-02-26)

Anders Kvist har av Finansinspektionen utsetts till senior rådgivare med uppgift att biträda myndighetens generaldirektör. Anders Kvist kommer närmast från tjänsten som ekonomi- och finansdirektör och vice vd vid det börsnoterade fastighetsbolaget Kungsleden AB. Sedan 2016 är Anders Kvist ledamot i Finansinspektionens styrelse, ett uppdrag som han kommer att lämna till följd av sin nya roll på FI. (2018-02-26)

Gunilla Paulsson Lindberg har av regeringen anställts som direktör och chef för Fastighetsmäklarinspektionen. Gunilla Paulsson Lindberg är jurist och har bland annat arbetat som avdelningschef vid Jordbruksverket, enhetschef vid Lotteriinspektionen och som åklagare. ()2018-02-26)

Rosita Esgard har utsetts till ny chef på Arbetsförmedlingen Skåne Nord-Mitt som omfattar kommunerna Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör och Osby. Hon har närmast bott i Kanada i 7 år där hon var chef för en privat, icke-vinstdrivande arbetsförmedling. (2018-02-20)

Jenny Birkestad har utsetts till ledamot i regeringens Digitaliseringsråd där hon representerar Sveriges kommuner och landsting, SKL. Birkestad är direktör för avdelningen för digitalisering på SKL. Digitaliseringsrådet ska analysera samhällets digitalisering och föreslå aktiviteter för att skapa ny samverkan och stödja och utveckla den som redan finns, till exempel inom e-hälsa, digital förvaltning och bredband. Rådet leds av digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP). (2018-02-19)

Anders Lindberg har utnämnts till ny politisk chefredaktör på oberoende socialdemokratiska Aftonbladet. Anders Lindberg, som efterträder Karin Pettersson är i dag ledarskribent på tidningen och har tidigare varit t.f. chefredaktör. Dessförinnan arbetade han bl a som funktionär och kommunikatör på den socialdemokratiska partistyrelsen. Befattningen som chef för Aftonbladets ledarsida utses av LO, som äger nio procent av aktierna i tidningen, vars huvudägare är den norska mediekoncernen Schibsted. (2018-02-15)

Nils Gunnar Billinger, tidigare generaldirektör för PTS, har fått årets hederspris av telekombranschen och det oberoende nyhetsbrevet Telekomnyheterna. Motivering: ”Telekomnyheternas och Telekomgalans hederspris för 2017 tilldelas en person som har betytt mer för svensk mobiltelefoni än någon annan i modern tid. Det är en person som med stor integritet har vågat fatta och genomföra beslut som har påverkat Sverige till att bli ett av världens mest framstående länder när det gäller mobiltelefoni och därmed även digitalisering.” (2018-02-15)

Anna Kinberg Batra har rekryterats av Handelshögskolan i Stockholm där hon tillsammans med forskarna vid Center for Advanced Studies in Leadership ska utforska villkoren för ledarskap i turbulenta tider, både inom näringsliv och offentlig sektor, och bistå med erfarenheter och kunskap i Handelshögskolans olika utbildningsprogram. Anna Kinberg Batra var tidigare partiordförande för Moderaterna och riksdagsledamot. (2018-02-14)

Björn Sundin har utsetts till senior rådgivare av pr-byrån Diplomat Communications. Björn Sundin kommer närmast från uppdraget som socialdemokratiskt kommunalråd i Örebro. Han har även jobbat som pressansvarig för TCO och varit förbundssekreterare på Vårdförbundet. (2018-02-14)

Stefan Carlsson har utsetts till projektledare för utredningen om att göra Öland till en kommun. Stefan Carlsson har tidigare varit landshövding i Kalmar län. Det nu startade projektet ska utröna om Öland ska ha fortsatt två kommuner (Borgholm och Mörbylånga) eller slås samman till en kommun. Beslut ska fattas av de båda kommunernas fullmäktige i slutet av 2018. Om de säger ja kommer frågan att underställas folkomröstning i anslutning till EU-valet 2019. (2018-02-09)

Stina Billinger har av regeringen utsetts till ny statssekreterare på näringsdepartementet hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Hon kommer närmast från befattningen som planeringschef i samma departement. Tidigare har Stina Billinger bland annat varit hållbarhetschef på försäkringsbolaget SPP. (2018-02-08)

Jenni Nordborg har av regeringen utsetts till chef för ett nyinrättat kontor för life science. Det nya kontoret, knutet till näringsdepartementet, ska främja kunskapsutveckling, innovation och kvalitet i hälso- och sjukvården samt förbättra förutsättningarna för life science-företag att etableras och verka i Sverige. Sedan mandatperiodens början har Anders Lönnberg haft uppdraget som nationell samordnare för life science. Anders Lönnberg har utsetts till generalkommissarie med uppdrag att planera och genomföra Sveriges deltagande i Expo 2020 i Dubai. Jenni Nordborg är i dag avdelningschef för Hälsa på Verket för innovationssystem, Vinnova. (2018-02-08)

Åsa Zetterberg har av regeringen, efter överenskommelse mellan statsminister Stefan Löfven och digitaliseringsminister Peter Eriksson, utsetts till den nyinrättade befattningen som chief digital officer, vars uppdrag blir att driva på genomförandet av regeringens digitaliseringsstrategi. Åsa Zetterberg kommer närmast från jobbet som sektionschef på SKL:s avdelning för digitalisering och har även suttit med i regeringens digitaliseringsråd och digitaliseringskommission. (2018-02-05)

Anders Thornberg har av regeringen utnämnts till ny rikspolischef från och med 15 februari. Thornberg är för närvarande generaldirektör och chef för Säkerhetspolisen. Han efterträder Dan Eliasson. (2018-02-01)

Anders Eka har av regeringen utsetts till ordförande i Högsta domstolen. Anders Eka är sedan 2013 justitieråd i Högsta domstolen och tillträder som ordförande den 1 september 2018. Innan arbetet som justitieråd har Anders Eka varit lagman i Stockholms tingsrätt samt hovrättslagman och kanslichef i Svea hovrätt. Under åren 2004–2009 var han kanslichef och huvudsekreterare i Grundlagsutredningen. Anders Eka har därutöver erfarenhet av arbete som bland annat byråchef vid Justitiekanslern och från flera statliga uppdrag. (2018-02-01)

Helena Jäderblom har av regeringen utsetts till ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen den 1 september 2018. Sedan 2012 arbetar Helena Jäderblom som domare i Europadomstolen och är sedan 2017 president för en av domstolens fem sektioner. Dessförinnan har hon arbetat som justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Helena Jäderblom har också erfarenhet av arbete som bland annat kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm, departementsråd och chef för nådeenheten i Justitiedepartementet och från flera statliga uppdrag. (2018-02-01)

Anders Perklev har av regeringen utsetts till hovrättspresident i Svea hovrätt. Anders Perklev är sedan 2008 riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten. Han tillträder som hovrättspresident i Svea hovrätt den 1 juni 2018. Innan tiden som riksåklagare var Anders Perklev expeditions- och rättschef i Jordbruksdepartementet. Han har också mångårig erfarenhet av arbete i Justitiedepartementet, bland annat som departementsråd och chef för straffrättsenheten. Han har haft flera uppdrag som särskild utredare, företrädesvis inom straffrättens område, för närvarande i Blåljusutredningen. (2018-02-01)

Dan Eliasson har av regeringen utnämnts till ny generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Han tillträder tjänsten den 5 mars. Dan Eliasson har tidigare varit generaldirektör för Migrationsverket och Försäkringskassan. Sedan 2014 är han chef för Polismyndigheten. (2018-01-31)

 Valter Mutt är vald till utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiets riksdagsgrupp. Han ser särskilt fram emot att få jobba med FN:s kärnvapenkonvention och driva Sveriges linje för ett totalt globalt kärnvapenförbud. (2018-01-30)

Liberalerna har utsett nya talespersoner på sakpolitiska områden.

Gulan Avci är ny integrationspolitisk talesperson. Gulan Avci är ordförande i Liberala Kvinnor. Hennes roll blir att ta ett helhetsansvar för att Sverige ska få en bättre integrationspolitik med fokus på jobb, trygghet och liberala värderingar.

Robert Hannah är ny biträdande integrationspolitisk talesperson och talesperson i riksdagen. Han fortsätter även som bostadspolitisk talesperson.

Fredrik Malm är ny utrikespolitisk talesperson. Fredrik Malm är riksdagsledamot för Liberalerna.

Anna Starbrink är ny sjukvårdspolitisk talesperson. Hon är landstingsråd i Stockholms län och har varit ordförande i Liberalernas välfärdskommission som tagit fram Liberalernas nya sjukvårdspolitik.

Bengt Eliasson är ny biträdande sjukvårdspolitisk talesperson och talesperson i riksdagen. Han fortsätter även som funktionspolitisk talesperson.

Said Abdu är ny arbetsmarknads- och företagspolitisk talesperson.Han är riksdagsledamot från Trollhättan och har en bakgrund som företagare och som aktiv inom olika företagarorganisationer.

Maria Arnholm är ny jämställdhetspolitisk talesperson. Hon är partisekreterare för Liberalerna och har tidigare varit jämställdhetsminister.

Christina Örnebjär är ny kulturpolitisk talesperson. Hon är riksdagsledamot från Kumla och blir ordinarie ledamot i kulturutskottet.

Maria Weimer är ny näringspolitisk talesperson. Hon är riksdagsledamot från Uppsala och blir ordinarie ledamot i näringsutskottet.

Lotta Edholm är ny biträdande utbildningspolitisk talesperson. Christer Nylander är, liksom tidigare, utbildningspolitisk talesperson. Han får nu stöd av Lotta Edholm som är oppositionsborgarråd i Stockholms stad. (2018-01-30)

 

Eva Lindström  är utsedd till ny svensk ledamot i Europeiska revisionsrätten.
Europeiska revisionsrättens uppdrag är att bidra till att förbättra EU:s ekonomiska förvaltning, främja redovisningsskyldighet och öppenhet och fungera som oberoende väktare av unionsmedborgarnas ekonomiska intressen. Europeiska revisionsrätten består av en ledamot från var och en av de 28 medlemsstaterna i EU. Eva Lindström tillträder tjänsten den 1 mars 2018. Hennes mandat löper över sex år. Hon ersätter HG Wessberg som varit svensk ledamot sedan 2011. Eva Lindström är i dag statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Hon har tidigare bland annat varit riksrevisor samt budgetchef i Finansdepartementet. (2018-01-29)

Lena Lindgren Schelin har av regeringen utsetts till ny generaldirektör och chef för Datainspektionen. Lena Lindgren Schelin är doktor i processrätt och har sedan 2011 arbetat som chefsjurist och chef för rättsenheten vid Ekobrottsmyndigheten. Hon har en djup och bred juridisk kompetens samt erfarenhet av att som chef leda och utveckla myndighetsverksamhet i förändring. Tidigare har Lena Lindgren Schelin bland annat varit biträdande chefsjurist vid Skolinspektionen och hon har också arbetat som sakkunnig vid Kriminalpolitiska enheten på Justitiedepartementet. (2018-01-25)

Gita Nabavim föreslås bli vald till ny partiledare jämte Gudrun Schyman i Feministiskt initiativ. Valet hålls på partiets valkonferens i Malmö 24 februari. Gita Nabavim är anställd som managementkonsult i företaget Acando och är sedan tidigare ordförande i FI:s partistyrelse. Hon efterträder Victoria Kawesa, som avgick i höstas. (2018-01-24)

Anders Lönnberg har av regeringen utsetts till generalkommissarie för Sverige för världsutställningen i Dubai 2020. I och med dettas lämnar han sitt nuvarande uppdrag som nationell samordnare för livsvetenskaperna. Anders Lönnberg har varit socialdemokratisk landstingspolitiker och statssekreterare i regeringskansliet. (2018-01-23)

Eva Nordmark, ordförande i TCO, utnämns till riddare av Franska Hederslegionen. Motiv: ”Frankrike vill med denna utmärkelse hedra Eva Nordmarks engagemang för kvinnors rättigheter, arbete för den sociala dialogen i Sverige och Europa och hennes engagemang i högre utbildning, bland annat i hennes uppdrag som ordförande i LTU. Man kan säga att utnämningen handlar om Evas livsgärning inom den fackliga rörelsen.”  (2018-01-22)

Jonas Gunnarsson, socialdemokratisk riksdagsledamot, är ordförande för den svenska delegation som deltar i Europarådets parlamentariska församlings, PACE, vintersession i Strasbourg 22-26 januari. Gunnarsson föreslås att väljas till församlingens vicepresident. På agendan: Humanitära konsekvenser av kriget i Ukraina, barns rättigheter i väpnade konflikter och modernt ledarskap inom fotboll och sport. Övriga svenska delegater: Boriana Åberg (M), vice ordförande, Carina Ohlsson (S), Michael Svensson (M), Niklas Karlsson (S), Johan Nissinen (SD), Azadeh Rojhan Gustafsson (S), Annicka Engblom (M), Eva-Lena Jansson (S), Kerstin Lundgren (C), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Markus Wiechel (SD). (2018-01-19)

Fredrik Wersäll har av kungen utnämnts till ny riksmarskalk från och med 1 september 2018 då han efterträder Svante Lindqvist som då innehaft tjänsten i närmare nio år. Fredrik Wersäll har varit president i Svea hovrätt sedan 2008. Han var dessförinnan bland annat riksåklagare, justitieråd i Högsta domstolen och rättschef i Justitiedepartementet. Han har också haft olika offentliga uppdrag, bland annat som utredare och ordförande i Pressens opinionsnämnd. Han är ordförande i Statens ansvarsnämnd och Institutet mot mutor. Riksmarskalken är Hovets högste tjänsteman och chef för de Kungliga Hovstaterna. Fredrik Wersäll blir den 47:e riksmarskalken sedan ämbetet inrättades år 1607 och den nuvarande kungens åttonde riksmarskalk. (2018-01-16)

Beatrice Ask har av Moderaterna utsetts till talesperson i civilförsvars- och civilberedskapsfrågor. Ask var tidigare justitieminister i Alliansregeringen under två mandatperioder, mellan 2006 och 2014. (2018-01-15)

Daniel Färm har utsetts till ny verksamhetschef i tankesmedjan Tiden, som drivs gemensamt av Socialdemokraterna, LO och ABF. Han har tidigare arbetat i regeringskansliet, riksdagen och för flera socialdemokratiska partiledningar och ledande företrädare. Daniel Färm har även arbetat inom och för fackföreningsrörelsen i flera år – både LO-, TCO- och Sacosfärerna. De senaste sju åren har han varit chef och seniorkonsult på Progress PR, Reformklubben och nu senast egna bolaget Public Society. Han efterträder Jesper Bengtsson, som övergår till frilansverksamhet på del av tid och kvarstår som chefredaktör för tankesmedjans tidskrift Tiden på del av tid. (2018-01-10).

Fredric Karén har utsetts till publisher för Schibstedtägda Svenska Dagbladet. Det innebär att ha dels fortsätter som tidningens chefredaktör och ansvarige utgivare, dels tillträder som dess verkställande direktör, en befattning han tar över efter avgående Gunilla Asker. (2018-01-10)

Stefan Stern har utnämnts till strategisk rådgivare i Wallenberg Foundation AB, som administrerar anslags- och stiftelseverksamheten för samtliga Wallenbergstiftelser. Inom ramen för Wallenberg Foundations AB ligger även den funktion som arbetar med kapitalförvaltning, ägarstyrning, kommunikation och nätverksbyggande kring familjen Wallenberg. Stern, tidigare bland annat biträdande partisekreterare hos Socialdemokraterna och statssekreterare i näringsdepartementet, lämnar därmed posten som kommunikationschef i Investor AB där han efterträds av Magnus Dalhammar, i dag ir-chef i samma företag. (2018-01-08)

Anna Karin Hildingson Boqvist har utsetts till ny vikarierande barnombudsman. Anna Karin Hildingson Boqvist har arbetat på myndigheten i drygt 15 år, de senaste åren som chef för juridik- och utredningsenheten. Som barnombudsman ska hon arbeta för att stärka barns rättigheter. (2018-01-04)

Martin Olauzon ska utreda styrningen inom funktionshinderspolitiken. Martin Olauzon har sedan tidigare en lång erfarenhet av arbete med statliga utredningar och är i dag verksam som särskild utredare i Mottagandeutredningen. Som utredare ska Olauzon bland annat beskriva tillämpningen av principen om universell utformning, föreslå resultatmål, se över de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken och föreslå hur långsiktig uppföljning av målen bör utformas. Martin Olauzon är engagerad inom funktionshindersområdet och har tidigare varit ordförande för FUB – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Jämtlands län. (2017-12-22)

Maria Ferm blir gruppledare för Miljöpartiets partigrupp i riksdagen från den 16 januari 2018. Nuvarande gruppledaren Jonas Eriksson (MP) blir vice gruppledare. (2017-12-22)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M) lämnar sitt uppdrag som ledamot i riksdagens skatteutskottet för att istället inträda som ledamot i civilutskottet. Hon ersätts av Fredrik Schulte (M). (2017-12-22)

Thomas Finnborg (M) lämnar sitt uppdrag som ledamot i riksdagens civilutskott och blir istället suppleant i civilutskottet. (2017-12-22)

Karin Enström (M) lämnar sina uppdrag som ledamot i riksdagens utrikesutskott och suppleant i EU-nämnden. Hon blir istället ordinarie ledamot i EU-nämnden. Jonas Jacobsson Gjörtler (M) ersätter henne som ordinarie ledamot i utrikesutskottet. (2017-12-22)

Eric Sundström har anställts som kommunikationschef på Landsorganisationen, LO. Han kommer närmast från Regeringskansliet där han varit politisk tjänsteman i UD hos utrikesminister Margot Wallström och fram till nu i statsrådsberedningen hos statsminister Stefan Löfven. Eric Sundström har varit ordförande i Socialdemokratiska studentförbundet och chefredaktör för S-tidningen Aktuellt i Politiken. (2017-12-22)

Peter Strömbäck har av regeringen utsetts till generaldirektör för Patent- och registreringsverket. Han är sedan 2013 generaldirektör för Swedac och har tidigare lång chefserfarenhet från både det privata och det statliga området, bland annat från Teracom AB, Näringsdepartementet och Innovationsbron AB. Under 2014–2015 var Peter ansvarig utredare för utredningen Immaterialrättens roll i innovationssystemet. (2017-12-21)

Fredrik Rosengren har av regeringen utsetts till ny överdirektör vid Skatteverket. Fredrik Rosengren är i dag administrativ direktör vid Skatteverket och har sedan 2011 haft ansvar för övergripande ekonomi- och verksamhetsstyrning vid myndigheten. Dessförinnan har han arbetat i Riksgäldskontoret och Ekonomistyrningsverket. Fredrik Rosengren är även styrelseledamot i riksstyrelsen för Rädda Barnen. (2017-12-21)

Erik Sundström har av regeringen utnämnts till hovrättspresident i Hovrätten för Övre Norrland. Erik Sundström är sedan år 2003 lagman i Lycksele tingsrätt. Dessförinnan var han hovrättsråd i Svea hovrätt. (2017-12-21)

Dan Larhammar, biologiprofessor, har valts till ny preses av Kungl. Vetenskapsakademien. Som preses blir han Akademiens ordförande och främste företrädare. Ett av målen är att göra Akademien och det vetenskapliga budskapet mer synligt i samhällsdebatten. Dan Larhammar har tillbringat nästan hela sin akademiska karriär vid Uppsala universitet där han nu undervisar på nio kurser på läkarprogrammet och biomedicinprogrammet. (2017-12-19)

Eva Vestin blir ny ledamot i Pensionsmyndighetens styrelse. Hon är IT-chef på Swedavia och tidigare har haft höga IT-tjänster på bland annat Folksam, Astra Zeneca och Vattenfall. Hennes kompetens möter behovet av kunnande inom IT, säger regeringen om tillsättandet.   (2017-12-15)

Pensionsmyndighetens styrelse: Göran Hägglund, ordförande Kerstin Wigzell, vice ordförande Annika Creutzer, ledamot Thomas Rolén, ledamot Eva Vestin, ledamot.  (2017-12-15)

Stefan Attefall, tidigare bostadsminister (KD) ska leda en oberoende kommission, på Hyresgästföreningens uppdrag, och lägga fram förslag för hur man kan utveckla hyressättningen och hyresrätten på den svenska bostadshyresmarknaden. Det är Hyresgästföreningen som.  (2017-12-14)

Helena Jonsson har av regeringen utnämnts till ny landshövding i Jönköpings län. Helena Jonsson är lantmästare och var under åren 2011 till 2017 förbundsordförande för LRF. Hon utsågs 2013 till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet. (2017-12-13)

Susanne Ås Sivborg är ny generaldirektör och chef för Lantmäteriet. Hon tillträder sin tjänst den 1 januari 2018. Susanne Ås Sivborg var till i september i år generaldirektör för Patent- och registreringsverket under nio år. Hon har också lång chefserfarenhet från globala företag såsom Electrolux och AstraZeneca. Susanne Ås Sivborg är civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad.  (2017-12-13)

Mats Tinnsten och Eva Dannetun har utsetts till nya prorektorer på Mittuniversitetet. Det är första gången som Mittuniversitetet får två prorektorer.

Thomas Norling föreslås av riksdagens konstitutionsutskott att bli vald som ny justitieombudsman, JO. Thomas Norling är sedan 2014 kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm. Dessförinnan var han chefsjurist tillika avdelningschef vid Pensionsmyndigheten. Han är sedan 2015 ordförande i Presstödsnämnden och Försvarets radioanstalts integritetsskyddsråd. Riksdagen fattar beslut om utnämningen i plenum den 14 december. (2017-12-12)

Jakob Andersson har anställts som pressekreterare i statsrådsberedningen i Regeringskansliet. Han kommer närmast från posten som presschef i Rädda Barnen och har tidigare bl a varit pressansvarig i SSU. (2017-12-12)

Emma Lennartsson som fick lämna sin tjänst som Stefan Löfvens statssekreterare efter IT-skandalen på Transportstyrelsen, blir nu ny ekonomidirektör i Region Uppsala. (2017-12-11)

Ingrid Bonde, civilekonom blir ordförande för den nyinrättade myndigheten Klimatpolitiska rådet som startar den 1 januari 2018.
Johan Kuylenstierna, vice ordförande, vd Stockholm Environment Institute och adjungerad professor i naturgeografi vid Stockholms universitet
Tomas Kåberger, ledamot, professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola
Åsa Löfgren, ledamot, docent och universitetslektor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet
Sverker Sörlin, ledamot, professor i miljöhistoria vid KTH
Markku Rummukainen, ledamot, professor i klimatologi vid Lunds universitet och huvudsekreterare vid Formas
Karin Bäckstrand, ledamot, professor i statskunskap vid Stockholms universitet
Katarina Eckerberg, ledamot, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet.(2017-12-11)

Per Thullberg har av regeringen anställts som vikarierande direktör för Skolforskningsinstitutet. Per Thullberg är professor i historia och har tidigare bland annat varit generaldirektör för Skolverket och rektor för Södertörns högskola. (2017-12-07)

Monica Rodrigo har av regeringens utsetts till ny generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten. Monica Rodrigo är för närvarande generaldirektör för Rättsmedicinalverket. Hon har varit expeditions- och rättschef i Arbetsmarknadsdepartementet och även arbetat som chefsjurist vid både Rikspolisstyrelsen och Ekobrottsmyndigheten och som bolagsjurist vid Stockholmsbörsen. (2017-11-30)

Birgitta Bergvall-Kåreborn har av regeringen anställts som rektor för Luleå tekniska universitet. Birgitta Bergvall-Kåreborn är professor i informatik och prorektor vid Luleå tekniska universitet. Hon har en bakgrund som lektor vid samma lärosäte. (2017-11-30)

Pia Lundberg har av regeringen utsetts till nytt kulturråd i London. Sedan april 2007 har Pia Lundberg  arbetat som chef på utlandsenheten på Svenska Filminstitutet med uppdrag att sprida svensk film internationellt. Tidigare var hon chefredaktör för bland annat designtidskriften Form och filmtidningen Cinema. Hon har även varit verksam som filmjournalist för de internationella branschtidningarna Screen International och Variety samt frilansat som kulturjournalist för Sveriges Radio och flera av Sveriges största dagstidningar. (2017-11-30)

Lena Dahl har utsetts till tillförordnad verkställande direktör för arbetsgivarförbundet Pacta,  Lena Dahl är i dag chef för avdelningen för administration i Sveriges Kommuner och Landsting och vice vd för SKL Företag. (2017-11-30)

Fredrik Persson har valts till ny ordförande för arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv där han hittills varit vice ordförande och nu efterträder Leif Östling, som avgått på egen begäran. Fredrik Persson lämnar i och med detta ordförandeskapet i Svensk Handel. Han har varit vd och koncernchef i Axel Johnsson-gruppen och är styrelseledamot i byggbolaget JM och i vitvarukoncernen Electrolux. Anders Svensson, vd för Ica Sverige, tar över som ordförande för Svensk Handel efter Fredrik Persson som tillträder som ny ordförande för Svenskt Näringsliv. (2017-11-28)

Anna Lönn Lundbäck har utsetts till ny regionchef för Sveriges Byggindustrier Väst. Hon kommer närmast från en tjänst som regionchef för Hyresgästföreningen i Västra Sverige.

Cherine Khalil blir ny presschef för Moderaterna och Martin Borgs blir nationell digital valledare för Moderaterna. Cherine Khalil har drygt tio års arbete av press- och kommunikationsarbete. Under Alliansregeringen arbetade hon som pressekreterare i Regeringskansliet. Martin Borg blir nationell digital valledare. Uppdraget blir att utveckla och driva partiets digitala kommunikation under valåret. Borgs har tjugo års erfarenhet av digital opinionsbildning som kommunikationskonsult, opinionsbildare, dokumentärfilmare och författare. Han kommer från rollen som grundare och innovationschef på Miltton Labs. (2017-11-28)

Joakim Stymne har av regeringen utsetts till ny generaldirektör och chef för Statistiska centralbyrån, SCB. Joakim Stymne kommer närmast från tjänsten som generaldirektör och myndighetschef för Statens Tjänstepensionsverk. (2017-11-23)

Katarina Grönwall har av Svenska Handelsbanken utsetts till ny kommunikationsdirektör. Hon kommer närmast från motsvarande befattning på byggkoncernen Skanska. (2017-11-22)

Inger Ashing har av regeringens utsetts till direktör för Delegationen mot segregation, som startar sin verksamhet 1 januari 2018. Inger Ashing arbetar i dag som Nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar, utsedd av regeringen. Innan dess har hon arbetat som chef och ställföreträdande generaldirektör vid dåvarande Ungdomsstyrelsen, som vd för Global Child Forum och ordförande i Rädda Barnen. (2017-11-16)

Ola Tedin är ny pressansvarig för Jasenko Selimovic, Europaparlamentariker för Liberalerna.
Ola Tedin kommer närmast från egen verksamhet som företagare inom media och PR. Han har över 30 års erfarenhet som journalist och har arbetat med allt från lokalredaktör till kvällstidningsreporter. Som opinionsjournalist har Ola Tedin bland annat varit ledarskribent på Expressen och Sydsvenskan och var politisk redaktör på Ystads Allehanda mellan 2001 och 2011.  (2017-11-21)

Helena Salomonson har av Socialdemokraterna utsetts till partiets nya kommunikationschef. Hon efterträder Lisa Hedin, som nu är Socialdemokraternas kanslichef. Helena Salomonson kommer närmast från positionen som politiskt sakkunnig i statsrådsberedningen och har tidigare varit vice vd med kommunikationsansvar på Riksteatern. (2017-11-15)

Sven-Erik Österberg har av regeringen utsetts till ny landshövding i Stockholms län. Han tar över efter Chris Heister, som enligt tidigare beslut skulle efterträdas av förre justitieministern Tomas Bodström. När denna utnämning drogs tillbaka på grund av oklarheter om hans engagemang i skandalomsusade bolaget Allra har regeringen i stället utsett den nuvarande landshövdingen i Norrbotten, Sven-Erik Österberg, tidigare socialdemokratisk politiker, bland annat riksdagsledamot och biträdande finansminister samt ledare för den socialdemokratiska riksdagsgruppen. (2017-11-09)

Katarina Gårdfeldt blir ny föreståndare för Polarforskningssekretariatet (PFS). Myndighetens uppgift är att främja förutsättningarna för och samordna svensk forskning och utveckling i polarområdena. Katarina Gårdfeldt är docent i oorganisk miljökemi vid Chalmers tekniska högskola och chef för Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Katarina Gårdfeldt har tjugo års egen forskningserfarenhet och har bland annat lett flera forskningsexpeditioner varav den senaste var Arctic Ocean 2016 med isbrytaren Oden. (2017-11-02)

Lars Tysklind, Liberalerna, har valts till ordförande i Nordiska rådets utskott för ett hållbart Norden, under rådets session i Helsingfors. Riksdagsledamoten från Strömstad är sedan tidigare Liberalernas talesperson i miljö- och jordbruksfrågor och är partiets ledamot i Nordiska rådet. (2017-11-02)

Petra Einarsson har utsetts till vd och koncernchef i papperstillverkaren Billerud Korsnäs. Civilekonomen Petra Einarsson är i dag chef för Sandviks affärsområde Materials Technology. Hon efterträder Per Lindberg som på egen begäran slutar efter tolv år på posten. (2017-10-30)

Lena Ag har av regeringen utnämnts till generaldirektör och chef för nyinrättade Jämställdhetsmyndigheten. Lena Ag, för närvarande generalsekreterare för organisationen Kvinna till Kvinna, har tidigare varit politiskt sakkunnig på utrikesdepartementet, projektledare i justitiedepartementet för frågor om hedersrelaterat våld och förtryck samt ingått i Margot Wallströms kabinett under hennes tid som vice ordförande för EU- kommissionen. (2017-10-26)

Inga Thoresson-Hallgren har av regeringen utsetts till överdirektör på Migrationsverket. Inga Thoresson-Hallgren kommer närmast från regeringskansliet som avdelningschef vid näringsdepartementet. Hon har utöver en gedigen kunskap om och erfarenhet från statsförvaltningen även mångårig erfarenheter från näringslivet. (2017-10-26)

Lars Ilshammar har av regeringen utsetts till särskild utredare med uppgift att genomföra en översyn av arkivområdet, som inte utretts sedan internet slog igenom. Lars Ilshammar är i dag biträdande riksbibliotekarie och har tidigare varit chef för avdelningen för fysiska samlingar vid Kungliga biblioteket samt institutionschef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Dessförinnan var han verksam som journalist, bland annat som chefredaktör för Örebrokuriren. (2017-10-26)

Ola Alterå har av regeringen utsetts till kanslichef vid det klimatpolitiska rådet. Ola Alterå har tidigare arbetat på näringsdepartementet som statssekreterare för Centern. (2017-10-26)

Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne. (2017-10-25)

Eva Halvarsson,vd för Andra AP-fonden, är årets mottagare av medaljen Pro Studio et Scientia – för engagemang och vetenskap. Med denna utmärkelse vill Handelshögskolan vid Göteborgs universitet uppmärksamma och hedra personer som gjort omfattande och mångåriga insatser för att utveckla skolans verksamhet. (2017-10-24)

Cecilia Wikström föreslås väljas till ny ledamot i Liberalernas partistyrelse. Valberedningen vill att hon tar över platsen efter kollegan i Europaparlamentet, Jasenko Selimovic, som petas dels därför att inget länsförbund har nominerat honom, dels därför att han ofta varit frånvarande när partistyrelsen sammanträtt. Övriga nya på förslag att ta plats i partistyrelsen är Gulan Avci, Stockholm, Linnéa Darell, Linköping, Emma Gröndahl, Laholm, Anna-Lena Johansson, Sollentuna, och Mathias Karlsson, Oskarshamn. Lämnar ledningen gör Erik Ullenhag, som lämnat politiken och nu är ambassadör, Birgitta Ohlsson, som förlorade kampen om partiledarposten mot Jan Björklund, Torkil Strandberg och Frida Johansson Metso som båda avböjt omval samt Anna Ekström som under mandatperioden flyttat från Blekinge till Jönköping, som redan har en företrädare i partistyrelsen. (2017-10-23)

Carl Johan De Geer, konstnär, konstnären Britta Marakatt-Labba och förintelseöverlevaren Livia Fränkel, tilldelas av regeringen belöningsmedaljen Illis quorum meruere labores för deras kulturella insatser.  (2017-10-20)

Camilla Rosenberg har av regeringen utsetts till generaldirektör och chef för Lotteriinspektionen. Camilla Rosenberg började på Lotteriinspektionen i september 2015 som chef för den operativa avdelningen med ansvar för myndighetens tillstånds- och tillsynsverksamhet och har varit tillförordnad GD sedan i maj 2017. (2017-10-19)

Eva Lindström  har av regeringen nominerats till ny ledamot av Europeiska revisionsrätten. Eva Lindström är i dag statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Hon har tidigare bland annat varit riksrevisor samt budgetchef i Finansdepartementet. Svensk ledamot i Europeiska revisionsrätten är för närvarande HG Wessberg. Wessbergs mandat som ledamot upphör den 28 februari 2018.
Efter nomineringen ska ledamöterna höras av Europaparlamentet. Beslutet om vilka ledamöter som utses förväntas fattas av Ministerrådet i januari nästa år och den 1 mars tillträder den nya ledamoten sin nya tjänst. (2017-10-19)

Markus Pettersson har av Socialdemokraterna utsetts till ny facklig-politisk sekreterare. Markus Pettersson var tidigare förbundssekreterare och t.f. förbundsordförande i LO-tillhöriga Transportarbetareförbundet. (2017-10-17)

Anna Borg har utsetts till ny finansdirektör för Vattenfall. Hon är i dag chef för Vattenfalls affärsområde Markets. Niek den Hollander som i dag är chef för Trading i Vattenfall blir ny chef för Markets. (2017-10-18)

Emma Nilsson har utsetts till kommunikations- och opinionschef i Kooperativa Förbundet, KF. Hon kommer närmast från Polisförbundet. Dessförinnan arbetade hon på Kommunalarbetareförbundet. (2017-10-17)

Heike Erkers föreslås bli ny andre vice ordförande i akademikernas fackliga centralorganisation Saco. Hon är förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR. Valet sker på Saco-kongressen 23-24 november. Ordföranden Göran Arrius och förste vice ordföranden Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer, föreslås bli omvalda. Nya i Saco-ledningen föreslås bli Ulrika Edwinson, Sveriges Psykologförbund, Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna, Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter, Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund och Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund. Omval föreslås för Magnus Hedberg, Jusek och Mikael Igelström, Civilekonomerna. (2017-10-15)

Anders Kompass har av regeringen utnämnts till ambassadör i Guatemala. Anders Kompass är i dag ämnesråd på UD:s Amerikaenhet. Han har bland annat arbetat inom FN med utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter i Centralamerika, Mexiko och Colombia. Mellan 2009 och 2016 var Anders Kompass avdelningsdirektör för fältverksamheten på FN:s kontor för mänskliga rättigheter (OHCHR) i Genève. Under 1980-talet arbetade han med Sveriges stöd till fredsansträngningarna i Centralamerika på ambassaden i Mexiko samt på UD. (2017-10-12)

Caroline Hindmarsh har av regeringen utsetts till ny ordförande för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN). Caroline Hindmarsh är lagman och chef för tingsrätten i Östersund. (2017-10-12)

Ahmed Abdirahman rekryteras till Stockholms Handelskammare. Han är grundare och ordförande för The Global Village, en ideell organisation baserad i Järvaområdets förorter. Abdirahman är också initiativtagare och talesperson för Politikerveckan Järva. Hos Handelskammaren ska han ansvara för integrationsområdet. Ahmed Abdirahman har tidigare arbetat vid amerikanska ambassaden i Stockholm, Interpeace, som är en internationellt fredsbyggande organisation med säte i Genève, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och Sveriges Television. (2017-10-11)

Ewa Thalén Finné blir ny första vice talman efter Tobias Billström (M) som utsetts till ny gruppledare. Ewa Thalén Finné sitter i civilutskottet och har varit bostadspolitisk talesperson för Moderaterna i riksdagen.
Övriga nyutnämnda talespersoner för Moderaterna:
Maria Malmer Stenergard blir ny miljöpolitisk talesperson. Maria Malmer Stenergard sitter i dag i skatteutskottet för Moderaterna och har varit skattepolitisk talesperson.
Erik Bengtzboe blir ny utbildningspolitisk talesperson. Erik Bengtzboe sitter redan i dag i utbildningsutskottet.
Camilla Waltersson Grönvall blir ny socialpolitisk talesperson. Camilla Waltersson Grönvall sitter i dag i utbildningsutskottet och har varit utbildningspolitisk talesperson.
Mats Green blir ny bostadspolitisk talesperson. Mats Green sitter i dag i civilutskottet. Cecilia Widegren blir ny skattepolitisk talesperson. Cecilia Widegren sitter i dag i socialutskottet och har varit socialpolitisk talesperson. (2017-10-11)

Martin Hofverberg är ny boendeekonom hos Hyresgästföreningen. Han kommer närmast från arbetet som borgarrådssekreterare på Bostads- och Demokratiroteln i Stockholms stad. (2017-10-05)

Peter Hultqvist försvarsministern har av Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbunds förärats förtjänstmedalj i guld för sina insatser för landets veteraner. (2017-10-05)

Henrik Hermansson börjar arbeta hos Tillväxtanalys som analytiker för avdelningen Innovation och grön omställning med inriktningen policyanalyser av styrning av offentliga insatser. Henrik Hermansson har en Fil.Dr. i statsvetenskap från Trinity College i Dublin och har bland annat haft en postdoc på Köpenhamns universitet. Han har också varit organisationsrepresentant för Women’s Human Rights International Association i FN. (2017-10-09)

Katrin Westling Palm har av regeringen utnämnts till ny generaldirektör och chef för Skatteverket. Hon efterträder Ingemar Hansson, som entledigas, och i stället ska göra en översyn av den kupongskatterättsliga regleringen i syfte att ta fram förslag till ett effektivt, modernt och förutsägbart regelverk som är förenligt med EU-rätten. Katrin Westling Palm kommer närmast från chefskapet på Pensionsmyndigheten. Hon har tidigare varit överdirektör och ekonomidirektör på Skatteverket. (2017-10-05)

Maria Rydbeck har av regeringen utsetts som tillförordnad generaldirektör för Pensionsmyndigheten. Hon tjänstgör till dess att regeringen utser en ny ordinarie generaldirektör. Maria Rydbeck är i dag chef för ledningsstaben och ställföreträdande generaldirektör på Pensionsmyndigheten. (2017-10-05)

Maria Leissner har av regeringen utnämnts till ambassadör i Porto Novo i Benin, med stationering i Stockholm. Maria Leissner har bland annat varit ambassadör i Guatemala samt på UD arbetat med demokratifrågor inom utvecklingsbiståndet. Hon har även varit generalsekreterare för den mellanstatliga organisationen Community of Democracies och chef för dess sekretariat under åren 2012 till 2017. Maria Leissner har även varit folkpartiledare. (2017-10-05)

Ulf Kristersson Moderaternas nya partiledare med sitt nya lag: Elisabeth Svantesson blir ny ekonomisk talesperson. Tidigare arbetsmarknadsminister i Reinfeldts regering. som partiledarkandidat. Har fram tills idag varit arbetsmarknadspolitisk talesperson. Jessica Polfjärd – arbetsmarknadspolitisk talesperson. Lämnar arbetet som gruppledare i riksdagen. Blir ny vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet och ny arbetsmarknadspolitisk talesperson. Tobias Billström blir ny gruppledare för Moderaterna i riksdagen. Har fram tills nu varit första vice talman i riksdagen. Tidigare migrationsminister i Reinfeldts regering. Gunnar Strömmer blir ny partisekreterare. Han var för 17 år sedan ordförande för Moderata ungdomsförbundet (Muf), chef för den ideella organisationen Centrum för rättvisa, numera advokat. Anders Edholm, hittillsvarande partisekreterare blir biträdande partisekreterare som han var tidigare. Johan Stuart blir ny stabschef. Han har tidigare varit pressekreterare och politiskt sakkunnig till Ulf Kristersson, både under tiden som socialförsäkringsminister i Alliansegeringen och som socialborgarråd i Stockholms stad. Stuart kommer närmast från en tjänst som Chef för Samhällskontakter på Praktikertjänst. Fredrik Johansson rekryteras från Kreab. Tidigare rådgivare och talskrivare till Carl Bildt, när Bildt var partiledare. Alexandra Ivanov ska arbeta som politiskt sakkunnig till Ulf Kristersson. Ivanov har en bakgrund som ledarskribent på Svenska Dagbladet och har tidigare varit förbundsordförande för Fria Moderata Studentförbundet. Per Nilsson blir strategichef, som även inkluderar hans tidigare ansvar för opinionsanalys. Elin Hansson i dag politiskt sakkunnig på Moderaternas policyavdelning och ska ansvara för inrikespolitiska engagemang. Moderaternas budgetarbete förstärks med Johan Paccamonti  som blir budgetchef. (2017-10-04)

Carl Bildt blir ny rådgivare åt ordförande för FN:s generalförsamling, Miroslav Lajcak. Han blir en av 15 medlemmar som ska hjälpa Miroslav Lajcak under generalförsamlingens 72:a session. (2017-10-04)

Henrik Edin, tidigare förbundsordförande för Liberala Ungdomsförbundet, är ny näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen. (2017-10-04)

Peter Frykblom börjar på Tillväxtanalys som chef för Internationalisering och strukturomvandling. Han kommer närmast från finansdepartementet där han var chef för Strukturenheten. Dessförinnan arbetade han på olika positioner inom Regeringskansliet. (2017-10-04)

Lena Apler, grundare och styrelseordförande i Collector, har utsetts till ny innehavare av Assar Gabrielssons gästprofessur i tillämpad företagsledning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. (2017-10-04)

Johan Martinsson, docent och lektor i statsvetenskap, blir ny föreståndare för SOM-institutet. Han efterträder professor Henrik Ekengren Oscarsson, vars tidsbegränsade uppdrag nu upphör. (2017-10-03)

Hilde Tonne lämnar Vattenfalls styrelse. Hilde Tonne har tackat ja till uppdraget som styrelseordförande i det norska elnätsbolaget Hafslund AS. (2017-10-02)

Marie Klingberg-Allvin, professor, har utsetts till vikarierande rektor under rekryteringsprocessen för ny rektor vid Högskolan Dalarna. Marie Klingberg-Allvin har sedan 2014 har varit prorektor vid Högskolan Dalarna. (2017-10-02)

Patrik Tingvall, professor i nationalekonomi blir chefekonom på Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. (2017-09-28)

Charlotte Brogren vill på egen begäran sluta som generaldirektör för Vinnova (Verket för innovationssystem). Leif Callenholm blir tillförordnad generaldirektör för Vinnova. Han är förvaltningsdirektör och ställföreträdande generaldirektör för interna frågor på Vinnova. (2017-09-28)

Anders Kompass har  tilldelats årets Karin Söder-stipendium, som delas ut av Centerpartiet. Förutvarande FN-tjänstemannen Anders Kompass, numera verksam i svenska UD, får priset för att ha värnat barn som utsatts för övergrepp. 2014 slog Anders Kompass, då som chef på FN:s kommission för mänskliga rättigheter, larm om att FN-soldater gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp mot barn i Centralafrikanska republiken. Han anklagades för tjänstefel och belades med munkavle. Därefter har flera utredningar friat honom och i stället riktat allvarlig kritik mot FN. (2017-09-27)

Hugo Brauwers är Belgiens nya ambassadör i Sverige. Han har fram till nu varit chef för politiska, militära och strategiska frågor med ansvar för MR- och demokratifrågor vid det belgiska utrikesministeriet. (2017-09-28)

Ilan Ben-Dov är Israels nya ambassadör i Sverige. Han kommer närmast från posten som chef för Centraleuropeiska enheten vid israeliska utrikesministeriet. (2017-09-28)

Congyou Gui är Kinas nya ambassadör i Sverige. Hans senaste befattning var som enhetschef för enheten för Europa och Centralasien vid kinesiska utrikesministeriet. (2017-09-28)

Mohammad Nazmul Islam är Bangladesh nya ambassadör i Sverige. Närmast kommer han från posten som chef för enheten för informations- och kommunikationsteknologi  i Bangladesh utrikesministerium. (2017-09-28)

Crister Fritzson, SJs vd och koncernchef, har som första skandinav utsetts till ordförande i CER, Community of European Railway and Infrastructure Companies. CER är den mest betydelsefulla samarbetsorganisationen för järnvägsföretag i Europa när det gäller påverkan på EUs institutioner (EU-kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska rådet). (2017-09-26)

John Zanchi har utsetts till valgeneral för Socialdemokraterna inför valet 2018. Han efterträder Nils Vikmång som utsetts till statssekreterare hos statsminister Stefan Löfven. John Zanchi arbetar i dag som tillförordnad kommunikationschef hos Socialdemokraterna. Tidigare har han bland annat arbetat som opinionsanalytiker för partiet, samt jobbat med pressfrågor på Skatteverket och Utrikesdepartementet. (2017-09-26)

Isabelle Ducellier har anställts som generalsekreterare i Barncancerfonden. Närmast kommer hon från konsultföretaget McKinsey och har även varit chef för sprittillverkande Pernod Ricard i Sverige. Isabelle Ducellier efterträder Per Leander, numera generalsekreterare för Friends. (2017-09-25)

Margot Wallström, Sveriges utrikesminister, får utmärkelsen ”Agent of Change Award” av FN-organet UN Women. Enligt motiveringen har hon visat ett djupt engagemang för jämställdhet och arbetet med att stärka kvinnors rättigheter. (2017-09-21)

Peter Aronsson har av regeringen anställts som rektor vid Linnéuniversitetet i Växjö/Kalmar. Peter Aronsson är professor i historia och för närvarande vikarierande rektor och prorektor vid Linnéuniversitetet. Han har tidigare varit dekan och vicerektor vid Linnéuniversitet och dessförinnan professor vid Linköpings universitet. (2017-09-21)

Christer Nylander föreslås av valberedningen som ny andra vice ordförande i Liberalerna efter Erik Ullenhag, som lämnat politiken och numera är ambassadör i Jordanien. Omval föreslås av Jan Björklund som ordförande – detta sedan Birgitta Ohlsson dragit sig ur partiledarstriden – och omval av Helene Odenjung som första vice ordförande. Skåningen Christer Nylander är sitt partis gruppledare i riksdagen och vice ordförande i utbildningsutskottet. Valen genomförs på Liberalernas landsmöte, som inleds 17 november i Västerås. (2017-09-20)

Margaret Moore har utsetts att inneha Olof Palmes gästprofessur 2018 och under sin tid i Sverige vara verksam vid Stockholms universitet. Margaret Moore är professor i politiska studier vid Queen’s University i Canada. Varje år utses en ny innehavare av Olof Palmes gästprofessur av ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet. (2017-09-21)

Janine R Wedel har utsetts att inneha Kerstin Hesselgrens gästprofessur 2018 och under sin tid i Sverige vara verksam vid Institutet för framtidsstudier och Södertörns högskola. Janine R Wedel, professor i socialantropologi vid George Mason University i USA. Robyn Eckersley, professor i statsvetenskap vid University of Melbourne i Australien, tar över Kerstin Hesselgrens gästprofessur 2019. Eckersley kommer att vara verksam vid Lunds universitet under sin tid i Sverige. Varje år utses en ny innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur av ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet.  (2017-09-21)

Roger Tiefensee har rekryterats som seniorkonsult av pr-byrån The Labyrinth. Han har tidigare varit ekonomisk-politisk talesperson och gruppledare i riksdagen för Centerpartiet. I dag sitter han i kommunfullmäktige i Flens kommun och är ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Han driver även eget lantbruk i Dunker där han satsar på att utveckla storskalig äppelodling. (2017-09-20)

Hanna Birath blir ny pressansvarig på akademikerförbundet Jusek. Hon kommer närmast från pr-byrån Westander och har en bakgrund som journalist på Sveriges Radio Ekot.  (2017-09-19)

Elnaz Alizadeh är ny kommunikationschef vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala. Hon kommer närmast från forskningsmyndigheten Nordiska Afrikainstitutet (NAI), som ligger under utrikesdepartementet. (2017-09-18)

Finansdirektör Stefan Dohler lämnar Vattenfall för att bli vd i tyska EWE AG. Stefan Dohler anställdes på Vattenfall 1998 och har varit koncernens finansdirektör sedan december 2016. Dessförinnan hade han flera ledningspositioner på företaget. Stefan Dohler kommer att tillträda som vd i tyska EWE AG, ett av de största regionala energibolagen i Tyskland. (2017-09-18)

Matilda af Hällström är den första som anställs på Nordiska Rådets nyöppnade kontor i anslutning till Europaparlamentet i Bryssel. Matilda af Hällström från Esbo i Finland är sedan 2015 bosatt i Bryssel där hon  bland annat arbetat för Helsinki EU Office, kommunikationsbolaget Miltton och finländske EU-parlamentarikern Nils Torvalds. Hon har också erfarenhet från utrikesministeriets Europaavdelning i Helsingfors. (2017-09-16)

Dan Wergelius anställs av Olof Palmes Internationella Center med uppgift att stärka organisationens opinionsbildning och kommunikation. Det är en nyinrättad befattning. Dan Wergelius kommer närmast från posten som pr-strateg på Brindfors MullenLowe och har tidigare arbetat på pr-byråerna Geelmuyden-Kiese och Edelman. (2017-09-15)

Cattis Carlén är ny bostadspolitisk expert på Riksbyggen. Cattis Carlén är samhällsplanerare och kulturgeograf och Hon har tidigare arbetat med utredningar på Boverket, Statskontoret och länsstyrelsen i Stockholm. Hon har även flera års engagemang i frågorna från tiden i ideell sektor, däribland organisationen jagvillhabostad.nu. (2017-09-11)

Luisa Becedas blir ny chef på Giftinformationscentralen, Läkemedelsverket. Hon kommer närmast från Läkemedelsverkets enhet för effekt och säkerhet där hon arbetat som enhetschef. (2017-09-12)

Karin Olofsdotter har av regeringen utsetts till ambassadör i Washington, USA. Hon kommer närmast från posten som utrikesråd för handelsfrågor och har tidigare varit ambassadör i Ungerns huvudstad Budapest. Karin Olofsdotter efterträder Björn Lyrvall, svenskt sändebud i den amerikanska huvudstaden sedan 2013. (2017-09-10)

Sten Nordin blir ny landshövding i Blekinge län. Sten Nordin var borgarråd i Stockholms stad 1994–2006 för Moderaterna och riksdagsledamot 2006–2008. Åren 2008–2014 var han finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad. (2017-09-08)

Åsa Stenmarck har av regeringen utsetts att utreda hur man kan minska de negativa miljöeffekterna från plast. Hon arbetar på Svenska Miljöinstitutet. (2017-09-07)

Nya ambassadörer till Sverige: James Patrick Green, Heliga Stolen, Vatikanen, David Cvach, Frankrike, Sotos A. Liassides, Cypern, Marģers Krams, Lettland. (2017-09-07) Teresa Carvalho har utsetts till ny ledamot i den blocköverskridande Pensionsgruppen, som leds av socialminister Annika Strandhäll (S). Socialdemokraten Teresa Carvalho ersätter Tomas Eneroth, som utnämnts till infrastrukturminister. Pensionsgruppens uppgift är att värna pensionsöverenskommelsen och att vårda pensionsreformen och dess grundläggande principer. Pensionsgruppen ska samråda om frågor som gäller pensionsreformen och vid behov ta initiativ till justeringar i pensionssystemet. Övriga ledamöter i Pensionsgruppen är Fredrik Lundh Sammeli (S), Lars-Arne Staxäng (M), Solveig Zander (C), Mats Persson (L), Lars Gustafsson (KD) och Rickard Persson (MP). (2017-09-06)

Sara Andersson, avdelningschef på avdelningen för samhällsfrågor på Post- och Telestyrelsen (PTS), har valts till ny ordförande i Telekområdgivarna som ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband. (2017-09-06)

Johan Davidson  blir ny chefsekonom hos branschorganisationen Svensk Handel. Johan Davidson har tidigare varit chefsekonom för Sveriges Apoteksförening och har arbetat många år i Regeringskansliet. (2017-09-04)
Pontus Tengby är ny presschef på Miljöpartiets riksorganisation. Senast var han pressamordnare för riksorganisationen samt distriktet Stockholmsregionen. (2017-09-04)
Johan Krallis Anell har av regeringen utsetts till nationell exportsamordnare med uppgift att stärka de svenska livsmedelsföretagens exportförmåga. Johan Krallis Anell har till uppgift att arbeta mot företag, regioner och livsmedelsaktörer i Sverige och hjälpa dem att nå ut till nya marknader. Samordnarfunktionen, placerad i näringsdepartementet, är en åtgärd inom ramen för livsmedelsstrategin. (2017-08-31)
Lisbeth Larsson blir ny kommunikationschef på Världsnaturfonden WWF. Hon kommer närmast från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton, där hon varit informations- och marknadschef sedan 2003. (2017-08-31)
Åsa Märs blir ny kommunikationschef hos IF Metall. Åsa Märs har arbetat inom fackförbundssfären både från Unionen och Polisförbundet. Nu senast har hon varit processledare hos Futurion som är TCO:s tankesmedja. (2017-08-31)
Torbjörn Suneson blir styrelseordförande för Oslo-Sthlm 2.55. Torbjörn Suneson har jobbat med infrastrukturfrågor under lång tid på central nivå i Trafikverket. Förutom perioden som generaldirektör har han varit chef på Trafikverket både för planering och strategisk utveckling.  (2017-08-30)
Ove Eriksson har utsetts till ställföreträdande generaldirektör i Sjöfartsverket. Eriksson är chef för myndighetens affärer och har varit t.f. generaldirektör innan nuvarande myndighetschefen Katarina Norén tillträdde. (2017-08-30)
Ulf Olsson blir ny ordförande för Sveriges kommuner och landstings, SKL, förhandlingsdelegation. Han utses formellt av SKL:s styrelse den 8 september. Ulf Olsson (S) är kommunstyrelsens ordförande i Borås och sedan 2011 ersättare i SKL:s styrelse. Ulf Olsson har varit kommunalråd i Borås sedan 1995. Han efterträder Heléne Fritzon, som i somras utsågs till migrations- och biträdande justitieminister. (2017-08-29)
Nils Vikmång har utsetts till statsminister Stefan Löfvens statssekreterare och närmaste medarbetare i statsrådsberedningen. Han tar över efter Emma Lennartsson, som under söndagen avgick med omedelbar verkan sedan det visat sig att hon haft information om händelserna på Transportstyrelsen, detta utan att vidarerapportera om saken till statsministern. Nils Vikmång lämnade en post som statssekreterare på statsrådsberedningen i våras när han utsågs till att vara Socialdemokraternas ”valgeneral” inför 2018 års val. Även Kristina Persdotter har utsetts till statssekreterare i statsrådsberedningen där hon fram till nu har varit stabschef. (2017-08-28)
Thomas Bodström har av regeringen utsetts till ny landshövding i Stockholms län. Han efterträder Chris Heister tidigare moderatpolitiker. Thomas Bodström är advokat och var under åren 2000 till 2006 justitieminister. Mellan 2002 och 2010 var han riksdagsledamot och ordförande för justitieutskottet från oktober 2006 till oktober 2010. (2017-08-25)
Katarina Berggren i dag biträdande partisekreterare för Socialdemokraterna, anställs av Kommunal. Hon har av Kommunal utsetts till valledare för förbundet inför riksdagsvalet 2018. Katarina Berggren blir valledare för Kommunal både i höstens kyrkoval och i förbundets valrörelse inför riksdagsvalet 2018. Hon har varit biträdande partisekreterare för Socialdemokraterna sedan januari 2016. Katarina Berggren har bland annat varit kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun i 11 år. (2017-08-24)
Andreas Åström kommunikationschef på Stockholms Handelskammare blir ny näringspolitisk chef hos tjänsteföretagens organisation Almega efter Ulf Lindberg. (2017-08-23)
Maja Marklund blir ny direktör för verksamhetsområdet Användning på Läkemedelsverket. Hon kommer närmast från Giftinformationscentralen. (2017-08-23)
Alice Bah Kuhnke kultur- och demokratiminister (MP) har tilldelats en utmärkelsen ”Ordre des Arts et des Lettres”av den franska regeringen. Utmärkelsen får Alice Bah Kuhnke för sitt ”bidrag och engagemang till kulturen”. Utmärkelsen är en av de mer betydelsefulla orderna i Frankrike. Bah Kuhnke får graden ”officer”, något som tidigare bland andra tilldelats Astrid Lindgren. (2017-08-22)
John Reinbrand är ny planchef i Sundbybergs stad, där han tills nu varit biträdande planchef i samband med att dåvarande planchef Eva Kåverud gått i pension. Han har tidigare varit planchef i Knivsta kommun och dessförinnan arbetat på stadsbyggnadskontoret i Eskilstuna stad. (2017-08-22)
Aida Hadzialic startar tillsammans med den finländska kommunikationskoncernen Millton ett rådgivningsbolag med global profil. Den förutvarande gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic (S) ska ta fram analyser med inriktning på juridik, politik och handelsfrågor. (2017-08-21)
Per Claréus har rekryterats till Moderaternas riksdagskansli. Han har flera års erfarenhet från domstolsväsendet, senast som domare i Svea hovrätt, och som föreläsare och lärare i juridik. Han har tidigare arbetat på justitiedepartementet under Alliansregeringen. (2017-08-21)
Marita Hilliges lämnar uppdraget som rektor vid Högskolan Dalarna för att tillträda tjänsten som generalsekreterare för Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF. SUHF är en intresseorganisation som arbetar med samordning och utveckling för landets universitet och högskolor, både nationellt och internationellt. Marita Hilliges börjar sitt nya arbete 1 oktober. (2017-08-21)
Linda Nyberg blir ny marknads- och kommunikationschef den 1 oktober och kommer att ansvara för både extern och intern kommunikation på Apoteket. Linda Nyberg kommer närmast från hygienbolaget Essity (före detta SCA), medicinteknikföretaget Bactiguard och dessförinnan journalist, producent och programledare på bland annat på tv-kanal Al-Jazeera samt på de svenska tv-kanalerna TV4, TV3 och SVT. (2017-08-21)
Anders Danielsson har av regeringen utnämnts till ny landshövding i Västra Götalands län. Anders Danielsson kommer närmast från tjänsten som generalsekreterare för Svenska Röda Korset. Han var under åren 2012 till 2016 generaldirektör för Migrationsverket. Mellan 2007 och 2012 var han generaldirektör för Säkerhetspolisen och han har dessförinnan haft flera chefsbefattningar inom polisen. (2017-08-17)
Catharina Elmsäter-Svärd, före detta infrastrukturminister, blir ny vd för Sveriges Byggindustrier. Elmsäter-Svärd ersätter Ola Månsson som lämnade Sveriges Byggindustrier tidigare i år. Hon börjar den 1 oktober 2017 och kommer närmast från egen verksamhet. Elmsäter-Svärd var moderat infrastrukturminister mellan 2010 och 2014 och finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting mellan 2008 och 2010. (2017-08-17)
Teppo Tauriainen har av regeringen utsetts till utrikesråd för handelsfrågor. Han är i dag departementsråd och chef för UD:s Amerikaenhet. Teppo Tauriainen har tidigare varit ambassadör i Ottawa, chef för enheten för internationell handel och ambassadör i Singapore. Han har även tjänstgjort bland annat vid ambassaderna i Santiago de Chile och Helsingfors. (207-08-17)
Johan Sjöberg blir seniorkonsult hos 4C Strategies. Han har varit försvarsråd på EU-representationen med ansvar för försvarsdepartementets personal och verksamhet och sista tre åren som försvarsrådgivare vid Nato-delegationen. 4C Strategies är leverantör av lösningar för risk- kontinuitet och krishantering. (2017-08-17)
Mina Dennert har utsetts till mottagare av årets Anna Lindh-pris. Priset delas årligen ut till en person eller grupp som har arbetat eller arbetar i Anna Lindhs anda för demokrati och mänskliga rättigheter. Mina Dennert är författare och journalist och grundare av #jagärhär – som arbetar för ett inkluderande samhälle. Facebookgruppen med samma namn samlar människor som vill motverka falska nyheter, alternativa fakta, samt hatiska och kränkande kommentarer på nätet. Idag har gruppen över 70 000 medlemmar som tillsammans kämpar för att förändra debattklimatet i Sverige och skapa ett jämställt och jämlikt samhälle där alla får komma till tals. (2017-08-17)
Magnus Johansson har utnämnts till vd och koncernchef för Coop Sverige. Han kommer närmast från vd-posten i Mekonomen, men har tidigare varit chef för Coop Inköp och logistik. Magnus Johansson tar över efter Sonat Burman-Olsson, som avgått med omedelbar verkan. (2017-08-16) Hanna Gedin blir ny biträdande partisekreterare i Vänsterpartiet, vid Aron Etzlers sida. Hanna Gedin har varit politisk sekreterare i Malmö, vikarierande kommunalråd, är ledamot i Malmös kommunfullmäktige och i Vänsterpartiets partistyrelse. (2017-08-15).
Philip Botström har av Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbunds, SSU, kongress omvalts till ordförande. Även förbundssekreteraren Andrea Törnestam omvaldes. (2017-08-13)
Therese Mattsson har av regeringen fått förlängt förordnande som generaltulldirektör och chef för Tullverket. Mattsson utnämndes till tullchef 2011 och var dessförinnan rikskriminalchef. (2017-08-10)
Stefan Gullgren har av regeringen utsetts till ny ambassadör i Warszawa, Polen. Stefan Gullgren tjänstgör i dag som chef för UD:s enhet för Östeuropa och Centralasien. Han har tidigare varit ambassadör i Kiev och även tjänstgjort vid ambassaden i Moskva. (2017-08-03)
Göran Robertsson har utsetts till chef för Riksgäldens avdelning Skuldförvaltning. Göran Robertsson är i dag analyschef på avdelningen. Han har mångårig erfarenhet från finansmarknaden och har en bakgrund som bland annat kapitalförvaltare. Göran har tidigare varit biträdande avdelningschef för Riksbankens avdelning för marknader. Han har bedrivit forskning i finansiell ekonomi om bland annat portföljförvaltning och investerares beteende på aktiemarknaden. (2017-08-01)
Åsa Romson (MP) slutar som riksdagsledamot. Hon var klimat- och miljöminister och vice statsminister i regeringen Löfven. Hon klev sedan av regeringen och blev riksdagsledamot som nu lämnar. (2017-07-31)
Tina Ghasemi (M) är ledig från sitt uppdrag som riksdagsledamot från den 5 juli. Hon ersätts av Helena Bonnier (M). (2017-07-31)
Mats Persson (L) är ledig från sitt uppdrag som riksdagsledamot från den 6 juli. Han ersätts av Camilla Mårtensen (L). (2017-07-31)
Pernilla Stålhammar (MP) är ny riksdagsledamot från den 15 juli. (2017-07-31)
Lorentz Tovatt (MP) ersätter Per Olsson (MP) som riksdagsledamot från den 15 juli. (2017-07-31)
Stefan Nilsson (MP) är statsrådsersättare för Per Bolund (MP) från den 15 juli. (2017-07-31)
Tomas Eneroth (S) är statsråd i regeringen från den 27 juli och är därmed ledig från sitt uppdrag som riksdagsledamot. ClasGöran Carlsson (S) är hans statsrådsersättare. (2017-07-31)
Anna Johansson (S), tidigare infrastrukturminister, är tillbaka som riksdagsledamot från den 27 juli. Samtidigt slutar Shadiye Heydari (S) som hennes statsrådsersättare. (2017-07-31)
Anders Ygeman (S), tidigare inrikesminister, är tillbaka som riksdagsledamot från den 27 juli. Samtidigt slutar Anders Österberg (S) som hans statsrådsersättare. (2017-07-31)
Anders Österberg (S) ersätter Arhe Hamednaca (S) som riksdagsledamot från den 27 juli. Samtidigt slutar Mattias Vepsä (S) som hans ersättare. (2017-07-31)
Emil Högberg har utnämnts till statssekreterare i statsrådsberedningen hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S). Emil Högberg, tidigare kommunpolitiker och oppositionsråd i Huddinge, kommer närmast från tjänst som politiskt sakkunnig i statsministerns kansli. (2017-07-27)
Jan Thesleff har av regeringen utsetts till ambassadör i Addis Abeba, Etiopien. Jan Thesleff är i dag ambassadör i Abu Dhabi. Han har tidigare varit Stockholmsbaserat sändebud i Tunis och Tripoli samt ambassadör i Riyadh. Han har även tjänstgjort bland annat vid ambassaderna i Damaskus, Tokyo och Kairo, vid den svenska EU-representationen i Bryssel samt som sekonderad till EU:s sändebud för fredsprocessen i Mellanöstern. (2017-07-20)
Torbjörn Pettersson har av regeringen utsetts till ambassadör i Kairo, Egypten. Torbjörn Pettersson, som tidigare varit partisekreterare i Folkpartiet, kommer närmast från tjänstgöring som chef för Sidas Afrikaavdelning. Han har tidigare varit ambassadör i Kabul, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén och tjänstgjort bland annat vid ambassaden i Dar es Salaam. (2017-07-20)
Henrik Landerholm har av regeringen utsetts till ambassadör i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten. Han kommer närmast från ambassadörsposten i Riga. Henrik Landerholm, med bakgrund som yrkesofficer, riksdagsledamot (M) och ordförande i försvarsutskottet, har även varit generaldirektör för Folke Bernadotteakademin och rektor för Försvarshögskolan. (2017-07-13)
Mats Foyer har av regeringen utsetts till ambassadör i Astana i Kazakstan. Mats Foyer har tidigare varit ambassadör i Pyongyang och tjänstgör för närvarande på enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad. Han har även tjänstgjort bland annat på ambassaderna i Prag, Moskva och Peking. (2017-07-13)
Charlotta Schlyter har av regeringen utsetts till ambassadör i Dhaka i Bangladesh. Charlotta Schlyter tjänstgör i dag som biträdande chef vid ambassaden i Bangkok. Hon har tidigare tjänstgjort bland annat vid ambassaden i New Delhi och den svenska FN-representationen i New York samt vid EU:s FN-delegation i New York. (2017-07-13)
Björn Lyrvall har av regeringen utsetts till ny ambassadör för arktiska frågor. Björn Lyrvall är i dag ambassadör i Washington. Han har tidigare varit utrikesråd för politiska frågor i Utrikesdepartementet, Sveriges representant i Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) med placering på EU-representationen i Bryssel och tjänstgjort bland annat vid ambassaderna i London och Moskva, samt vid generalkonsulatet i Leningrad. Han har också tjänstgjort som Carls Bildts särskilda rådgivare i dennes uppdrag för FN och EU på Balkan. (2017-07-13)
Amanda Borg har av Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU anställts som kommunikationschef. Hon kommer närmast från pr-byrån Friends Arena och efterträder Sofia Brändström, som nu är projektledare för SSUs nya digitala medieplattform. (2017-07-11)
Anders Edholm har av Moderaterna utsetts till ny partisekreterare efter Tomas Tobé som övertagit positionen som partiets rättspolitiske talesperson efter Beatrice Ask. Anders Edholm kommer närmast från posten som administrativ partisekreterare och har tidigare varit kommunikationsdirektör i Electrolux och varit verksam i Svenskt Näringsliv. Edholm är även utsedd till att vara Moderaternas valgeneral 2018. (2017-07-07)
Christina Björklund har utnämnts till ny vd för Göteborgsoperan AB. Hon kommer närmast från uppdraget som vice vd  för möbeldesignföretaget Offecct. Tidigare har Christina Björklund varit vd och koncernchef för mediehuset Hallpressen AB. (2017-06-30)
Jonas Siljhammar har rekryterats som ny vd för Visita, svensk besöksnärings bransch- och arbetsgivarorganisation. Jonas Siljhammar kommer närmast från posten som vd för Compass Group i Sverige. Han har under lång tid varit aktiv i Visita på  olika nivåer. Siljhammar tillträder 1 januari 2018. (2017-06-30)
Christoffer Jönsson blir ny vd för LO-ägda Bantorget förvaltning AB och Bantorget finans AB. Christoffer Jönssons kommer närmast från rollen som vice vd på Mercer Sweden, ett konsult- och kapitalförvaltningsbolag med inriktning på pensionskapital. (2017-06-30)
Lise Nordin har av regeringen utsetts att utreda vad som krävs för ökad energieffektivisering och föreslå lösningar som som gynnar småskalig elproduktion och ellagring. Utredningen ses som ett ytterligare steg i genomförandet av den blocköverskridande Energiöverenskommelsen mellan regeringen och tre av allianspartierna, M, KD och C. Riksdagsledamot Lise Nordin (MP) är ordinarie ledamot i riksdagens näringsutskott. (2017-06-30)
Anneli Wikner har av regeringen utsetts att ingå i Trafikverkets styrelse. Anneli Wikner är stadsbyggnadsdirektör i Sundsvalls kommun. (2017-06-30)
Annika Stenberg har av regeringen utnämnts till generaldirektör för Bolagsverket. Annika Stenberg kommer närmast från Polisen där hon tidigare varit chef för Region Syd. Hon har haft flera ledande befattningar inom Polisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. (2017-06-29)
Jonas Bjelfvenstam har av regeringen utnämnts till generaldirektör för Transportstyrelsen. Han har till i dag varit vikarierande chef för myndigheten och tillträder den nya befattningen omedelbart. Jonas Bjelfvenstam var tidigare generaldirektör för Statens väg- och transportforskningsinstitut. Han har även varit departementsråd och statssekreterare i näringsdepartementet. (2017-06-29)
Tomas Svensson har av regeringens utnämnts till generaldirektör för Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Tomas Svensson har sedan årsskiftet varit tillförordnad generaldirektör för myndigheten. Dessförinnan var han VTI:s forskningsdirektör. (2017-06-29)
Rikard Jermsten har av regeringen utnämnts till generaldirektör för Konkurrensverket. Han kommer närmast från befattningen som kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm. (2017-06-29)
Stefan Holgersson har av regeringen utnämnts till lagman i Förvaltningsrätten i Stockholm. Stefan Holgersson är justitieombudsman sedan april 2016. Dessförinnan har han arbetat cirka två år vardera som kammarrättspresident i Kammarrätten i Jönköping samt som kammarrättslagman i kammarrätterna i Stockholm och Göteborg. Åren 2002–2010 arbetade han som departementsråd och enhetschef i Finansdepartementet. Han har även flerårig erfarenhet som bolagsjurist och biträdande chefsjurist i privat verksamhet. (2017-06-29)
Georgi Ganev har utsetts till ny vd i det Stenbeck-kontrollerade investmentbolaget Kinnevik. Ganev är i dag vd och koncernchef för Dustin, en börsnoterad återförsäljare av it-produkter. (2017-06-26)
Peter Öhman, professor vid avdelningen för ekonomivetenskap och juridik vid Mittuniversitetet, har blivit utsedd till ersättare i Revisorsnämndens tillsynsnämnd. Nämndens uppdrag är att fatta beslut om myndighetens föreskrifter liksom i frågor om disciplinär åtgärd, förhandsbesked och i andra ärenden av principiell karaktär som rör myndighetsutövning mot enskild.  (2017-06-27)
Johan Krallis Anell har utsetts av regeringen till exportsamordnare för att stärka de svenska livsmedelsföretagen. Johan Krallis Anell kommer närmast från Livsmedelsföretagen där han var CSR-, hållbarhets- och delbranschansvarig. Han har tidigare arbetat inom Regeringskansliet på landsbygdsdepartementet. (2017-06-26)
Helena Östman har utsetts till ny kommunikationsdirektör på Försäkringskassan. Hon kommer närmast från Polisen region Stockholm där hon är kommunikationschef. Hon har tidigare bland annat varit kommunikationschef för Nordea Sverige och Finansinspektionen samt har arbetat som journalist i många år. (2017-06-26) Johan Sterte har av regeringen utsetts till ny rektor vid Karlstad universitet. Han är för närvarande rektor vid Luleå tekniska universitet och har haft samma befattning vid dåvarande Växjö universitet. Johan Sterte är professor i kemisk teknologi. (2017-06-22)
Magnus Hellgren har av regeringen utsetts till ambassadör i Israel. Magnus Hellgren är i dag chef för UD:s enhet för nedrustning och icke-spridning. Han har varit biträdande chef för Mellanöstern- och Nordafrikaenheten på UD och tidigare tjänstgjort bl.a. vid ambassaderna i Kairo, London, Köpenhamn, Paris, Damaskus samt vid den svenska representationen i Genève. (2017-06-22)
Marie Andersson de Frutos har av regeringen utsetts till ambassadör i Moҫambique. Hon är i dag ambassadör i Bogotá och har även varit ambassadör i Lusaka. Hon har tidigare tjänstgjort bl.a. på ambassaderna i Colombo, Luanda, Maputo, Bogotá och Gaborone samt vid Kommerskollegium. Pontus Melander har av regeringen utsetts till ambassadör i Irak. Han tjänstgör idag vid UD:s säkerhetsenhet. Han har tidigare tjänstgjort vid Sveriges EU-representation i Bryssel, vid ambassaderna i Ottawa och Washington och på UD i Stockholm bl.a. som samordnare för exportstöd till svensk försvarsindustri och som energisamordnare. (2017-06-22)
Pontus Melander har av regeringen utsetts till ambassadör i Irak. Han tjänstgör i dag vid UD:s säkerhetsenhet. Han har tidigare tjänstgjort vid Sveriges EU-representation i Bryssel, vid ambassaderna i Ottawa och Washington och på UD i Stockholm bl.a. som samordnare för exportstöd till svensk försvarsindustri och som energisamordnare. (2017-06-22)
Gunilla Ström, Patent- och registreringsverkets personaldirektör, har utsetts tillförordnad generaldirektör på verket. Hon tillträder sin befattning den 8 september när nuvarande generaldirektör Susanne  Ås Sivborgs förordnande löper ut efter nio år. (2017-06-22)
Maria Mindhammar har av regeringen utsetts till ny överdirektör på Arbetsförmedlingen. Hon får uppdraget att stärka det interna arbetet på myndigheten i syfte att uppnå bättre resultat för Arbetsförmedlingen. Maria Mindhammar är i dag regionskattechef och skattedirektör på Skatteverket i Västra Götaland. Hon är utbildad jurist och har sedan tidigare erfarenhet av arbete inom flera statliga myndigheter som Kronofogdemyndigheten, Skolverket och Fiskeriverket. (2017-06-22)
Anita Wickström, chef för Linköpings tingsrätt, blir ny vikarierande Barnombudsman. Hon efterträder Fredrik Malmberg som utsågs till generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i början av juni. (2017-06-22)
Tommy Larsson ska utreda rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Tommy Larsson är ämnessakkunnig på arbetsmarknadsdepartementet, där han arbetat med frågor kopplade till entreprenörsansvar. Han har en bakgrund som arbetsrättsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), utredningssekreterare i Lavalutredningen och rättssekreterare i Arbetsdomstolen. Till utredningen ska Lars Gellner, tidigare arbetsrättsjurist på Svensk Näringsliv, och Ronny Wenngren, tidigare förhandlingschef på Elektrikerförbundet, knytas. (2017-06-22)
Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson, har av regeringen utsetts till utredare. Han ska säkerställa att befintliga byggrätter i landets kommuner tas i anspråk och bebyggs. (2017-06-22)
Nina Odermalm Schei blir ny kommunikationschef på Säkerhetspolisen. Nina Odermalm Schei är i dag presschef på Säkerhetspolisen. Honhar tidigare arbetat som journalist i närmare 20 år, framför allt på Ekot på Sveriges Radio, och har också en bakgrund som press- och PR-chef. Nuvarande kommunikationschef Mark Vadasz går vidare till andra arbetsuppgifter inom Säkerhetspolisen. (2017-06-22)
Johan Ulvenlöv har av Landsorganisationen i Sverige, LO, utsetts till valledare inför 2018 års val. Hans uppgift är att förmå så många som möjligt av LO-förbundens medlemmar att rösta på Socialdemokraterna. Högsta ansvarig för fackets valkampanj är LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin, som tidigare suttit i den högsta partiledningen, Socialdemokraternas verkställande utskott. (2017-06-22)
Kristina Geiger lämnar uppdraget som ställföreträdande generaldirektör och administrativ chef på Konkurrensverket för att tillträda som kommunchef i Båstads kommun. (2017-06-22)
Margareta Cederfelt, riksdagsledamot för Moderaterna, är en av tre svenska valobservatörer i parlamentsvalet i Albanien söndag 25 juni. De övriga två är riksdagsledamöterna Ola Johansson (C) och Sven-Olof Sällström (SD). De tre ingår i en grupp om ett 50-tal parlamentariker från mer än 20 av OSSE:s medlemsstater. Deras uppgift är att följa om valet är öppet och genomförs på ett korrekt sätt genom att vara på plats i utvalda delar av landet under valdagen. Parlamentarikerna kommer att observera valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen i olika vallokaler. (2017-06-21)
Lars Ejeklint blir ny klimatcoach hos Vattenfall. Han ska ska ge stöd, råd och tips på vad kunder kan göra för att agera mer klimatsmart. Han har arbetat 40 år på Vattenfall med energifrågor. (2017-06-21)
Magnus Hall, koncernchef i Vattenfall, har utsetts till vice ordförande för europeiska elindustrins intresseorganisation Eurelectric. Uppdraget är på två år och under den perioden delar Magnus Hall på vice ordförandeskapet med britten Alistair Phillips-Davies. Till ny ordförande i Eurelectric har den italienska energikoncernen Enels chef Francesco Starace valts. (2017-06-19)
Olof Edsinger blir ny generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, SEA. Han har tidigare bland annat varit generalsekreterare i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens barn- och ungdomsorganisation, Salt. Olof Edsinger efterträder Stefan Gustavsson, som suttit i ledningen, först som ordförande och sedan som generalsekreterare, från det att SEA bildades 2001. (2017-06-19)
Christer Danielsson har valts till ny ordförande i Advokatsamfundet. Christer Danielsson är för närvarande delägare vid Danielsson & Nyberg. Han har i två år varit vice ordförande i samfundet och tillträder sin nya roll den 1 juli. (2017-06-17)
Håkan Sörman, landshövding i Jönköpings län som utsågs den 7 juli 2016, slutar. Han var tidigare vd på Sveriges kommuner och landsting. Han har nu lämnat in sin avskedsansökan till regeringen. Anledningen är hustruns hälsa. (2017-06-16)
 Helena Eriksson blir Trafikverkets nya regionala direktör i Nord från den 1 september 2017. Helena Eriksson arbetar i dag som avdelningschef för Inköp och Logistik på Trafikverket i Luleå. Hon har mångårig erfarenhet som chef, både i Trafikverket och dåvarande Vägverket. (2017-06-15)
Jonas Eriksson (MP) blir ny ordförande i riksdagens EU-nämnd. Miljöpartiets riksdagsgrupp har valt Jonas Eriksson till ny ordförande i riksdagens EU-nämnd. Detta med anledning av att nuvarande ordförande Åsa Romson meddelat att hon lämnar riksdagen 15 juli. Jonas Eriksson är riksdagsledamot från Örebro, gruppledare för miljöpartiets riksdagsgrupp och har suttit i riksdagen sedan 2010. (2017-06-13)
Alexandra Pascalidou får ta emot pris i Strasbourg i dag när Europaparlamentet firar 30-årsjubiléet för Eramusprogrammet. Tre tidigare Erasmusstudenter ska få motta ett särskilt pris, däribland den svenska journalisten Alexandra Pascalidou av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.  (2017-06-13) Katarina Norén har av regeringen utsetts till generaldirektör för Sjöfartsverket. Hon kommer närmast från posten som chef för den centrala funktionen Inköp och logistik på Trafikverket. Katarina Norén tillträder sin befattning 1 juli 2017.  (2017-06-12)
Ärkebiskop Antje Jackelén har mottagit utmärkelsen The Lambeth Cross for Ecumenism som delades ut av ärkebiskopen av Canterbury. Motiveringen lyder: ”För hennes bidrag på ekumenikens område – särskilt hennes ledarskap i allmänmänskliga, teologiska och sociala frågor, genom samverkan och dialog.  (2017-06-11)
Annika Jagander har av regeringen utnämnts till ambassadör i Riga i Lettland. Jagander har tidigare varit ambassadör i Prag och Gaborone och inspektör i utrikesförvaltningen. Hon har också tjänstgjort bl.a. vid ambassaderna i Havanna, Washington, Madrid och vid FN-representationen i New York samt som föredragande i riksdagens utrikesutskott. Annika Jagander tillträder sin nya befattning 1 september.  (2017-06-08)
Ulrika Geeraedts blir ny regional utvecklingsdirektör och tillträder sin tjänst i september. Ulrika Geeraedts har de senaste tio åren drivit utvecklingsfrågor i offentlig sektor bland annat som näringslivschef. I dag arbetar hon som regional utvecklingsdirektör i Region Jönköping.   (2017-06-09)
Katrin Larsson blir under hösten 2017 hållbarhetschef i Örebro kommun. Hon kommer närmast från Region Örebro Län där hon haft en liknande tjänst, hon har även ett förflutet som förvaltningschef på Miljökontoret i Örebro kommun.   (2017-06-09)
Anna Jardfelt Melvin har av regeringen utnämnts till ambassadör i Nairobi i Kenya. Anna Jardfelt Melvin är i dag Sveriges representant i EU:s Kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) och chef för enheten för utrikes- och säkerhetspolitik vid EU-representationen i Bryssel. Hon har varit chef för Utrikespolitiska institutet i Stockholm och tidigare bl.a tjänstgjort för OSSE:s högkommissarie för nationella minoriteter (HCNM) i Haag samt vid EU-representationen i Bryssel. Anna Jardfelt Melvin tillträder sin nya befattning 1 september. (2017-06-08)
Tobias Thyberg har av regeringen utnämnts till ambassadör i Kabul i Afghanistan. Tobias Thyberg är i dag ministerråd och biträdande chef för enheten för utrikes- och säkerhetspolitik vid EU-representationen i Bryssel. Han har tidigare tjänstgjort bl.a. vid ambassaderna i New Delhi, Moskva och Washington och som chef för politiska avdelningen vid EU-delegationen i Tbilisi. Tobias Thyberg tillträder sin nya befattning 1 september.  (2017-06-08)
Tommy Strömberg har av regeringen utnämnts till ambassadör i Bogotá i Colombia. Tommy Strömberg är i dag departementsråd och biträdande chef för utrikesdepartementets personalenhet. Han har tidigare tjänstgjort bl.a. på Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet, på Sida och vid EU-delegationen i Santo Domingo samt som biträdande chef vid den svenska ambassaden i Bogotá. Tommy Strömberg tillträder sin nya befattning den 1 september. (2017-06-08) Linnéa Claeson, nätaktivist, handbollsproffs och skapare av Assholesonline på Instagram, är 2017 års mottagare av Svenska FN-förbundets pris för mänskliga rättigheter.  (2017-06-08)
Lotta Håkansson har valts till ny förbundsordförande för Reumatikerförbundet. Lotta Håkansson har varit kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun, ledamot i EU:s regionkommitté, ordförande för Sveriges Kommuner och Landstings internationella beredning. I dag arbetar hon på Prime som senior rådgivare. (2017-06-06)
Per Danielson har utnämnts till chefredaktör för tidningen för Ny Teknik. Per Danielson kommer närmast från IDG-förlaget där han varit ansvarig för bolagets redaktionella varumärken. (2017-06-07)
Tove Kopperdal har valts till ny förbundsordförande för Röda korsets Ungdomsförbund. Tove Kopperdal från Norrköping har i flera år varit frivilligt engagerad i moderorganisationen Röda korset, både i verksamheter för nyanlända, men hon har också haft styrelseuppdrag. (2017-06-06)
Tommy Wreeth har valts till ordförande för Transportarbetareförbundet. Den senaste mandatperioden har Tommy Wreeth varit förbundets kassör och har också under årets avtalsrörelse haft en nyckelroll som förhandlare. (2017-06-06)
Hans Linde  har valts till ny förbundsordförande för Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU. Hans Linde har fram till nu varit riksdagsledamot för Vänsterpartiet. I och med det nya uppdraget lämnar han riksdagen. Han ersätter Kristina Ljungros som varit RFSU-ordförande sedan 2011. (2017-06-05) Monica Lindstedt är ny ledamot i styrelsen för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS. Monica Lindstedt är civilekonom och grundade hemtjänstföretaget Hemfrid år1996. Hon är styrelseordförande för Hemfrid och Företagarna samt styrelseledamot i SVT, Coor Service Management, Apotea AB och Gullringsbo Egendomar. (2017-06-05)
Fredrik Malmberg har av regeringen utsetts till generaldirektör och chef för Specialpedagogiska skolmyndigheten. Fredrik Malmberg kommer närmast från uppdraget som Barnombudsmannen, BO. (2017-06-02)
Janna Valik blir ny generaldirektör för eHälsomyndigheten. Hon kommer närmast från en tjänst som generaldirektör på Boverket. (2017-06-01)
Karin Strandås blir ny statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Karin Strandås kommer närmast från tjänsten som biträdande chef för Miljöpartiet de gröna i Statsrådsberedningen där hon dessförinnan var politiskt sakkunnig. Anställningen är under perioden 1 juni 2017 till och med 1 februari 2018 under Per Olsson Fridhs föräldraledighet.  (2017-06-01)
Urban Edenström efterträder förre Swedbankchefen Michael Wolf som ordförande i styrelsen för Stockholms Handelskammare. Edenström är koncernchef och grundare av Stronghold Invest. (2017-05-30)
Anders Sjelvgren blir ny generaldirektör och chef för Boverket. Han har närmast tjänstgjort som divisionschef på Research Institutes of Sweden, RISE.   (2017-05-24) Catrina Ingelstam har av regeringen utnämnts till ny ordförande i Sjätte AP-fonden. Hon ersätter Ebba Lindsö som avböjt omval. Civilekonomen Catrina Ingelstam är sedan tidigare ledamot i fondens styrelse. Regeringen har vidare utsett Jan Roxendal till ny vice ordförande i Andra AP-fonden, Christina Lindenius, ledamot i Tredje AP-fonden samt Klas Eklund och Katarina Staaf till ledamöter i Sjätte AP-fonden.  (2017-05-24)
Ulrika Funered har utsetts till ambassadör för OSSE-delegationen i Wien. Ulrika Funered tjänstgör i dag som biträdande chef vid ambassaden i London. Hon har tidigare tjänstgjort vid den svenska EU-representationen i Bryssel.  (2017-05-24)
Martin Klinthäll  blir ny föreståndare och avdelningschef för Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet. Han kommer närmast från Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet där han varit avdelningschef. Martin Klinthäll disputerade i ekonomisk historia i Lund. Tidigare har han varit studierektor i företagsekonomi vid IEI och är knuten till REMESO sedan starten för tio år sedan. Hans forskning rör demografi, ekonomi, migration och arbetsliv.  (2017-05-24)
Nils Vikmång har utsetts till valgeneral för Socialdemokraterna inför valet 2018. Lisa Hedin utses till partiets nya kanslichef och ingår i valledningen. Tillsammans med partisekreterare Lena Rådström Baastad ska de leda partiet i nästa års valrörelse. Nils Vikmång har tidigare bland annat arbetat som statssekreterare i Regeringskansliet samt som ombudsman på Socialdemokraterna i Stockholms län och Norrköping. Lisa Hedin har tidigare arbetat som kommunikationschef och kampanjchef på Socialdemokraterna. (2017-05-22)
Peter Dahlgren är ny vd för Nordnet. Han kommer närmast från SEB där han var chef för affärsområde Liv, Pension och Kapitalförvaltning och medlem av verkställande ledningen. (2017-05-23)
Lars Ohly, tidigare ledare för Vänsterpartiet, blir ny ordförande i Funktionsrätt Sverige, tidigare Handikappförbunden. Han efterträder därmed Stig Nyman, som varit ordförande sedan 2015. (2017-05-22)
Anders Arborelius, biskop för den katolska kyrkan i Sverige, har av påve Franciskus utnämnts till kardinal. Biskop Anders Arborelius blir den första svensk som blir kardinal.(2017-05-21)
Annabella Kraft, seniorchef och ledarskapsutvecklare i Södertälje kommun, har valts till ny ordförande för Bris förbundsstyrelse. (2017-05-21)
Anna Serner, Svenska Filminstitutets vd, har av regeringen utsetts att ingå i styrelsen för Stockholms konstnärliga högskola. (2017-05-21)
Kristina Jarring Lilja och Kenneth Lundin har valts till nya ledamöter i StyrelseAkademien Sveriges styrelse, och Per Westerberg, tidigare Moderaternas partiledare, omvaldes som ordförande. (2017-05-21)
Marie Nilsson har valts till ny förbundsordförande i LO-tillhöriga fackförbundet IF Metall. Hon är den första kvinnan på den posten. Marie Nilsson är från Stenungsund där hon varit fabriksarbetare fram till 2012. Närmast har hon haft uppdraget som IF Metalls vice förbundsordförande. (2017-05-19)
Mikael Ribbenvik har av regeringen utnämnts till ny generaldirektör och chef för Migrationsverket. Mikael Ribbenvik har jobbat i 18 år på myndigheten i olika befattningar, bland annat som rättschef och som operativ chef. Han var närmast före utnämningen tillförordnad generaldirektör, en tjänst som han haft sedan den 20 september 2016. Han ersätter Anders Danielsson som lämnade myndigheten för att bli chef för svenska Röda Korset. (2017-05-19)
Annika Ismarker är ny marknadschef på Aktiespararna. Bland annat ska hon vässa Aktiespararnas digitala erbjudande och öka medlemsrekryteringen. (2017-05-19)
Regeringen har utsett ledamöterna i Arlandarådet: Anna Johansson (S), infrastrukturminister, ordförande, Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister, Karolina Skog, miljöminister (MP), Lena Erixon, generaldirektör, Trafikverket, Ann Persson Grivas, generaldirektör, Luftfartsverket, Jonas Abrahamsson, vd, Swedavia, Jacob Wallenberg, ordförande, Investor, Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare, Lena Micko (S), ordförande, SKL, Ulf Bergh, kommundirektör Sigtuna kommun, Peter Norman, egenföretagare, Anders Sundström, ordförande, Kooperativa förbundet, Chris Heister, landshövding, Stockholms län.(2017-05-19)
Carin Jämtin har av regeringen utnämnts till generaldirektör och chef för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida. Carin Jämtin är i dag riksdagsledamot för Socialdemokraterna, vars partisekreterare hon tidigare varit. Carin Jämtin var biståndsminister i Göran Perssons S-regering och har varit biträdande generalsekreterare i Olof Palmes Internationella Center. (2017-05-18)
Mattias Vepsä träder in som socialdemokratisk riksdagsledamot och ersätter Carin Jämtin som utsetts till generaldirektör för Sida. Mattias Vepsä är strategisk rådgivare på ABF:s förbundsexpedition och har tidigare bland annat varit förbundssekreterare i SSU. (2017-05-18)
Annika Bränström, tidigare generaldirektör för Bolagsverket och expert inom digitalisering, har av Mittuniversitet utsetts till hedersdoktor. Hon har också varit ordförande för eDelegationen, en delegation sammansatt av ett stort antal generaldirektörer med ansvar för digitaliseringen av Sveriges myndigheter.  (2017-05-18)
Peter Fredriksson har utsetts till ny generaldirektör för Skolverket. Peter Fredriksson kommer närmast från Södertälje kommun där han har arbetat som utbildningsdirektör.  (2017-05-18)
Thomas Carlzon har av regeringen utnämnts till ny landshövding i Kalmar län. Thomas Carlzon har de senaste 45 åren arbetet inom IKEA på olika ledande befattningar. Senast kommer han från rollen som VD för IKEA AB Älmhult. Carlzon har, bland många uppdrag, även varit styrelseledamot för Linnéuniversitetet och ordförande för Almi Invest Småland och Öarna. Sedan 2012 har Thomas Carlzon också varit ledamot av insynsrådet för Länsstyrelsen i Kronoberg. Han tillträder 1 juni 2017.  (2017-05-18)
Anna Söderbäck har av regeringen utsetts till ny direktör för Konstnärsnämnden. Anna Söderbäck har bland annat varit ordförande i Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, Klys, och har erfarenhet från egen konstnärlig verksamhet som sångerska, producent och konstnärlig ledare. Sedan 2013 är Anna Söderbäck kulturdirektör och förvaltningschef för Kultur och bildning vid Landstinget i Uppsala län. (2017-05-18)
Patrick Reslow går över till Sverigedemokraterna. Han har varit riksdagsledamot för Moderaterna sedan år 2010 och är tidigare ordförande för moderaterna i Malmö.  (2017-05-17)
Douglas Roth (M) har valts in i styrelsen för Svensk scenkonst. Han representerar Malmö Opera, där han är vice ordförande och representerar ägaren Region Skåne. Svensk scenkonst samlar över 100 kulturinstitutioner och organisationer från hela landet.  (2017-05-17)
Gunilla Carlsson tidigare biståndsminister (M) har valts in i Tundra Fonders styrelse.  (2017-05-17)
Eva Östling vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita vill sluta sin anställning i början av 2018. – Efter snart åtta fantastiska och mycket intensiva år är det dags att lämna Visita och igen utmana mig själv på nya områden, säger hon.  (2017-05-17)
Malinda Flodman är ny pressekreterare hos Pensionsmyndigheten. Malinda Flodman kommer närmast från RFSL, Riksförbundet för hbtq-personers rättigheter och har också jobbat med kommunikation inom fackföreningsrörelsen.  (2017-05-15)
Tobias Krantz tidigare högskole- och forskningsministern för Liberalerna blir ordförande för WaterAid Sverige. Han ersätter Christina Jutterström som har haft uppdraget sedan 2014.  (2017-05-11)
Mikael Sandström är ny chefsekonom och teamchef på TCO. Han har varit statssekreterare åt Fredrik Reinfeldt där han ansvarade för att samordna politiken mellan partierna i Alliansen.  (2017-05-15)
Svante Hagman har valts till ny förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier. Han kommer från NCC.Till ny vice ordförande valdes Carin Stoeckmann, vd Byggmästar´n i Skåne.  (2017-05-11)
Niclas Lindahl har utsetts till ny förhandlingschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Niclas Lindahl var tidigare tillförordnad förhandlingschef på SKL och han tillträder sin nya tjänst omgående. (2017-05-09)
Margareta Wahlström har valts till ny ordförande för Svenska Röda korset. Margareta Wahlström har 35 års erfarenhet av internationellt humanitärt arbete och har ansvarat för ett antal krävande uppdrag. Wahlström har tidigare lett och utvecklat systemet för katastrofhantering inom Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen och OCHA, FN:s samordningskontor för humanitärt bistånd. Därtill har hon lett UNISDR, FN:s kontor för katastrofriskreducering.  (2017-05-06)
Eva Guovelin har valts till ny förbundsordförande i Livsmedelsarbetareförbundet. Hon är den första kvinnliga förbundsordförande sedan Livs bildades 1896.  (2017-05-04)
Kent Persson har valts till ny styrelseordförande för ECPAT Sverige som arbetar med att förebygga och stoppa all form av barnsexhandel. Han efterträder Inger Davidson, som varit ordförande sedan 2014. Kent Persson är utvecklingschef för Heimstaden, ett av nordens största fastighetsbolag, med en bakgrund som partisekreterare för Moderaterna (2012-2015) och kommunalråd i Örebro. (2017-05-03)
Otto Cars har av regeringen tilldelats belöningsmedaljen Illis quorum meruere labores i guld av tolfte storleken. Professor Otto Cars belönas för hans mångåriga och betydelsefulla insatser för nationellt och internationellt arbete mot antibiotikaresistens. Illis quorum-medaljen instiftades år 1785 och är den äldsta regeringsmedaljen. Inskriften betyder ”Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det”. Medaljen används för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål. (2017-05-02)
Jan-Åke Björklund har, av regeringen, utsetts att leda utredningen om en effektivare kommunal räddningstjänst. Han har varit regiondirektör i Västra Götaland, stadsdirektör i Västerås, länsråd i Sörmland och förbundsdirektör vid Svenska kommunförbundet. (2017-05-02)
Jan Eliasson har av regeringen utsetts till ny styrelseordförande för Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI, efter ambassadör Sven-Olof Petersson. Jan Eliasson har senast varit vice generalsekreterare i FN och har tidigare bl.a. varit Sveriges utrikesminister, ordförande i FN:s generalförsamling och svensk FN-ambassadör samt ambassadör i Washington. Jan Eliasson tillträder som styrelseordförande för SIPRI den 1 juni 2017. (2017-04-27)
Vivianne Macdisi ska utreda finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring. Regeringen vill att utredaren ser över hur samspelet mellan hälso- och sjukvården och sjukförsäkringen kan förbättras genom en finansiell samordning. Regeringens mål är att samordna ansvaret och processen vid sjukskrivning.  (2017-04-27)
Pam Fredman, professor i neurokemi och nuvarande rektor för Göteborgs universitet, har av regeringen utsetts att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. (2017-04-27)
Anders Söderholm har av regeringens utnämnts till generaldirektör för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Anders Söderholm är professor i företagsekonomi och generalsekreterare vid Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Innan dess har han haft flera ledningspositioner inklusive rektor vid Mittuniversitetet och Handelshögskolan vid Umeå universitet. Söderholm tillträder 1 augusti 2017. (2017-04-27)
Ole Petter Ottersen har av regeringen utsetts till ny rektor för Karolinska institutet. Ole Petter Ottersen är professor i medicin. Han arbetar i dag som rektor vid Universitetet i Oslo. Ottersen tillträder 1 augusti. (2017-04-27)
Kjell Asplund har av regeringens utsetts att utreda  ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom vård utanför den etablerade hälso- och sjukvården. Kjell Asplund är  ordförande i Statens medicinsk-etiska råd och har tidigare varit generaldirektör för Socialstyrelsen. (2017-04-27)
Ylva Fältholm har av regeringen anställts som rektor för Högskolan i Gävle. Ylva Fältholm är professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet där hon har haft flera ledningspositioner inklusive prefekt och dekan för den tekniska fakulteten. Hon tillträder 1 juli 2017. (2017-04-27)
Mario Cospito har i dag i audiens överlämnat sitt kreditivbrev till kung Carl Gustaf och tillträder därmed som Italiens ambassadör i Sverige. Ytterligare tre nya ambassadörer har i dag överlämnat sina kreditivbrev och ska representera sina regeringar i Stockholm: Mendsaikhan Enkhsaikhan, Mongoliet, Gabriel Busquets Aparicio, Spanien, och Yazmyrat Nurniyazovich Seryayev, Turkmenistan. (2017-04-27)
Ove Eriksson har av regeringens anställts som tillförordnad generaldirektör och chef för Sjöfartsverket. Ove Eriksson är i dag anställd som avdelningsdirektör på Sjöfartsverket. Han efterträder
Valle Karlsson har valts till ny förbundsordförande för Seko, Service- och kommunikationsfacket. Ett LO-förbund med cirka 115 000 medlemmar. Valle Karlsson har varit Sekos avtalssekreterare sedan 2012. Till vice ordförande valdes Gabriella Lavecchia. Hon arbetade mellan 1997 och 2009 som ombudsman på Sekos förbundskontor. Hon kommer närmast från Socialdemokraternas partikansli. Till ny avtalssekreterare valdes Mats Ekeklint. Han har sedan år 2000 arbetat som ombudsman på Seko och sedan 2004 på förbundskontoret. Till förbundssekreterare omvaldes Anneli Jonsson.  (2017-04-26)
Lotta Mellström samt Vesna Jovic är nya ledamöter i SOS Alarm. Båda nyvalda ledamöter är ägarrepresentanter.Lotta Mellström är ämnesråd och förvaltare vid enheten för bolag med statligt ägande på näringsdepartementet och ersätter Jenny Lahrin. Vesna Jovic, vd Sveriges Kommuner och Landsting, ersätter Lena Dahl.(2017-04-26) Andres Muld, tidigare generaldirektör på Energimyndigheten, har valts till ordförande för styrelsen i Energikontoren Sverige. Det är ett samverkansorgan för Sveriges 15 regionala energikontor, som arbetar med att främja energieffektivitet och förnybara energikällor på lokal och regional nivå.  (2017-04-26) Andreas Scheutz har utsetts till en nyinrättad tjänst som forsknings- och innovationsdirektör vid Region Uppsala. Andreas Scheutz kommer närmast från en tjänst som vetenskaps- och innovationsråd vid Sveriges ambassad i New Delhi. Ursprungligen är han civilingenjör från Teknisk fysikprogrammet och teknologie doktor i fysikalisk kemi. Han har tidigare jobbat med forskning och produktutveckling, bland annat vid University of Oxford och GE Healthcare i Uppsala. (2017-04-26) Alexandra Wallin blir ny försäkringsdirektör på Försäkringskassan och chef för avdelningen Barn och familj. Alexandra Wallin kommer närmast från en tjänst som Verksamhetsområdeschef för Utveckling och stöd inom avdelningen Barn och familj på Försäkringskassan. Hon efterträder Jan Andersson som går i pension den 31 maj. (2017-04-25) Isabella Lövin har tilldelats Håll Sverige Rents nya pris som Årets Havsvän. Vice statsministern, tillika klimat- och biståndsminister, vann priset för sitt engagemang för haven. (2017-04-24) Eva Wiberg har av regeringen utnämnts till rektor för Göteborgs universitet. Eva Wiberg är professor i italienska och arbetar i dag som prorektor vid Lunds universitet. Anställningen som rektor vid Göteborgs universitet gäller från och med den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2023. (2017-04-20) Marie Söderqvist avgår som verkställande direktör för arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen, detta efter oenighet med förbundets styrelse om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Söderqvist, som tidigare varit vd för analysföretaget United Minds och ledarskribent på Svenska Dagbladet, har varit vd för Livsmedelsföretagen i fem år. Anders Canemyr har utsetts till tillförordnad vd för Livsmedelsföretagen. (2017-04-12) Chris Heister, landshövding i Stockholms län, har av regeringen utsettstill ny ordförande i Umeå universitets styrelse. (2017-04-09) Ingegerd Palmér tidigare rektor vid Luleå tekniska universitet och Mälardalens högskola, blir ny ordförande för styrelsen vid Högskolan i Gävle. (2017-04-09) Gudmund Hernes har av regeringen utnämnts till ny ordförande i styrelsen för Uppsala universitet. Hernes är professor emeritus i sociologi vid universitet i Oslo, författare och tidigare politiker och statsråd för Arbeiderpartiet. Han var Norges utbildnings- och forskningsminister 1990-1995. (2017-04-06) Inga Otmalm blir tillförordnad generaldirektör för Bolagsverket. Inga Otmalm ska  ersätta Annika Bränström vars förordnande som GD löper ut. Annika Bränström slutar efter 30 års tid vid Bolagsverket.  (2017-04-06) Anders Wijkman blir ny ordförande i Klimat KIC som bekämpar klimatförändringarna genom innovation. Wijkman efterträder John Schellnhuber. (2017-04-05) Cristina Stenbeck blir hedersdoktor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Cristina Stenbeck, har skött Kinnevikskoncernen efter sin far Jan Stenbecksbortgång. Under läsåret 1995/96 studerade Cristina Stenbeck svenska i Lund och har återvänt många gånger för att möta Ekonomihögskolans studenter. (2017-04-03) Stig Svensson har, av regeringen, fått i uppdrag att utreda de privata assistansbolagen. Han har varit skatteutredare i 40 år. (2017-04-04) Göran Persson, tidigare Socialdemokratisk statsminister, har valts till ny styrelseordförande i det statliga gruvbolaget LKAB.  (2017-04-03) Anita Johansson har utsetts av regeringen att utreda regelverket för särskilda färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjutsar.  Anita Johansson har arbetat på Regeringskansliet, AFA Försäkring, länsstyrelsen i Norrbottens län och Verket för högskoleservice. . (2017-04-03)  Alejandro Firpo har utsetts till statssekreterare hos civilminister ArdalanShekarabi.  Alejandro Firpo är politiskt sakkunnig på finansdepartementet. Som statssekreterare ska han ansvara för den svenska spel- och upphandlingspolitiken. Han är jurist och har tidigare bland annat arbetat som kansliråd på justitiedepartementet. (2017-03-30) Eva Hessman, stadsdirektör i Göteborgs Stad, har valts in som representant i regeringens råd för digitalisering av det offentliga Sverige. Rådets uppgift är att bistå regeringen genom att vara ett forum för strategisk diskussion mellan regeringen och företrädare för myndigheter, kommuner och landsting. (2017-03-30) Helene Lindstrand blir ny presschef på Sveriges Kommuner och Landsting. Hon kommer närmast från arbetet som presschef i försvars- och säkerhetsföretaget Saab. Hon har tidigare varit förbundssekreterare i Lärarförbundet samt arbetat i Regeringskansliet, bland annat som pressekreterare och planeringschef med utbildnings-, handels- och näringsfrågor. (2017-03-29) Staffan Erfors  har utnämnts till chefredaktör för gratistidningen Metro, som nyligen fick ny ägare när Stenbeck-sfären sålde tidningen till investmentbolaget Custos. Staffan Erfors har varit Expressen-korrespondent i London och New York och chefredaktör för Kvällsposten. Han kommer närmast från posten som chefredaktör för Realtid.se. (2017-03-29) Eva Halldén blir tillförordnad vd för Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Eva Halldén har bland annat varit vd för både Ringhals och Forsmarks kärnkraftverk och därefter lett arbetet i att genomföra program Ringfors samt BA Generations förbättringsarbete. Christopher Eckerberg, nuvarande vd för SKB, ska leda projekt Ringfors och förbättringsarbetet vidare.  (2017-03-28) Sverker Göranson förre överbefälhavaren har valts till ny förbundsordförande för Sveriges Veteranförbund, som samlar Sveriges militära och civila utlandsveteraner.  (2017-03-27) Victoria Kawesa och Gudrun Schyman har valts till partiledare vid Feministiskt initiativs (F!) partikongress. Till partisekreterare valdes Maria Pettersson.  (2017-03-27) Carina Silberg blir ny hållbarhetsansvarig på Alecta, som innebär att hon ska leda Alectas arbete med Agenda 2030. Carina Silberg kommer närmast från kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarson där hon arbetat med hållbarhetsfrågor.  (2017-03-27) Kristina Svahn Starrsjö har av regeringen utnämnts till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Ulrik von Essen och Helena Rosén Andersson har också utsetts till justitieråd i denna domstol. Kristina Svahn Starrsjö arbetar sedan 2013 som generaldirektör för Datainspektionen. Dessförinnan arbetade hon i Justitiedepartementet i sammanlagt 14 år, inledningsvis som rättssakkunnig, därefter som kansliråd, ämnesråd och sedermera departementsråd och chef för grundlagsenheten. Ulrik von Essen arbetar sedan 2010 som professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Dessförinnan var han under sammanlagt 16 år verksam som doktorand och sedermera lektor vid samma fakultet. Han har även bedrivit en omfattande utbildningsverksamhet inom statsförvaltningen. Han har publicerat ett antal böcker och artiklar inom bland annat förvaltningsprocessrättens och kommunalrättens område. Helena Rosén Andersson arbetar sedan 2008 som advokat med särskild inriktning mot offentlig upphandling vid Advokatfirman Lindahl KB, där hon sedan 2012 är delägare. Dessförinnan arbetade hon som biträdande jurist och sedermera advokat vid en annan större advokatbyrå i knappt tre år. Därutöver har hon erfarenhet av arbete som rättssakkunnig i Finansdepartementet och som utredningssekreterare i flera statliga utredningar. (2017-03-23) Clas Olsson och Göran Stiernstedt har av regeringen utsetts till nya styrelseledamöter i Försäkringskassan. Clas Olsson är 54 år och tillträder inom kort som generaldirektör för Ekonomistyrningsverket. Göran Stiernstedt är 68 år och pensionär. Han har bland annat lett regeringens omfattande utredning om en effektivare sjukvård. (2017-03-23) Ola Månsson lämnar Sveriges Byggindustrier efter sex år som vd. Styrelsen och vd har olika syn på förändringsarbetet. Därför har Ola Månsson valt att lämna som vd för Sveriges Byggindustrier.  (2017-03-22) Hans Linde, vänsterpartistiskt riksdagsledamot, ska lämna riksdagen senast efter valet 2018. Han har nominerats till ny ordförande för RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning. Han har suttit i riksdagen i elva år och var bland annat gruppledare i riksdagen och satt också med i partistyrelsen. (2017-03-22) Ingrid Bonde har utsetts till ny ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Ingrid Bonde var tidigare finanschef på Vattenfall. (2017-03-22) Maria Wallin blir regionansvarig för Berättarministeriet i Göteborg. Maria Wallin har tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom myndighetsvärlden och en akademisk bas inom det naturvetenskapliga området. (2017-03-22) Ulrika Årehed Kågström har valts till ny styrelseordförande i Kungliga Dramaten AB. Nya ledamöter i styrelsen är också Raoul Grüntahl, vd för Schibstedt Sverige, och Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden. Ulrika Årehed Kågström, som invaldes i Dramatens styrelse i fjol, är generalsekreterare i Cancerfonden och har haft motsvarande befattning även i Röda korset. (2017-03-22) Georg Andrén blir ny generalsekreterare i biståndsorganisationen Diakonia. Georg Andrén har varit Sveriges ambassadör i Guatemala sedan 2014 och har jobbat på Sida, utrikesdepartementet och varit Diakonias representant i södra Afrika. (2017-03-21) Carl Johan Swanson blir ny kommunikationschef på branschorganisationen Visita. Carl Johan Swanson kommer senast från Telia och har tidigare varit konsult på Prime. Dessutom har han en lång bakgrund inom Moderaterna där han bland annat varit såväl press- som stabschef.   (2017-03-20)  Karin Ernlund har blivit vald till ordförande för Centerns partidistrikt i Stockholms stad. Karin Ernlund är 31 år gammal och är sedan 2015 gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stadshus.   (2017-03-19) Stephen Hwang blir ny rektor vid Högskolan i Halmstad. Stephen Hwang är civilingenjör och professor i teoretisk fysik. Han arbetar i dag som rektor vid Linnéuniversitet.   (2017-03-16) Margit Silberstein SVTs politiska kommentator slutar för att gå vidare som frilans för radion (SR) och skriva en del för SVT.se och Dagens Nyheter. Hon fyller 67 år.  (2017-03-16) Pär Henriksson Moderaternas tidigare kommunikationschef som i dag arbetar hos Svenskt Näringsliv, ska börja hos vapenkoncernen Saab.  (2017-03-15) Sofia Breitholtz  blir ny vd för Reach for Change, en ideell entreprenörorganisation. Hon har arbetat med affärsutveckling på EY och med utvecklingssamarbete i Afrika för EU. Sofia Breitholtz tar över efter Sara Damber, som blir skolchef i Båstad kommun. Sara Damber grundade 1997 Stiftelsen Friends, mot mobbning, projektledare för socialdepartementets Flicka-projekt och drivit kampanjen Avstamp för arbetsmarknadsstyrelsen. (2017-03-15)  Anna-Lena Johansson har valts till ny ordförande för Liberalerna i Stockholms län. Anna-Lena Johansson är kommunalråd och ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna. Anna-Lena Johansson efterträder Anna Starbrink, landstingsråd i Stockholms län, som valt att inte kandidera för omval.  (2017-03-12) Emilia Astrenius Widerström har valts till ny ordförande för LRF Ungdomen. Hon efterträder Nils Björid. Emilia Astrenius Widerström, 27, bor i Moholm utanför Töreboda och jobbar sedan fyra år tillbaka som djurskötare på en ekologisk mjölkgård. Hon har i tre år varit ordförande för LRF Ungdomen Skaraborg, sitter även i CEJA Civil Dialog Group Organic Farming och är ambassadör för Jobba Grönt. (2017-03-09) Donald Tusk får fortsätta som Europeiska rådets ordförande. EU:s stats- och regeringschefer gav klartecken trots motstånd från Tusks hemland Polen. (2017-03-10) Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog är under de kommande två åren ordförande i FN:s arbetsgrupp för barn och väpnad konflikt. (2017-03-09) Tony Malmborg går in som vikarierande generaldirektör för Statskontoret. Han kommer närmast från en tjänst som departementsråd vid socialdepartementet.  (2017-03-09) Birgitta Böhlin har av regeringen utsetts till vikarierande generaldirektör för Statens Fastighetsverk och tar därmed över uppdraget från den nuvarande vikarierande myndighetschefen Marja-Lena Pilvesmaa, som återgår till tjänsten som administrativ chef. Birgitta Böhlin har tidigare varit vd på Samhall, generaldirektör och chef vid Försvarets Materielverk och sjukhusdirektör vid Huddinge sjukhus. Hon är i dag styrelseordförande i Försäkringskassan och i det statliga bolaget Almi. Den tidigare ordinarie generaldirektören i Fastighetsverket tvingades lämna posten på grund av att han är under brottsutredning. (2017-03-09) Helen Stoye har av regeringen utsetts till vikarierande generaldirektör för Statistiska centralbyrån, SCB. Helen Stoye, som i dag är ställföreträdande generaldirektör på Statistiska centralbyrån, tar över efter Stefan Lundgren, som utnämnts till riksrevisor. (2017-03-09) Gufran Al-Nadaf har av regeringen utsetts till ambassadör för frågor om barn och väpnad konflikt. Hon kommer att vara baserad på Utrikesdepartementet i Stockholm och ansvara för samordningen av arbetet för barn och väpnad konflikt inom Sveriges utrikes-, och utvecklingspolitik. Gufran Al-Nadaf har tidigare tjänstgjort som Sveriges ambassadör i Argentina och har bland annat arbetat på UD:s Mellanöstern- och Nordafrikaenhet, enheten för Asien och Oceanien samt UD:s kommunikationsenhet. Al-Nadaf har också varit stationerad i Lima och Damaskus, där hon arbetade med Libanon-portföljen. (2017-03-09) Fredrik Kornebäck blir ny pressekreterare hos fackförbundet Kommunal. Närmast kommer han från en tjänst som pressekreterare för finansminister Magdalena Andersson.  (2017-03-08) Lena Hjelm-Wallén är ny ordförande i Anna Lindhs minnesfond. Lena Hjelm-Wallén, tidigare utrikesminister (S), tar över efter Mona Sahlin. Anna Lindhs minnesfond är en politiskt obunden stiftelse som grundades av Socialdemokraterna strax efter att utrikesminister Anna Lindh mördades 2003. (2017-03-07) Nils Öberg generaldirektör vid Kriminalvården, ska på regeringens uppdrag, utreda återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld. Nils Öberg har utvecklat ett kunskapsbaserat arbete med återfallsförebyggande metoder. Han har också fått internationella priser för sitt arbete med en professionell kriminalvård.  (2017-03-07) Ina Djurestål från Sundbyberg har omvalts till riksordförande för Moderata Studenter.  (2017-03-06) Jan Eliasson tilldelas medaljen Illis quorum meruere labores av statsminister Stefan Löfven. Jan Eliasson tilldelas medaljen av artonde storleken för ”sin livslånga och oförtröttliga arbete i fredens och de mellanstatliga relationernas tjänst, både som företrädare för Sverige och som representant för Förenta Nationerna”. Illis quorum-medaljen instiftades år 1785 och är den äldsta regeringsmedaljen. Inskriften betyder ”Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det”. Medaljen används för att belöna insatser för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga ändamål. Medaljen finns i guld och av artonde, tolfte, åttonde och femte storleken. Den delas ut till i genomsnitt åtta personer per år. (2017-03-01) Ingrid Wetterqvist har av regeringen utnämnts till ambassadör i Monrovia i Liberia. Ingrid Wetterqvist tjänstgör i dag vid Sveriges EU-representation i Bryssel med samordningsansvar för utvecklingspolitik. Hon har tidigare tjänstgjort som nationell expert vid EEAS i Bryssel och som chef för enheten för externa relationer vid International IDEA samt för UD varit stationerad vid ambassaderna i Tanzania och Zambia. (2017-03-02) Expertgruppen som utreder forskningsfusk kring Macchiarini-skandalen vid Karolinska institutet och forskning om konstgjorda hornhinnor vid Linköpings universitet utökas: Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet, och Göran Sandberg, professor i byggnadsmekanik vid Lunds universitet, som ledamöter samt Björn Petersson, docent i praktisk filosofi vid Lunds universitet, och Karin Sporre, professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet.  (2017-03-02) Konteramiral Anders Grenstad har lämnat över chefskapet för Försvarsmaktens veteranenhet till överste Torbjörn Larsson. Amiral Grenstad tillträder våren 2017 tjänsten som chef för den svenska delegationen i Korea. Överste Torbjörn Larsson kommer närmast från befattningen som ställföreträdande chef för Sector West, Minusma, Mali. (2017-03-01) Nils Funcke blir ny vd hos branschorganisationen Utgivarna. Funcke är förutom yttrandefrihetsexpert också journalist sedan 70-talet. Han har bland annat varit chefredaktör för Riksdag & Departement. (2017-02-27) Johan Rahm blir ny kommunikationschef på myndigheten Forum för levande historia i Stockholm. Han kommer närmast från en tjänst som kommunikationschef på Friends. (2017-02-27) Ann Persson Grivas har av regeringen utnämnts till generaldirektör för Luftfartsverket. Hon kommer närmast från befattningen som biträdande generaldirektör på Försäkringskassan där hon varit verksam sedan 2008. (2017-02-24) Charlotte von Essen, lagman vid Förvaltningsrätten i Uppsala, blir ny biträdande chef för Säkerhetspolisen, enligt ett regeringebeslut. Charlotte von Essen tillträder som biträdande chef för Säkerhetspolisen den 15 maj. Hon efterträder Johan Sjöösom utsetts till hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge. (2017-02-23) Ninni Wibeck blir ny vd i KPA Pensionsservice. Förutom vd-skapet i KPA Pensionsservice blir Ninni Wibeck även chef för affärsområde Arbetsgivare och Försäljning inom KPA Pension. v Zara Larsson prisas av regeringen. Popstjärnan har av EU- och handelsminister Ann Linde (S) fått motta musikexportpriset. (2017-02-23) Johan Hansson har utsetts till ny vd i Stampen Media, som bland annat ger ut Göteborgs-Posten, Bohusläningen, Hallands Nyheter och äger tryckeribolaget VTAB. Hansson kommer närmast från rollen som vice vd och Amerika-ansvarig på mjukvarubolaget Roxen. Han efterträder Johanna Öberg. Samtidigt avgår GP:s chefredaktör Cecilia Krönlein och ersätts som tillförordnad chefredaktör av Christofer Ahlqvist, nyhetschef på GP och tidigare chefredaktör för Metro. (2017-02-22) Carl Melin blir samhällsanalytiker och forskningsledare hos Futurion, TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja. Han kommer närmast från en tjänst som kommunikationsansvarig på Systembolaget och har tidigare bland annat varit analyschef på United Minds. (2017-02-20) Ylva Fältholm, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, föreslås bli ny rektor för Högskolan i Gävle. Beslutet tas av regeringen, och den nya rektorn tillträder sin tjänst den 1 juli 2017. (2017-02-20) Roger Mörtvik ska utreda den kommunala vuxenutbildningen. Han ska bland annat titta på om lärare inom vuxenutbildningen får tillgång till den kompetensutveckling de behöver. Han har tidigare varit statssekreterare i utbildningsdepartementet, samhällspolitisk chef på TCO och politiskt sakkunnig i arbetsmarknadsdepartementet.  (2017-02-20) Marie Nilsson föreslås av valberedningen att bli ny förbundsordförande i LO-förbundet IF Metall. Om hon väljs av förbundets kongress i vår blir hon förbundets första kvinna som ledare för förbundet. Marie Nilsson är i dag vice ordförande i IF Metall. Hon är från Stenungsund i Bohuslän. Nuvarande ordföranden Anders Ferbehar avböjt omval. (2017-02-17) Jarmo Lainio har fått regeringens uppdrag att utreda möjligheterna för elever att förbättra sitt nationella minoritetsspråk. Utredningen har tillsatts för att dels revitalisera de nationella minoritetsspråken, dels som ett svar på Europarådets kritik mot Sverige när det gäller undervisningen i de nationella minoritetsspråken. Jarmo Lainio avlade doktorsexamen vid Uppsala universitet 1989 med avhandlingen Spoken Finnish in Urban Sweden. Jarmo Lainio är i dag professor vid Stockholms universitet och har även uppdrag för Europarådet. (2017-02-15) Ingvar Carlsson har tilldelats Frankrikes förnämsta statsorden, Hederslegionen. Han blir kommendör av Hederslegionen, vilket är den tredje högsta av fem nivåer orden delas ut i. Den förutvarande svenske statsministern och S-ledaren Ingvar Carlsson hedras för den avgörande roll han spelade när Sverige gick in i EU 1995. (2017-02-13) Martin Lundstedt, vd för Volvokoncernen, och Sigbritt Karlsson, rektor på KTH, är nya ledamöter i Nationella innovationsrådet. (2017-02-10) Kieran Long har av regeringen utsetts till ny överintendent på Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes). Han är sedan 2013 chef för design- och arkitekturavdelningen på Victoria and Albert Museum i London, och har tidigare bland annat arbetat på Venedigs arkitekturbiennal och Royal College of Art. Long har även arbetet som arkitekturkritiker i flera publikationer och är sedan 2009 programledare på BBC. (2017-02-10) Sture Nordh tidigare ordförande för TCO, har av regeringen utsetts till ordförande i kommittén Radio och tv i allmänhetens tjänst. Kommittén som ska utreda ett nytt system för finansiering av radio och tv. Tio ledamöter i kommittén har också utsetts: Riksdagsledamöterna Angelica BengtssonRossana DinamarcaJan EricsonErik EzeliusIda KarkiainenOlof LavessonPer LodeniusNiclas Malmberg, Ordförande kultur- och fritidsnämnden Gävle kommun Martina Kyngäs, f.d. riksdagsledamoten Olle Wästberg. (2017-02-10) Johan Torgeby blir ny vd för SEB efter avgående Annika Falkengren. Han är en av cheferna för bankens stora företagskunder och institutionella investerare. (2017-02-19) Malena Ernman har utsetts till ledamot i styrelsen för Statens kulturråd. Malena Ernman är en internationellt artist inom opera, jazz, musikal och pop. Hon är medlem av Kungliga Svenska Musikaliska Akademien och bär titeln Hovsångerska. Hon har erhållit medaljen Litteris et Artibus från Kung Carl XVI Gustaf och Stockholms Stads hedersmedalj S:t Erik. (2017-02-02) Hedda Krausz Sjögren har, av regeringen, utsetts till kulturråd i Sydafrika. Hon är producent och regissör. Det är första gången som Sverige inrättar en post som kulturråd på den afrikanska kontinenten. Placeringen blir vid den svenska ambassaden i Pretoria.  (2017-02-03) Joakim Malmström blir ny överintendent för Naturhistoriska riksmuseet. Han är universitetsdirektör och chef för den centrala universitetsförvaltningen, med tolv avdelningar och drygt 600 anställda tjänstemän, vid Stockholms universitet. (2017-02-02) Eva Wiberg blir ny rektor för Göteborgs universitet. Efter att Göteborgs universitet dragit tillbaka förslaget till regeringen att utse Ole Petter Ottersen som rektor för Göteborgs universitet, fick hans motkandidat Eva Wiberg frågan om hon fortfarande står till förfogande och tackade ja. Eva Wiberg är prorektor vid Lunds universitet. Ole Petter Ottersen som skulle bli den nya rektorn har hoppat av. Anledningen är att han just nu är med i rekryteringsprocessen till rektorstjänsten på Karolinska institutet. (2017-02-01) Lena Granqvist är ny chef för den samhällspolitiska avdelningen på Saco. Hon är disputerad nationalekonom och har arbetat på Saco sedan 2002. (2017-01-31) Isabella Enbågen, tidigare politiskt sakkunnig på utbildningsfrågor hos den tidigare gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic, börjar på PR-byrån Westander. (2017-01-31) Anders Edholm blir ny biträdande partisekreterare hos Moderaterna. Han kommer senast från Svenskt Näringsliv och är där bland annat ansvarig för verksamheten vid organisationens 21 regionkontor. Övriga nyanställningar hos Moderaterna: Hampus Knutsson blir kommunikationschef. Under det senaste året har han varit kommunikationschef för mediekoncernen Stampen. Jennifer Wegeruphar anställts vid kommunikationsavdelningen. Hon har varit nyhetsreporter, krönikör, nyhetskolumnist, utrikeskorrespondent och sportreporter i över 23 år på Expressen och Aftonbladet. (2017-01-30) Karin Lunning har av regeringen utsetts som tillförordnad generaldirektör för Konkurrensverket. Karin Lunning har en längre bakgrund inom Konkurrensverket och har där haft flera chefspositioner. Hon är jurist och har tidigare arbetat både internationellt och inom domstolsväsendet. Dan Sjöblom, som i dag är generaldirektör för Konkurrensverket, går vidare till ett nytt uppdrag som generaldirektör på Post- och telestyrelsen. (2017-01-27) Håkan Juholt har av regeringen utnämnts till ambassadör i Reykjavik. Juholt satt 1994-2016 i riksdagen för Kalmar län. Bland annat var han ordförande i försvarsutskottet. Han har varit ordförande i den parlamentariska försvarsberedningen och tjänstgjort i försvarsdepartementet som politisk sakkunnig. 2011-2012 var Håkan Juholt partiordförande för Socialdemokraterna. Han tillträder som ambassadör i Island i september 2017. (2017-01-26) Krister Bringéus har tillträtt som ambassadör för nordiska frågor, med placering på UD:s enhet för Europeiska unionen. Krister Bringéus kommer närmast från uppdraget som särskild utredare och ansvarig för utredningen om Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Han har tidigare bl.a. varit sändebud för Arktisfrågor i UD, civil chef för den svenska insatsen i norra Afghanistan, ambassadör i Belgrad, chef för den svenska OSSE-delegationen i Wien och chef för UD:s säkerhetspolitiska enhet. (2017-01-26) Marja-Leena Pilvesmaa har av regeringen utsetts till vikarierande generaldirektör för Statens fastighetsverk, detta med anledning av att generaldirektören Björn Anderson tvingats ta timeout, sedan det uppdagats misstankar om en korruptionshärva i myndigheten. Pilvesmaa har arbetat på Statens fastighetsverk sedan 2005 och varit administrativ direktör sedan 2015. (2017-01-26) Martin Sundin har av regeringen utsetts till generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen. Martin Sundin är i dag departementsråd och chef för enheten för konstarterna på Kulturdepartementet. Han har tidigare bl.a. varit rådgivare för kulturfrågor på Nordiska ministerrådet, kansliråd på Utrikesdepartementet och huvudsekreterare i Kultursamverkansutredningen. (2017-01-26) Charlotte Ingvar-Nilsson har av regeringen utsetts till generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv. Charlotte Ingvar-Nilsson, assessor vid Svea hovrätt, har bl.a. arbetat som huvudsekreterare i utredningen om översyn av lagen om etnisk diskriminering i arbetslivet samt utredningen om den framtida kommersiella lokalradion. Hon har också varit rättschef på Post- och telestyrelsen och kommer nu närmast från tjänsten som enhetschef, tillika departementsråd på Kulturdepartementet. (2017-01-26) Magnus Hagberg har av regeringen utsetts till överintendent för Statens försvarshistoriska museer. Magnus Hagberg kommer närmast från tjänsten som överintendent och chef för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet. Han har tidigare varit museichef på Hallwylska museet, museichef på Vallby Friluftsmuseum och Arboga museum. (2017-01-26) Malin Ekman Aldén har av regeringen utsetts till ny generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD. I dag är hon vikarierande generaldirektör för myndigheten. Malin Ekman Aldén tillträder den 1 februari 2017. (2017-01-26) Anna-Lena Sörenson har av regeringen utsetts till ny utredare för apoteksmarknadsutredningen. Därmed ersätter hon Åsa Kullgren som tidigare har aviserat att hon lämnar utredningen när det betänkande som avser det ursprungliga direktivet har avrapporterats den 28 februari. Anna-Lena Sörenson är socialdemokratisk riksdagsledamot sedan 2010 och i dag vice ordförande i socialutskottet. Hon var tidigare landstingsråd i Landstinget Östergötland. (2017-01-24) Catrin Folkesson har utnämnts till affärsområdesdirektör för Coop Online och tar även plats i koncernledningen. Hon kommer närmast från uppdraget som Tysklandschef för Clas Ohlson, och är även vice ordförande i branschorganisationen Svensk Digitalhandel. (2017-01-23) Jonas Bjelfvenstam blir vikarierande generaldirektör för Transportstyrelsen efter generaldirektören Maria Ågren som avskedas. Som skäl anges ”olika syn på hur arbetet ska bedrivas”, enligt DN. Jonas Bjelfvenstam kommer närmast från en tjänst som generaldirektör och chef för Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Regeringen inleder nu arbetet med att rekrytera en ordinarie generaldirektör för Transportstyrelsen. (2017-01-19) Minna Ljunggren, som varit statssekreterare till den tidigare migrationsministern Tobias Billström M, börjar på tankesmedjan Fores. Hon tar över efter Anna Rehnvall som har börjat på Röda korset. Själv kommer Minna Ljunggren närmast från Migrationsverket. (2017-01-19) Cecilia Schelin Seidegård, landshövding på Gotland, och seniorprofessorn Göran Bexell har av regeringen utsetts som nomineringspersoner med uppgift att lämna förslag till fyra externa ledamöter i styrelsen för Karolinska institutet. Ledamöterna utses sedan av regeringen i vår. Förfarandet med nomineringspersoner vid rekryteringen av externa styrelseledamöter vid universitet och högskolor är en ny ordning som trädde i kraft den 1 augusti 2016. Syftet med det nya förfarandet för rekrytering av externa styrelseledamöter är att säkerställa att såväl ett övergripande statligt perspektiv som universitetets eller högskolans perspektiv får genomslag i styrelsen. Den nya processen innebär att två nomineringspersoner som utses av regeringen ska lämna förslag till åtta externa ledamöter (inklusive ordförande) i lärosätenas styrelser. Eftersom regeringen den 24 november 2016 beslutade om att förordna fyra nya ledamöter i Karolinska institutets styrelse, inklusive Mikael Odenberg som ny ordförande, ska de nya nomineringspersonerna för Karolinska institutet endast nominera fyra ledamöter för perioden 1 maj 2017 – 30 april 2020. (2017-01-18) Annika Falkengren lämnar SEB där hon varit i närmare 30 år och varit vd sedan 2005. I juli avgår hon och blir delägare i den schweiziska kapitalförvaltningsfirman Lombard Odier. (2017-01-16) Susanne Bard ska se över finansieringsförutsättningar för bostadsbyggande. Susanne Bard är stabschef på Boverket där hon varit sedan 2012. (2017-01-16) Hans Tjernström har anställts som ny presschef på Svensk Handel. Han arbetar i dag på Svensk Handel som pressekreterare med ansvar för organisationens närvaro i sociala medier. (2017-01-17) Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg ska ersätta författaren Nina Björk i styrelsen för Stiftelsen Jämlikhetsfonden. Stiftelsen Jämlikhetsfonden är stiftad av Per Sundgren och det fackliga institutet Katalys. (2017-01-17) Anna Sundström har utsetts till ny generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center. Hon efterträder Jens Orback som i oktober meddelade sin avgång. För närvarande arbetar Anna Sundström på utrikesdepartementets ministerkansli. Hon har tidigare arbetat som internationell sekreterare för S-kvinnor, som internationell sekreterare och politiskt sakkunnig på riksdagen och senare som verksamhetschef på Olof Palmes Internationella Center. (2017-01-13) Ingrid Burman har av regeringen utsetts till ny landshövding i Kronoberg. Ingrid Burman är jurist och har varit ordförande i riksdagens socialutskott, vice ordförande i Vänsterpartiet och ordförande för Handikappförbunden.   (2017-01-12) Unni Jerndal blir ny kommunikationschef på Bankgirot. Hon var tidigare kommunikationschef hos Polisen. Unni Jerndal slutade efter att hon och rikspolischefen Dan Eliasson inte var överens. (2017-01-12) Nya ambassadörer som ska representera sitt land i Sverige: Valentin Delchev Poriazov, Bulgarien. Awale Ali Kullane, Somalia. Matti Anttonen, Finland, Abdulaziz bin Hamoud Al Zaid, Saudiarabien.    (2017-01-12) Clas Olsson har, av regeringen, utnämnts till ny generaldirektör för Ekonomistyrningsverket. Han är för närvarande biträdande generaldirektör för Arbetsförmedlingen och dessförinnan har han bland annat varit chefekonom på Sveriges kommuner och landsting samt finansråd och chef för ekonomiska avdelningen på finansdepartementet. (2017-01-12) Per Thöresson har utsetts till ny ambassadör i Berlin. Per Thöresson är i dag biträdande chef vid Sveriges FN-representation i New York. Han har tidigare varit ambassadör i Bern, expeditionschef i utrikesdepartementet och enhetschef för UD:s ministerkansli.  (2017-01-12) Markus Friberg blir ny presschef för Vattenfall i Norden. Markus Friberg kommer närmast från tjänsten som presschef för Svensk Handel och har tidigare arbetat på statsrådsberedningen som pressekreterare åt statsministern åren 2011-2014 och dessförinnan på justitiedepartementet som pressekreterare åt migrationsministern.  (2017-01-12) Helena Jonsson har aviserat sin avgång som ordförande i Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Hon lämnar uppdraget i samband med förbundsstämman i maj. Helena Jonsson tillträdde ordförandeskapet 2011. (2017-01-10) Birgitta Brink har anställts som kommunikationschef på Läkemedelsverket . Hon kommer närmast från en tjänst som verksamhetsutvecklare på Folkhälsomyndigheten. (2017-01-10) Per T Ohlsson journalist, författare och Senior Columnist i Sydsvenska dagbladet har utsetts till hedersdoktor på Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet.  (2017-01-10) Lena Hedlund blir ny informationschef på Länsförsäkringar. Hon har varit kommunikationschef på SBAB och Alecta. (2017-01-03) Spyridon Galinos från Lesbos och Giusi Nicolino från Lampedusa och Linosa tilldelas årets Olof Palmepris. De båda borgmästarna belönas för sitt, och därmed även sina öbors, mod, uppoffringar och humanitet i samband med att deras öar blivit första anhalt för tusentals människor på flykt som kommit över Medelhavet, enligt ett pressmeddelande från Olof Palmes minnesfond. (2017-01-09)
Av |6 september, 2017|Personnytt|